Skoči do osrednje vsebine

Vložitev predloga za napredovanje v naziv strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja

Predlog za napredovanje strokovnega delavca vloži ravnatelj v soglasju s strokovnim delavcem. Ravnatelj lahko vloži predlog kadarkoli med letom, ko meni, da je strokovni delavec izpolnil vse pogoje za vložitev predloga za napredovanje v naziv. 

Obrazec za napredovanje velja tudi za vzgojitelje predšolskih otrok - pomočnike vzgojiteljev. 

V primeru, da ravnatelj ne predlaga napredovanja strokovnega delavca, lahko strokovni delavec predlog za napredovanje vloži tudi sam, vendar le v mesecu februarju, juniju in novembru

Obrazec za napredovanje velja tudi za vzgojitelje predšolskih otrok - pomočnike vzgojiteljev. 

Predlog se lahko vloži osebno (v vložišču ministrstva) ali po pošti s pripisom naslova: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Kot datum vložitve predloga se šteje dan prispetja predloga za napredovanje na ministrstvo, pri priporočeno oddani pošti pa dan, ko je bila pošiljka oddana na pošto.

Prosimo, da v skrbi za okolje, dokumentacije ne vlagate v plastične ovitke in mape. 

Obvezne priloge predloga za napredovanje v naziv

Kadar napredovanje strokovnega delavca predlaga ravnatelj/direktor se priloži: 

 • za naziv mentor in svetovalec mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora o predlogu za napredovanje,
 • za naziv svetnik
  • mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora o predlogu za napredovanje, 
  • fotokopije dokazil o končanih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 
  • fotokopije dokazil o dodatnem strokovnem delu. 

Kadar napredovanje predlaga strokovni delavec sam so obvezne priloge za vse nazive:

 • ocena delovne uspešnosti,
 • mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora o predlogu za napredovanje,
 • fotokopije dokazil o končanih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 
 • fotokopije dokazil o dodatnem strokovnem delu. 

Dodatne informacije s področja napredovanja v VIZ

Delovna doba

Za delovno dobo šteje vsak čas zaposlitve, ne glede na trajanje delovnega časa, na vrsto zaposlitve, kot na primer zaposlitev za določen čas, polovični delovni čas in podobno. Za delovno dobo se šteje tudi zaposlitev izven vzgoje in izobraževanja.

Ocena delovne uspešnosti

V primeru, da vlaga predlog za strokovnega delavca ravnatelj, zadostuje, da ravnatelj na obrazcu označi eno izmed predlaganih možnosti (strokovni delavec je pri svojem delu uspešen ali nadpovprečno uspešen). Če strokovni delavec vlaga predlog za napredovanje sam je obvezna priloga obrazca ocena delovne uspešnosti, ki jo ravnatelj oblikuje skladno s pravilnikom. Letne ocene delovne uspešnosti javnega uslužbenca niso ustrezna priloga obrazca za napredovanje v naziv, saj ne izkazujejo delovne uspešnosti kot to zahteva pravilnik. 

Mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora

Tajnost glasovanja

Pravilnik določa, da mnenje o predlogu za napredovanje strokovnega delavca sprejme vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor s tajnim glasovanjem. Tudi digitalne izvedbe glasovanja se upoštevajo le v primeru, če je zagotovljena tajnost.

Absolutna večina

Mnenje je sicer obvezna priloga vsakega predloga za napredovanje. Za veljavno šteje mnenje, s katerim se strinja več kot polovica vseh strokovnih delavcev (ne le prisotnih na glasovanju), ki so upravičeni do glasovanja.

 • Vzorčni primer mnenja o predlogu napredovanja

  Smernice in priporočila

Razlika med oceno in mnenjem 

Za strokovnega delavca delovno uspešnost oceni ravnatelj oziroma direktor zavoda, v katerem je strokovni delavec zaposlen, za ravnatelja oziroma direktorja pa svet šole. Ocena delovne uspešnosti mora biti oblikovana v skladu s kriteriji, ki jih navaja15. člen (za vrtce) oziroma 18. člen (za šole), ni pa je potrebno prilagati predlogu za napredovanje v naziv takrat, ko predlog za napredovanje za strokovnega delavca vlaga ravnatelj oz. direktor. V tem primeru oceno delovne uspešnosti ravnatelj/direktor označi na obrazcu.

Letne ocene delovne uspešnosti javnega uslužbenca niso ustrezna priloga obrazca za napredovanje v naziv, saj ne izkazujejo delovne uspešnosti kot to zahteva pravilnik. Mnenje o napredovanju strokovnega delavca sprejme vzgojiteljski, učiteljski zbor, veljavno pa je tisto mnenje, s katerim se strinja več kot polovica vseh zaposlenih strokovnih delavcev. Mnenje vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora je obvezna priloga vsakega predloga za napredovanje. Veljavno mnenje je tisto, s katerim se strinja več kot polovica vseh strokovnih delavcev (ne le prisotnih na glasovanju), ki so upravičeni do glasovanja (absolutna večina).

Mnenje o predlogu za napredovanje ravnatelja oz. direktorja poda pristojna organizacijska enota zavoda, ki je pristojen za posamezno področje vzgoje in izobraževanja, kar na primer pomeni, da za področje osnovnošolskega izobraževanja mnenje k predlogu za napredovanje ravnatelja poda Zavod RS za šolstvo, v primeru napredovanja ravnatelja poklicne šole pa Center RS za poklicno izobraževanje.

Vrednotenje nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj, ki niso objavljena v Katalogu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

Točkujejo se programi izobraževanj, izpeljani preko Kataloga nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (KATIS), pa tudi tisti, ki niso izpeljani preko tega sistema, vendar je potrebno priložiti program izobraževanja, potrdilo o udeležbi in poročilo o aktivni udeležbi. V tem primeru se upoštevajo le izobraževanja, katerih vsebina se nanaša na izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga strokovni delavec opravlja.

Opredelitev točkovanja

Opravljeno dodatno strokovno delo strokovnih delavcev zaposlenih v vrtcih se vrednoti po 17. členu, zaposlenih v šolah po 20. členu, zaposlenih v javnih zavodih iz 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Andragoški center Republike Slovenije, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Šola za ravnatelje, Državni izpitni center, RIC) po 23. členu Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Točkovanje programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je opredeljeno v 16. členu Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive za zaposlene v vrtcih, v 19. členu za zaposlene v šolah in v 22. členu za zaposlene v javnih zavodih iz 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Andragoški center Republike Slovenije, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Šola za ravnatelje, Državni izpitni center, RIC).

Uvrstitev in točkovanje dodatnega strokovnega dela

Strokovni delavec lahko pri napredovanju v naziv uveljavlja le tisto dodatno strokovno delo, ki ni del njegove splošne delovne obveznosti in je povezano z njegovim delom v vzgojno izobraževalnem zavodu. Predlagatelj napredovanja, naj bo to ravnatelj oziroma direktor zavoda ali strokovni delavec sam, je dolžan opravljeno dodatno strokovno delo uvrstiti v posamezno točko posameznega razdelka in ga s tem tudi ustrezno točkovati. Glede na to, da se opravljeno dodatno strokovno delo točkuje sorazmerno, je dolžan navesti tudi delež točk, ki pripadajo avtorju opravljenega dela.

Izdaja potrdil o opravljenem delu 

Dodatno strokovno delo, ki ga je strokovni delavec opravil v okviru zavoda, v katerem je zaposlen, lahko s svojim podpisom potrdi ravnatelj oziroma direktor tega zavoda. Dodatno strokovno delo, ki ga je strokovni delavec opravil izven zavoda in se praviloma vrednoti v skladu z b), c), č), d), e) in f) razdelkom, pa mora potrditi institucija, za katero ali v sodelovanju s katero je strokovni delavec opravil delo. Dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu morajo izkazovati tudi upravičenost do umestitve v posamezni razdelek pravilnika.

K predlogu za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se prilagajo fotokopije dokazil in potrdil, ki jih ni treba overiti. 

Iz dokazila o opravljenem delu mora biti razvidno, kdo je delo izvajal, izvedene aktivnosti ter obdobje izvajanja opravljene aktivnosti. Potrdilo o opravljenem delu naj vsebuje čim več relevantnih informacij o opravljenih aktivnostih, na podlagi katerih bo v postopku možno ovrednotiti delo posameznega strokovnega delavca.

Uveljavljanje potrdil, pridobljenih pred pridobitvijo naziva mentor ali svetovalec

Strokovni delavec, ki je napredoval, lahko pri naslednjem napredovanju uveljavlja dodatna strokovna dela in nadaljnja izobraževanja in usposabljanja, ki jih je opravil po vložitvi predloga za napredovanje, na podlagi katerega je pridobil naziv.

Vrednotenje potrdil po elektronski pošti strokovnim delavcem, ki niso vložili vloge za napredovanje

Potrdila in dokazila se pregleduje in vrednoti šele v upravnem postopku, ki se začne z vložitvijo predloga za napredovanje v naziv in ustreznih dokazil, zato se ne podaja odgovorov na optično prebrana dokazila, ki jih strokovni delavci posredujejo na naslov ministrstva po elektronski pošti.

Vrednotenje potrdil strokovnih delavcev, ki so bili zaposleni nekaj časa v vrtcu in nekaj časa v šoli

Ker pravilnik izobraževanja in opravljeno dodatno strokovno delo različno vrednoti glede na to, ali je strokovni delavec zaposlen v vrtcu, šoli ali javnem zavodu iz 28. člena ZOFVI, se izobraževanja in dodatno strokovno delo vrednoti v skladu s tistim delom pravilnika, ki ureja vrednotenje področja, kjer je bil strokovni delavec zaposlen, ko je točke pridobil. Pri tem ni pomembno, na katerem področju vzgoje in izobraževanja je strokovni delavec v času vložitve predloga za napredovanje zaposlen.

V primeru zaposlitve na različnih področjih vzgoje in izobraževanja (vrtec, šola, javni zavod iz 28. člena ZOFVI) se v predlogu za napredovanje navede obdobje zaposlitve na posameznem področju.

Priloge poslane v predlogu, ki je bil z odločbo zavrnjen, zavržen ali pa se je postopek napredovanja s sklepom ustavil.

Predloga za napredovanje v naziv, ki je zaključen s pravnomočno odločbo ali sklepom, ni mogoče dopolnjevati z novimi dokazili.

Predlog za napredovanje v naziv je potrebno na novo vložiti, in sicer na ustreznem obrazcu. Priložiti je treba novo mnenje učiteljskega zbora (in oceno delovne uspešnosti, v kolikor predlog vlaga strokovni delavec sam) in druga zahtevana dokazila. Če se pri novem predlogu uveljavljajo tudi dokazila, ki so že bila priložena zavrnjenemu/zavrženemu/ustavljenemu predlogu, se mora v novem predlogu za napredovanje to eksplicitno navesti, skupaj s številko zadeve, v kateri so dokazila hranjena.

Vračilo dokumentacije poslane v predlogu

Skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku je potrebno vložen predlog, skupaj s posredovanimi dokazili, trajno hraniti v arhivu ministrstva. ZUP v 82. členu daje stranki, na podlagi pisne ali ustne izjave, pravico pregledovati dokumente in jih tudi preslikati.

Trajnost nazivov

Pridobljeni nazivi mentor, svetovalec, svetnik so trajni.

Veljavnost naziva pridobljenega na področju športa

Strokovnim delavcem, ki so si nazive pridobili na področju športa v skladu s pravilnikom, ki je urejal napredovanje strokovnih delavcev v športu  v nazive, se le-ti priznajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Finančni učinek

Javni uslužbenec, ki napreduje v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem je napredoval.

Sektor za razvoj kadrov v šolstvu obravnava napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju skladno z upravnim postopkom, ki se zaključi z izdajo odločbe. Navedeno pa ne vključuje finančnega vidika napredovanja in napredovanja v plačne razrede. Določitev plače je v pristojnosti delodajalca, torej ravnatelja, zato se glede dodatnih pojasnil obrnite nanj.

Če med zgornjim besedilom ne najdete odgovorov na vaša vprašanja, lahko pokličete na spodaj navedene telefonske številke.