Skoči do osrednje vsebine

Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju vzgoje in izobraževanja

Sistem vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij omogoča strokovnjakom na področju vzgoje in izobraževanja, da se jim, v skladu s posebnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij, omogoči dostop do opravljanja reguliranih poklicev v državah članicah, kjer niso pridobili poklicne kvalifikacije.

Postopek priznavanja poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica na področju vzgoje in izobraževanja

Strokovnjak, ki je pridobil celotno poklicno kvalifikacijo v eni od držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije in želi opravljati reguliran poklic na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, mora za namen priznanja poklicne kvalifikacije skozi poseben ugotovitveni postopek.

V postopku se preverja njegova usposobljenost za opravljanje reguliranega poklica v državi izvora poklicne kvalifikacije, pri čemer se osredotoča na obseg pridobljenih znanj in pravic ter ugotavljanje poklicnih kompetenc.

Postopek priznavanja poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica na področju vzgoje in izobraževanja vodi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Postopek se začne na zahtevo strokovnjaka, zaključi se z izdajo odločbe, s katero se mu prizna ali zavrne poklicna kvalifikacija.

Strokovnjaku, ki se je v državi izvora poklicne kvalifikacije v celoti usposobil za samostojno opravljanje reguliranega poklica, se prizna poklicna kvalifikacija, če ni večjih odstopanj od pogojev, ki jih za opravljanje tega poklica določa nacionalna zakonodaja. Tako se strokovnjaku omogoči opravljanje reguliranega poklica, za katerega se je usposobil v eni od držav članic, pod enakimi pogoji, kot veljajo za strokovnjake, ki izpolnjujejo z nacionalno zakonodajo določene pogoje za opravljanje reguliranih poklicev na področju vzgoje in izobraževanja.

Za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela na delovnih mestih, ki so navedena v odločbi, strokovnjaku ni potrebno opravljati strokovnega izpita v skladu z nacionalnimi predpisi. Preverjanje znanja slovenskega knjižnega jezika ni predmet postopka priznavanja poklicnih kvalifikacij, zato se v skladu s predpisi preverja ob prvi zaposlitvi.

V primeru znatnega razlikovanja pridobljene poklicne kvalifikacije od pogojev, ki jih določa nacionalna zakonodaja, ministrstvo izda začasno odločbo, ki strokovnjaku določi pogoje za opravljanje enega od dopolnilnih ukrepov za priznanje njegove poklicne kvalifikacije, in sicer preizkus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje.

Strokovnjaku, ki si poklicne kvalifikacije v državi izvora ni pridobil v celoti, se zahteva za priznanje poklicne kvalifikacije zavrne.

Podrobnejši opis vložitve vloge za postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini na področju vzgoje in izobraževanja je opisan na spodnji povezavi. 

Postopek za pridobitev pogojev za opravljanje reguliranega poklica na področju vzgoje in izobraževanja za kandidate, ki so pridobili izobrazbo v tretjih državah

Posameznik, ki je pridobil izobrazbo v tretjih državah, mora v tujini pridobljeno izobrazbo ovrednotiti v postopku vrednotenja izobraževanja, ki ga vodi ENIC-NARIC center. Na osnovi listine o zaključenem izobraževanju in mnenja o izobraževanju, ki služi kot pomoč pri prepoznavanju pridobljene izobrazbe, ministrstvo ugotavlja, ali posameznik izpolnjuje vse predpisane pogoje o izobrazbi za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela. Za pridobitev celotne poklicne kvalifikacije mora posameznik opraviti tudi strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. K opravljanju strokovnega izpita lahko pristopi strokovni delavec, ki izpolnjuje predpisane pogoje o izobrazbi in si je pridobil ustrezne delovne izkušnje iz opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela ter je uspešno opravil aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu (pet uspešno opravljenih praktičnih nastopov oziroma seminarska naloga) v skladu s Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14).

Potrdilo o pridobljeni poklicni kvalifikaciji na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Strokovnjak, ki je pridobil celotno poklicno kvalifikacijo za opravljanje reguliranega poklica na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, lahko to poklicno kvalifikacijo uveljavlja v drugih državah članicah. Celotno poklicno kvalifikacijo si pridobi, kdor izpolni vse pogoje za opravljanje dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih: obvlada slovenski knjižni jezik, ima ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja.

Za namen izkazovanja pridobljene poklicne kvalifikacije v drugi državi članici potrebuje potrdilo o pridobljeni poklicni kvalifikaciji oziroma potrdilo o kompetenci. Potrdilo za  regulirane poklice na področju vzgoje in izobraževanja izdaja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Iz potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji so razvidni regulirani poklici, za opravljanje katerih se je strokovnjak usposobil v Republiki Sloveniji, na katerih delovnih mestih in v katerih vzgojno-izobraževalnih programih jih lahko opravlja (za poklic učitelj se navede tudi starostna obdobja in predmete, ki jih strokovnjak lahko poučuje).

Potrdilo se izdaja v slovenskem jeziku.

Podrobnejši opis  pridobitve potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji je opisan v spodnji storitvi.

Regulirani poklici na področju vzgoje in izobraževanja

Reguliran poklic je tisti poklic, katerega pogoje opravljanja določa zakon ali podzakonski akt. Vsaka država določa lastne pogoje za opravljanje reguliranih poklicev, zato mora strokovnjak, ki želi opravljati določen reguliran poklic, izpolniti predpisane pogoje v skladu z nacionalno zakonodajo. S tem pridobi poklicno kvalifikacijo za opravljanje določenega reguliranega poklica v posamezni državi.

V Republiki Sloveniji je za regulacijo poklicev na področju vzgoje in izobraževanja pristojno Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Seznam reguliranih poklicev na področju vzgoje in izobraževanja:

 • Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok
 • Vzgojitelj predšolskih otrok
 • Vzgojitelj v domu
 • Učitelj v glasbeni šoli
 • Učitelj v osnovni šoli
 • Učitelj splošnoizobraževalnih predmetov v srednješolskem izobraževanju
 • Učitelj strokovnoteoretičnih predmetov v srednješolskem izobraževanju
 • Učitelj praktičnega pouka v srednješolskem izobraževanju
 • Učitelj za otroke s posebnimi potrebami
 • Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju
 • Knjižničar v vzgoji in izobraževanju
 • Laborant v vzgoji in izobraževanju
 • Organizator v vzgoji in izobraževanju
 • Inštruktor v višjem strokovnem izobraževanju

Povezane teme

 • Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij

  Zaradi lažjega izvajanja temeljnih svoboščin, kot so prosti pretok delavcev, svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev, so bila na evropski ravni sprejeta poenotena pravila o priznavanju poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v drugi državi članici, torej ne v tisti, kjer bo posameznik opravljal poklic.