Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023)

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo objavlja javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023), ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 16. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU ESS. Sofinanciranje iz sredstev REACT-EU ESS je 100 %.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za prebivalce RS (stare 30 let in več) za pridobitev osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

Cilji javnega razpisa

Cilji tega javnega razpisa so:

  • pridobivanje in dvig osnovnih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
  • pridobivanje in dvig naprednih digitalnih kompetenc odraslih prebivalcev RS starih 30 let in več,
  • spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo.       

Kdo lahko sodeluje?

Na javni razpis lahko kandidirajo samostojni podjetniki posamezniki ter pravne osebe zasebnega in javnega prava, vključno z javnimi in zasebnimi zavodi, društvi, zvezami društev, ustanovami, zadrugami in reprezentativnimi socialnimi partnerji na ravni države, ki so bile na dan oddaje vloge registrirane za dejavnost neformalnega izobraževanja (šifra dejavnosti 85.590).

Prijavitelj oz. konzorcij mora ob oddaji vloge zagotoviti tudi:

  • strokovno usposobljenost kadra za izvedbo izobraževanj za vse skupine, tudi tiste z različnimi oblikami oviranosti,
  • prostorske pogoje za izvajanje izobraževanj za vse skupine, tudi tiste z različnimi oblikami oviranosti,
  • računalniško opremo za izvajanje izobraževanj, ki mora biti v primeru izkazanih potreb, prilagojena tudi osebam z različnimi oblikami oviranosti.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis

Okvirna višina neto sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 5.900.000,00 EUR, dodeljuje se jih do celotne porabe sredstev. Javni razpis za izbor operacije sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. JR se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 16. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU ESS. Sofinanciranje iz sredstev REACT-EU ESS je 100 %.

Kontakt

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mdp@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023)« in sklicem na št. zadeve 631-1/2023-3150-23.

Pogosta vprašanja in odgovori

Odgovore na vprašanja bomo posredovali tu, v pisni obliki, vsaj enkrat na teden.

Vprašanja morajo prispeti najkasneje deset (10) dni pred iztekom roka za oddajo vlog. MDP bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo vlog.