Skoči do osrednje vsebine

Vlada v postopku priprave proračuna poleg vsebinsko opredeljenih in finančno vrednotenih prednostnih področij za proračunsko obdobje določi najvišji znesek odhodkov za posamezna področja, vključno s pravili in posebnostmi za načrtovanje. Proračunski uporabniki v okviru danih vladnih omejitev nato pripravijo svoje finančne načrte za naslednje proračunsko obdobje.

Postopek priprave in sprejemanja državnega proračuna

Okvir za pripravo proračunov za naslednja leta je Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za najmanj tri prihodnja leta, ki med drugim določa tudi najvišji znesek izdatkov državnega proračuna za posamezno leto.

Vlada najprej skladno z okvirom potrdi okvirni razrez odhodkov, ki ga nato proračunski uporabniki podrobneje opredelijo v svojih finančnih načrtih prek programov, projektov, ukrepov in podobno. Gre za dvofazni postopek priprave proračuna oziroma tako imenovani način od zgoraj navzdol (angleško top-down). Proračunski uporabniki v obrazložitvah predlogov finančnih načrtov prikažejo informacije o ciljih in rezultatih vladnih politik, ki se izvajajo prek posameznih proračunskih programov. Na tej podlagi na Ministrstvu za finance pripravimo gradivo predloga državnega proračuna, ki ga potrdi vlada in pošlje v parlamentarno razpravo in potrditev.

Priprava predlogov proračunov običajno poteka od junija do septembra. Vlada mora predlog državnega proračuna predložiti Državnemu zboru najpozneje do 1. oktobra tekočega leta. Proračun mora biti sprejet pred začetkom proračunskega obdobja, na katero se nanaša (torej pred 1. januarjem naslednje leto).

V Sloveniji praviloma sprejemamo proračuna za naslednji dve leti. S tem zagotavljamo nepretrgano financiranje države za prihodnji dve leti. Postopek za pripravo predloga sprememb proračuna za prihodnje leto in postopek za pripravo predloga proračuna za leto, ki sledi, potekata sočasno. Za lažje razumevanje posameznih proračunskih dokumentov si lahko ogledate krajši Pregled dokumentov proračuna.

Postopke in roke za pripravo predloga državnega proračuna podrobneje urejata Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in Vlada s svojimi sklepi. Postopke obravnave in sprejemanja državnega proračuna v Državnem zboru podrobneje določa Poslovnik državnega zbora Republike Slovenije.

Navodila za pripravo predloga proračuna

Na Ministrstvu za finance pripravljamo navodila, ki jih morajo proračunski uporabniki upoštevati v postopku priprave proračuna:

  • Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 41003-2/2023/5 z dne 22. 3. 2023 določila, da se s 23. marcem 2023 začasno zadrži izvrševanja posameznih izdatkov državnega proračuna na integralnih postavkah državnega proračuna. Ker je bil po sprejetju sprememb proračuna za leto 2023, ki ga je Državni zbor sprejel 23. novembra 2022, sprejet pomemben sklop povezanih pravnih aktov, ki predstavljajo pravni okvir za reorganizacijo Vlade RS, je vlada 23. 3. 2023 sprejela še sklep št. 41003-3/2023/2, s katerim je naložila Ministrstvu za finance, da pripravi predlog Rebalansa državnega proračuna za leto 2023, s katerim bo implementirana reorganizacija Vlade RS. Proračunski uporabniki pripravijo finančni načrt skladno s Proračunskim priročnikom.

  • Proračunski priročnik vsebuje sklepe proračunske seje vlade, temeljna gospodarska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga državnega proračuna, s strani vlade določen razrez odhodkov po posameznih področjih ter natančnejša navodila in roke za pripravo predlogov finančnih načrtov.

  • Klasifikacije proračuna določajo način, kako proračunski uporabniki prikazujejo podatke v proračunskih dokumentih. Klasifikacijski sistem temelji na jasnih skupinah, kot so institucionalne enote, ekonomski nameni porabe, programi in projekti, viri sredstev in drugo. Uporabljamo: ekonomsko klasifikacijo, institucionalno klasifikacijo, programsko klasifikacijo in klasifikacijo virov sredstev (tipov proračunskih postavk).
  • Metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih določa osnovne smernice pri oblikovanju ciljev in kazalnikov, s čimer želimo zagotoviti enotnost strukture podatkov s področja programskega proračuna, ki se vključujejo v proces priprave predloga državnega proračuna in zaključnega računa proračuna. Tako želimo omogočiti primerljivost v daljšem časovnem obdobju in med proračunskimi uporabniki.
  • Pregled virov sredstev, tipov proračunskih postavk olajša razumevanje virov financiranja in s tem pregledno prikazovanje povezave med prejetimi sredstvi (prihodki) in odhodki državnega proračuna.
  • Odhodki državnega proračuna v povezavi z epidemijo covid-19, kjer je predstavljena umestitev le-teh v strukturo državnega proračuna. Sistem priprave in izvrševanja državnega proračuna je prilagojen zakonskim določbam in odločitvam Vlade Republike Slovenije v zvezi z mobilizacijo proračunskih sredstev in njihove hitre usmeritve v intervencijske ukrepe zaradi epidemije covid-19 predvsem na podlagi ˝proti korona paketov˝.
  • V dokumentu Odhodki državnega proračuna v povezavi z ukrepanjem za omilitev draginje je predstavljena umestitev le-teh v strukturo državnega proračuna. Za proračunsko načrtovanje in izvrševanje ter spremljanje odhodkov neposredno povezanih z draginjo so vzpostavljena dodatna pravila k že uveljavljenim postopkom in usmeritvam, ki veljajo za pripravo in izvrševanje finančnih načrtov. Sistem priprave in izvrševanja državnega proračuna je prilagojen zakonskim določbam in odločitvam Vlade Republike Slovenija v zvezi z ukrepanjem za omilitev draginje ter omogoča transparentno spremljanje.

Proračunski uporabniki pripravljajo predloge finančnih načrtov v aplikaciji SAPPrA–Spletna aplikacija za pripravo proračuna in analize.

Pri pripravi finančnih načrtov in obrazložitev v aplikaciji SAPPrA si lahko pomagamo tudi s Pojasnili k načrtovanju proračuna.

Priprava predlogov finančnih načrtov za proračunske uporabnike

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za finance