GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Inšpektorat za okolje in prostor je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Naša poglavitna naloga izvajanje nadzora nad spoštovanjem in izvrševanjem predpisov s področja urejanja prostora in naselij, graditve objektov in izvedbe gradbenih konstrukcij, izpolnjevanja bistvenih zahtev za objekte.

Hkrati izvršujemo nadzor nad predpisi s stanovanjskega področja in geodetske dejavnosti, varstva okolja in ohranjanja narave, upravljanja voda, industrijskega onesnaževanja in gensko spremenjenih organizmov. Opravljamo tudi upravne in strokovne naloge na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov, razen radioaktivnih odpadkov.

To dosegamo z rednimi, izrednimi, kontrolnimi nadzori, koordiniranimi akcijami nadzora, prekrškovnimi postopki in izvršbami. Na področjih, kjer so bile v preteklem obdobju ugotovljene večje nepravilnosti, kjer sprememba posamezne področne zakonodaje na novo določa nadzor, in na področjih, kjer je izkazan širši javni interes izvajamo tudi usmerjene akcije nadzora. Poleg tega sodelujemo v skupnih akcijah z drugimi inšpektorati inšpektoratov in koordiniranih akcijah, ki jih organizirajo Inšpekcijski svet in regijske koordinacije območnih enot.

Vsako prijavo pravnih, ali fizičnih oseb razvrstimo po kriterijih, ki jih ki jih določata Gradbeni zakon in naš interni akt. Rang določa prioriteto obravnave prijav. Prednostno se obravnavajo prijave iz katerih je razbrati, da je ogroženo zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti.

Vodstvo

Organizacijske enote inšpektorata

Območne enote