Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za uvoz ali premeščanje škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov za raziskovalne namene

Za določene rastline, rastlinske proizvodi in nadzorovane predmeti uvoz in premeščanje ni dovoljeno. Pod posebnimi pogoji se rastline, rastlinske proizvode ali nadzorovane predmeti lahko uvaža ali premešča za opravljanje raziskovalne dejavnosti. Uvoz ali premeščanje mora spremljati dovoljenje.

Pridobitev dovoljenja

Rastline, rastlinske proizvode ali nadzorovane predmete, ki so namenjeni opravljanju raziskovalne dejavnosti, lahko uvažajo ali premeščajo organizacije, ki imajo odločbo o dovolitvi opravljanja raziskovalne dejavnosti na tem materialu.

Za posamezen uvoz ali premeščanje takega materiala je potrebno pridobiti dovoljenje.

V vlogi  se navede:

 • podatki o vlagatelju (firma in sedež),
 • osebno ime osebe, odgovorne za raziskovalne dejavnosti na materialu,
 • znanstveno ime materiala, vključno z imenom zadevnega škodljivega organizma, kadar je to potrebno; imena škodljivih organizmov, rastlin in rastlinskih proizvodov se napiše v latinščini,
 • tip materiala,
 • količino materiala,
 • kraj porekla materiala; če material po poreklu ni iz Evropske unije, je vlogi treba priložiti ustrezno potrdilo o poreklu materiala,
 • trajanje, značaj in cilje predvidenih raziskovalnih dejavnosti, vključno s povzetkom in specifikacijo dela,
 • naslov in opis specifičnih lokacij za vzdrževanje karantenskih razmer oziroma za raziskave,
 • kraj prvega shranjevanja ali prvega sajenja, če je material namenjen sprostitvi iz karantenskih razmer,
 • predlagano metodo ter čas uničenja ali obdelave materiala po dokončanju odobrenih raziskovalnih dejavnosti, če material ni namenjen sprostitvi iz karantenskih razmer,
 • predlagano vstopno mesto za material, ki se namerava uvoziti, in predviden čas vnosa.

Če se material uvaža, mora biti vlogi priloženo ustrezno potrdilo o poreklu materiala.
Če je material, ki se uvaža ali premešča za opravljanje raziskovalne dejavnosti, uvrščen na Seznam V.B Direktive Sveta 2000/29/ES, ga mora poleg dovoljenja spremljati tudi fitosanitarno spričevalo, če je uvrščen na Seznam V.A Direktive Sveta 2000/29/ES, pa rastlinski potni list.

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

Stroški

Za pridobitev dovoljenja se plača upravna taksa po tar. št 1 in 3 (za vložitev prijave in za izdajo odločbe) Zakona o upravnih taksah v višini 22,60 EUR. Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije.

Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Dovoljenje za uvoz ali premeščanje škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov za raziskovalne namene
 • naziv banke:  Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • naslov prejemnika: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJ SI2X
 • model in sklicna št. (referenca): SI11 23370-7111002
Iskalnik