Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa  je sofinanciranje programov izpopolnjevanja za zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, ter sofinanciranje priprave strokovnih podlag za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju

Prejemniki sredstev

Strokovna komisija v sestavi:

 • Maja Kobal Merkun, MIZŠ, predsednica komisije,
 • Mateja Peterca, MIZŠ, namestnica predsednice komisije,
 • Nevenka Bogataj, ACS,
 • Katja Dovžak, MIZŠ.
 • Lidija Fischinger, MIZŠ,
 • Davorin Majkus, CPI,
 • Simona Vlaj Perko, MIZŠ in
 • Slađana Zemljak, MIZŠ,

 je na Javnem razpisu za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2020 izbrala sledeče prejemnike sredstev:

 za sklop A:

 • Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (višina odobrenih sredstev: 357.737,50 EUR),

 za sklop B:

 • za KRVS: UPI – ljudska univerza Žalec (višina odobrenih sredstev: 523.578,29 EUR),
 • za KRZS: Ljudska univerza Ajdovščina (višina odobrenih sredstev: 349.052,20 EUR).

Vrednost javnega razpisa: 1.248.945,75 EUR.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Kontakt

Nina Jug, tel. št.: 01 400 5473 - delavniki med 10. in 11. uro ter med 13. in 14. uro, e-pošta: nina.jug1@gov.si