Skoči do osrednje vsebine

Predlog Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (v medresorskem usklajevanju)

Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2030 je ključni strateški dokument za področje raziskav in inovacij, ki bo osnova za oblikovanje politik, povezanih s področji družbenega in gospodarskega razvoja ter družbenimi izzivi.

RISS 2030 se neločljivo vsebinsko prepleta z Nacionalnim programom visokega šolstva, oba pa sta usklajena s Strategijo razvoja Slovenije 2030. Komplementarno se povezuje tudi z drugimi področnimi strateškimi dokumenti na nacionalni ravni (npr. Slovensko industrijsko strategijo, Slovensko strategijo pametne specializacije, Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, Digitalno Slovenijo ter Nacionalnim programom spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v RS do leta 2025). Na izvedbeni ravni ga bodo dopolnjevali akcijski načrti ter področni strateški dokumenti (na primer: Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur, Akcijski načrt za področje odprte znanosti, Akcijski načrt za pisarne za prenos tehnologij, Akcijski načrt za področje enakih možnosti), ki bodo opredelili zastavljene cilje in jih nadgradili z merljivimi kazalniki spremljanja.

Pripombe iz javne obravnave na E-demokracija