Skoči do osrednje vsebine

Načrt razvojnih programov je tretji del državnega proračuna, v katerem so odhodki proračuna prikazani kot projekti in ukrepi. Načrti njihovega financiranja zajemajo celovit prikaz proračunskih in drugih virov financiranja aktivnosti v prihodnjih štirih letih oziroma do konca financiranja teh aktivnosti.

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP) je tretji del proračuna. Uveden je bil konec leta 1999 z zakonom, ki ureja javne finance in določa, da se izdatki proračuna za investicije in državne pomoči izkazujejo za obdobje štirih let in z vsemi viri financiranja (proračunski in drugi viri). Na tej podlagi je bil prvi proračun v treh delih sprejet za leto 2001. V naslednjih letih se je NRP vsebinsko dopolnjeval in razvijal za večletno načrtovanje proračunskih izdatkov za investicijske projekte in programe, državne pomoči ter odhodke, povezane s financiranjem skupnih evropskih politik in drugih donacij. V teh okvirih je bila na letni ravni zajeta približno četrtina proračunskih odhodkov. Desetletje po uvedbi NRP se je ta okvir s pripravo k rezultatom usmerjenega proračuna za leto 2011 oziroma NRP od leta 2011 do leta 2014 razširil na celotni proračun. Zdaj so v NRP vsi proračunski odhodki, poleg tistih, ki se nanašajo na razvojno politiko države in so prikazani v obliki konkretnih projektov, tudi drugi odhodki, ki so načrtovani v obliki ukrepov.

Načrt razvojnih programov se kot sestavni del državnega proračuna pripravlja, sprejema, spreminja in izvršuje skladno s splošnim in posebnim delom proračuna. O izvrševanju tega dela proračuna se med letom poroča v polletnem poročilu o izvrševanju proračuna in po koncu leta v sklopu zaključnega računa proračuna.

Metodološke podlage za ocenjevanje in vrednotenje projektov in programov, vrste in vsebino investicijske dokumentacije, postopke in udeležence pri pripravi investicijske dokumentacije predpisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Za lažje razumevanje načrtovanja, potrjevanja in evidentiranja projektov in ukrepov, ki se financirajo s sredstvi državnega proračuna, smo pripravili Pojasnila k načrtovanju, potrjevanju in evidentiranju projektov ter ukrepov, ki se financirajo s sredstvi državnega proračuna.

  • Pojasnila k načrtovanju, potrjevanju in evidentiranju projektov ter ukrepov, ki se financirajo s sredstvi državnega proračuna

    Smernice in priporočila