Skoči do osrednje vsebine

Nadzor nad tokom predelave odpadkov v rudniških prostorih

Nadzor je bil opravljen pri trinajstih izvajalcih, ki imajo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje (OVD), da na območjih kamnolomov in gramoznic vršijo predelavo odpadkov. V petih primerih kršitve niso bile ugotovljene, v šestih so inšpektorji ugotovili kršitve oziroma neskladnosti, dva postopka pa še nista zaključena.

Akcija se je izvedla pri trinajstih zavezancih, ki na območjih kamnolomov in gramoznic vršijo predelavo odpadkov. Izvajalci predelujejo odpadke na premičnih napravah, ki praviloma obratujejo samo znotraj kamnolomov. Predeljujejo večinoma gradbene odpadke, lahko pa tudi druge, če jim to dovoljuje OVD. Za dejavnost predelave odpadkov so morali pridobiti OVD. V OVD-jih imajo določene:

  • postopke, po katerih lahko vršijo predelavo odpadkov (R3, R5, R12 in R13), pa tudi
  • obveznosti glede skladiščenja odpadkov (pod nadstrešnico; na odprtem),
  • emisij snovi v zrak (emisije prahu, ki nastanejo pri pretovarjanju, drobljenju, sejanju; ukrep za preprečevanje in zmanjševanje emisije prahu in emisije snovi iz naprave; vlaženje odpadkov s posebno prho; zagotavljanje predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi v zrak),
  • emisij snovi v vode (industrijska odpadna voda; odvajanje preko lovilnikov olj v ponikanje; emisije snovi in toplote v vode),
  • ravnanja z odpadki (sortiranje, predaja preostankov odpadkov pooblaščenim izvajalcem) in
  • obveznosti glede hrupa (dopustne vrednosti kazalcev hrupa; izvajanje obratovalnega monitoringa).  

Cilj akcije je bil, da se preveri:

  • ali upravljavci naprav za predelavo gradbenih odpadkov izpolnjujejo vse predpisane pogoje in obveznosti iz pridobljenih OVD, predvsem glede ravnanja z gradbenimi odpadki, ki jih prevzemajo v predelavo ter
  • ravnanje s preostankom odpadkov po predelavi, njihovo skladiščenje in tudi ustrezna uporaba predelanih gradbenih odpadkov, v kolikor je v OVD dovoljena njihova nadaljnja uporaba.

Ugotovitve in ukrepi inšpektorjev

Inšpektorji so pri zavezancih, ki so bili vključeni v akcijo, opravili 31 inšpekcijskih pregledov, v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi so izdali pet inšpekcijskih odločb.

Splošne ugotovitve akcije so, da je šlo v večini primerov, ko so bile ugotovljene kršitve za manjše nepravilnosti, ki so jih zavezanci tudi nemudoma odpravili. Zavezanci so morali odpadke, ki so se skladiščili označiti s podatki o nazivu in številki odpadka, na napravo za predelavo odpadkov so morali namestiti navodila za obratovanje, popravili in dopolnili so dnevnik vzdrževalnih del za napravo, prav tako so popravili in dopolnili navodila za izvajanje pravilnega vlaženja in navodila za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi.

Ugotovljene pa so bile tudi večje kršitve, kjer je moral zavezanec zagotoviti izvedbo ukrepov za preprečitev iztekanja kalne vode v vodotok. V dveh primerih je bila zavezancema tudi prepovedana predelava odpadkov na (drobilni) napravi (do odprave kršitve). V enem primeru se je prepovedalo odlaganje vseh odpadkov v kamnolomu, dokler kemične lastnosti predelanih materialov ne bodo ustrezale zahtevam za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagališču. Kršitve so bile tudi v zvezi z vgrajevanjem odpadkov v telo gramoznice, ki jih je v nadaljevanju zavezanec odpravil. V enem primeru je bilo zavezancu naloženo, da uskladi delovanje naprave z zahtevami iz OVD, ter tudi, da mora odstraniti vse nezakonito odložene gradbene odpadke-predvsem zemeljski izkop, v ocenjeni količini 5000 m3, ki so odloženi v samem kamnolomu.

Dejstvo, da so bile približno pri polovici zavezancev ugotovljene določene kršitve, kaže na utemeljenost in smiselnost izvedbe akcije. Zavezanci so svoje delovanje ponovno pregledali oziroma proučili svoje obveznosti. Tisti, pri katerih so bile ugotovljene kršitve, pa so svoje delovanje uskladili z obveznostmi, kot jim jih določajo OVD-ji.