Skoči do osrednje vsebine

Napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju imajo pravico napredovati v nazive mentor, svetovalec in svetnik, če izpolnjujejo vse predpisane pogoje, ki se ugotavljajo v upravnem postopku.

Predlog za napredovanje v naziv

Postopek napredovanja v nazive strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju se začne na pobudo ravnatelja v soglasju s strokovnim delavcem oziroma na pobudo strokovnega delavca, če strokovni delavec meni, da izpolnjuje vse pogoje za napredovanje in ravnatelj ne vloži predloga. 

Napredovanje vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev

S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive (v nadaljevanju: novela pravilnika) se je določilo merila in kriterije za napredovanje vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnikov vzgojiteljev v naziv mentor in svetovalec. 

Z uveljavitvijo novele pravilnika je vzpostavljena pravna podlaga za začetek poteka postopkov napredovanja v nazive tudi za vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojiteljev.

Postopki napredovanja v nazive zanje potekajo  na enak način, kot postopki napredovanja drugih strokovnih delavcev.

Podrobnejši opis postopka vložitve predloga je opisan v spodnji vložitvi predloga za napredovanje. 

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Poseben prehodni režim za vzgojitelje predšolskih otrok - pomočnike vzgojiteljev (uskladitev delovnega mesta in naziva)

Novela pravilnika določa tudi poseben prehodni režim, ki ureja tako imenovano uskladitev delovnega mesta in naziva vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja za tiste vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojiteljev, ki so že napredovali v plačne razrede.

Prehodni režim velja od 1. septembra 2022 do 30. novembra 2023. Predlog za uskladitev delovnega mesta in naziva vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja pri ministrstvu vloži izključno ravnatelj.

Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, mora imeti ob vložitvi predloga za uskladitev delovnega mesta in naziva sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja in izpolnjevati:

  • z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje dela na delovnem mestu D035002 vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja,
  • je že napredoval v 24. do 26. plačni razred (za uskladitev v naziv mentor) oziroma v 27. do 32. plačni razred (za uskladitev v naziv svetovalec).

Na podlagi predloga o uskladitvi delovnega mesta in naziva posameznika se odloči z odločbo samo enkrat.

Novela pravilnika v petem odstavku 8. člena ureja tudi napredovanje vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja v višji naziv po izdani odločbi o uskladitvi delovnega mesta in naziva.

Za vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja, ki je pridobil odločbo o uskladitvi in je pri delu uspešen ter razpolaga z ustreznimi dokazili o nadaljnjih izobraževanjih in usposabljanjih in opravljanjem dodatnem strokovnem delu (izpolnjevanje pogoja iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 9. člena pravilnika) se lahko vloži predlog za napredovanje v naziv svetovalec kljub temu, da ne izkazuje pridobljenega naziva mentor tri leta. Predlog za napredovanje v naziv svetovalec se lahko vloži že naslednji dan po prejeti odločbi o uskladitvi.

Pravica do višje plače iz naslova napredovanja

Pridobitev naziva na podlagi predloga za uskladitev delovnega mesta in naziva se bo v skladu z odločbo določila na dan 1. december 2022 za predloge, ki bodo vloženi na ministrstvo do 30. novembra 2022.

Za določitev plačnega razreda pa bo potrebno z reprezentativnimi sindikati skleniti aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, s katerim bo v tarifni prilogi sedanje delovno mesto vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja nadomeščeno z novimi delovnimi mesti, in sicer:

  • vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja brez naziva,
  • vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja mentor,
  • vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja svetovalec.

Za delovna mesta bodo določeni tudi plačni razredi.