Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za okolje in prostor je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Naša poglavitna naloga izvajanje nadzora nad spoštovanjem in izvrševanjem predpisov s področja urejanja prostora in naselij, graditve objektov in izvedbe gradbenih konstrukcij, izpolnjevanja bistvenih zahtev za objekte.

Hkrati izvajamo nadzor nad izvajanjem predpisov s stanovanjskega področja in geodetske dejavnosti ter s področij varstva okolja in ohranjanja narave, upravljanja voda, industrijskega onesnaževanja in gensko spremenjenih organizmov. Opravljamo tudi upravne in strokovne naloge na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov razen radioaktivnih odpadkov.

To dosegamo z rednimi, izrednimi, kontrolnimi nadzori, usklajenimi akcijami nadzora, prekrškovnimi postopki in izvršbami. Na področjih, kjer so bile v preteklem obdobju ugotovljene večje nepravilnosti, kjer sprememba posamezne področne zakonodaje na novo določa nadzor, in na področjih, kjer je izkazan širši javni interes, izvajamo tudi usmerjene akcije nadzora. Poleg tega sodelujemo v skupnih akcijah z drugimi inšpektorati in v usklajenih akcijah, ki jih organizirajo Inšpekcijski svet in regijske koordinacije območnih enot.

Vsako prijavo pravnih ali fizičnih oseb razvrstimo po merilih, ki jih določata zakonodaja in naš interni akt. Uvrstitev na podlagi teh meril določa prednost obravnave prijav. Prednostno se obravnavajo prijave, iz katerih je mogoče razbrati, da sta ogrožena zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti.

Vodstvo

Organizacijske enote inšpektorata

Območne enote inšpektorata