Skoči do osrednje vsebine

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

V Uradnem listu je objavljen Pravilnik o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive, ki začne veljati 1. septembra 2023.

Pravilnik uvaja naziv višji svetnik in določa pogoje za ta naziv ter širi nabor kriterijev za vrednotenje dodatnega strokovnega dela, ki:

 • prispeva k dvigu kvalitete vzgojno izobraževalnega procesa,
 • spodbuja delo v razredu/skupini,
 • je namenjeno vsebinskemu sodelovanju med strokovnimi delavci,
 • je namenjeno delu s strokovnimi delavci znotraj uvajalnega obdobja,
 • nagrajuje uvajanje novih didaktičnih pristopov,
 • nagrajuje formativno spremljanje,
 • daje večjo težo kolegialni podpori in presojanju,
 • daje večjo težo vodenju strokovnih aktivov,
 • vključuje in posebej naslavlja dodatne/olajšane kriterije za strokovne delavce zaposlene v zavodih, ki izvajajo javnoveljavne programe vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • širi kriterije za prvo predstavitev samostojnega prispevka na konferenci – spodbujanje izmenjave praks,
 • širi kriterije za vrednotenje dela na projektih, 
 • daje večjo težo razvojnemu delu v timih in delovnih skupinah,
 • enakovredno obravnava strokovne članke v domačih in tujih strokovnih časopisih in pedagoških revijah,
 • dodaja znanstvene članke in vrednotenje nagrade, ki je strokovnemu delavcu kot posamezniku podeljena s strani javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.

V pravilniku so nekatera dodatna strokovna dela bodisi zaradi zastarale terminologije ali drugačnega izvajanja, sedaj vključene v nove in širše opredeljene kriterije dodatnega strokovnega dela.

Spremenjene so tudi nekatere ostale določbe:

 • uvedeni sta dve dodatni napredovalni obdobji (dodana 1. maj in 1. oktober),
 • praviloma vlaga predloge za napredovanje strokovnih delavcev ravnatelj, strokovni delavci sami pa le izjemoma,
 • obvezna priloga vsakega predloga za napredovanje v naziv je ravnateljeva utemeljitev ocene delovne uspešnosti, ki vključuje tudi komponento medosebnih odnosov z vsemi deležniki v vzgojno-izobraževalnem procesu in o kateri bo glasoval pristojni strokovni organ,
 • v delovno dobo se po novem šteje tudi čas pripravništva ter čas odsotnosti zaposlenega z dela zaradi bolezni, izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja ali drugih vzrokov v nepretrganem trajanju, daljšem od šest mesecev,
 • pri nazivu višji svetnik je uvedena kategorija „daljše izobraževanje v trajanju najmanj 24 ur z vključeno uporabo v praksi“, pri čemer je določeno prehodno obdobje do 31. avgusta 2024. Pogoj je sicer treba izpolnjevati, ni ga pa treba dokazovati pri usposabljanjih izvedenih do 31. avgusta 2024. To določilo bo za izobraževanja do tega obdobja trajno,
 • za izjemno napredovanje v naziv višji svetnik je dodan kriterij zbranih točk z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem.

Pogoji za napredovanje v naziv višji svetnik za strokovne delavce, ki so naziv svetnik pridobili  pred 1. septembra 2020 so določeni v prehodnih določbah pravilnika.

Predloge za napredovanje v naziv je  po noveli pravilnika mogoče vlagati od 1. septembra 2023 dalje.  Predlogi, vloženi do vključno 31. avgusta 2023, četudi se bo o njih odločalo po navedenem datumu, bodo obravnavani po določbah pravilnika pred spremembo.