Skoči do osrednje vsebine

Vlada v postopku priprave proračuna poleg vsebinsko opredeljenih in finančno ovrednotenih prioritet za proračunsko obdobje določi najvišji obseg odhodkov za posamezna področja, vključno s pravili in posebnostmi za načrtovanje. Proračunski uporabniki v okviru danih vladnih omejitev nato pripravimo svoje finančne načrte za naslednje proračunsko obdobje.

Postopek priprave in sprejemanja državnega proračuna

Okvir za pripravo proračunov za naslednja leta predstavlja Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za najmanj tri prihodnja leta, ki med drugim določa tudi najvišji obseg izdatkov državnega proračuna za posamezno leto.

Vlada v prvi fazi skladno z okvirom potrdi okvirni razrez odhodkov, ki ga v drugi fazi proračunski uporabniki podrobneje opredelimo v svojih finančnih načrtih preko programov, projektov, ukrepov itd. Gre za dvofazni postopek priprave proračuna oz. tako imenovani ˝od zgoraj navzdol˝ pristop (angl. ˝top-down˝).  Proračunski uporabniki v obrazložitvah predlogov finančnih načrtov  prikažemo informacije o ciljih in rezultatih vladnih politik, ki se izvajajo preko posameznih proračunskih programov.  Na tej podlagi na Ministrstvu za finance pripravimo gradivo predloga državnega proračuna, ki ga potrdi vlada in ga posreduje v parlamentarno razpravo in potrditev.

Priprava predlogov proračunov običajno poteka v mesecih od junija do septembra. Vlada RS mora predlog državnega proračuna predložiti Državnemu zboru najkasneje do 1. oktobra tekočega leta. Proračun mora biti sprejet pred začetkom proračunskega obdobja, na katerega se nanaša (torej pred 1. januarjem naslednjega leta).

V Sloveniji praviloma sprejemamo proračuna za naslednji dve leti. S tem zagotavljamo kontinuirano financiranje države za prihodnji dve leti. Postopek za pripravo predloga sprememb proračuna za prihodnje leto in pripravo predloga proračuna za leto, ki temu sledi, potekata sočasno. Za lažje razumevanje posameznih proračunskih dokumentov si lahko ogledate krajši Pregled dokumentov proračuna.

Pravne podlage:

Navodila za pripravo predloga proračuna

Na Ministrstvu za finance pripravljamo navodila, ki jih morajo proračunski uporabniki upoštevati v postopku priprave proračuna:

  • Proračunski priročnik vsebuje sklepe proračunske seje vlade, temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga državnega proračuna, s strani vlade določen razrez odhodkov po posameznih področjih ter natančnejša navodila in roke za pripravo predlogov finančnih načrtov.
  • Klasifikacije proračuna določajo način, kako proračunski uporabniki prikazujejo podatke v proračunskih dokumentih. Klasifikacijski sistem temelji na jasnih kategorijah, kot so institucionalne enote, ekonomski nameni porabe, programi in projekti, viri sredstev,...
  • Metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih določa osnovne smernice pri oblikovanju ciljev in kazalnikov, s čimer želimo zagotoviti enotnost strukture podatkov s področja programskega proračuna, ki se vključujejo v proces priprave predloga državnega proračuna in zaključnega računa proračuna. Na ta način želimo omogočiti primerljivost v daljšem časovnem obdobju in med proračunskimi uporabniki.
  • Pregled virov sredstev – tipov proračunskih postavk, ki olajša razumevanje virov financiranja in s tem transparentno prikazovanje povezave med prejetimi sredstvi (prihodki) in odhodki državnega proračuna.

Proračunski uporabniki pripravljamo predloge finančnih načrtov v aplikaciji SAPPrA – Spletna aplikacija za pripravo proračuna in analize.

Pri pripravi finančnih načrtov in obrazložitev v aplikaciji SAPPrA si lahko pomagamo tudi s Pojasnili k načrtovanju proračuna.

Iskalnik