Skoči do osrednje vsebine

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva

Za podeljevanje najvišjih državnih priznanj na področju šolstva, je Vlada Republike Slovenije ustanovila Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. Odbor vsako leto objavi razpis za državne nagrade.

Splošni podatki

Odbor ima predsednika in osem članov, ki jih izmed priznanih učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnjakov, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za šolstvo. Mandat odbora traja štiri leta.

Pristojnosti

Odbor za podeljevanje nagrad na področju šolstva:

 • preuči predloge za podelitev nagrad,
 • na podlagi strokovnih ocen oziroma predlogov komisij ter na podlagi lastne presoje pripravi končni predlog kandidatov za dobitnike nagrad,
 • vsako leto objavi javni razpis s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za dobitnike nagrad,
 • glede na s proračunom Republike Slovenije zagotovljena sredstva, odbor vsako leto določi višino nagrade,
 • lahko imenuje komisije za posamezna, z razpisom določena področja. 

Sestava odbora

Člani trenutnega odbora so bili imenovani s sklepom vlade dne 18. 6. 2020.

Trenutni odbor sestavljajo:

 • prof. dr. Boris Aberšek, predsednik
 • dr. Eva Klemenčič Mirazchiyski, članica
 • dr. Andrej Brodnik, član
 • mag. Majda Zaveršnik Puc, članica
 • Janja Bogataj, članica
 • Vlasta Sagadin, članica
 • mag. Marko Strle, član
 • Nina Jelen, članica
 • Bernarda Trstenjak, članica