GOV.SI

Načrt razvojnih programov je tretji del državnega proračuna, kjer so odhodki proračuna prikazani kot projekti in ukrepi. Njihovi načrti financiranja obsegajo celovit prikaz proračunskih in drugih virov financiranja aktivnosti v prihodnjih štirih letih oziroma do konca financiranja teh aktivnosti.

Načrt razvojnih programov (NRP) je tretji del proračuna, ki je bil uveden z zakonom, ki ureja javne finance, konec leta 1999 in s katerim je bilo uveljavljeno, da se izdatki proračuna za investicije in državne pomoči izkazujejo za obdobje štirih let ter z vsemi viri financiranja (proračunski in ostali viri). Na tej podlagi je bil prvi proračun v treh delih sprejet za leto 2001. V naslednjih letih se je NRP vsebinsko dopolnjeval in razvijal v smeri večletnega pristopa pri načrtovanju proračunskih izdatkov za investicijske projekte in programe, državne pomoči ter odhodke, povezane s financiranjem skupnih evropskih politik in drugih donacij. V teh okvirih je bilo na letni ravni zajetih približno četrtina proračunskih odhodkov. Desetletje po uvedbi NRP pa se je ta okvir s pripravo k rezultatom usmerjenega proračuna za leto 2011 oz. NRP 2011-2014 razširil na celoten proračun. V NRP so sedaj vsi proračunski odhodki, poleg tistih, ki se nanašajo na razvojno politiko države in so prikazani v obliki konkretnih projektov, tudi ostali odhodki, ki so načrtovani v obliki ukrepov.

Načrt razvojnih programov se kot sestavni del državnega proračuna pripravlja, sprejema, spreminja in izvršuje skladno s splošnim in posebnim delom proračuna. O izvrševanju tega dela proračuna se med letom poroča v polletnem poročilu o izvrševanju proračuna ter po zaključku leta v sklopu zaključnega računa proračuna.

Navodila in pojasnila k načrtovanju, potrjevanju in evidentiranju projektov ter ukrepov iz Načrta razvojnih programov

Metodološke osnove za ocenjevanje in vrednotenje projektov in programov, vrste in vsebino investicijske dokumentacije, postopke in udeležence pri pripravi investicijske dokumentacije predpisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Za lažje razumevanje načrtovanja, potrjevanja in evidentiranja projektov in ukrepov, ki se financirajo s sredstvi državnega proračuna, smo pripravili Pojasnila k načrtovanju, potrjevanju in evidentiranju projektov ter ukrepov, ki se financirajo s sredstvi državnega proračuna.