Skoči do osrednje vsebine

Državni proračun je pomemben instrument, ki ga imamo na voljo za izvajanje večletne makroekonomske politike. Z njim zagotavljamo stabilnost javnih financ ter pospešujemo gospodarski in družbeni razvoj. Naše glavne naloge pri upravljanju proračuna so njegovo izvrševanje v okvirih in za namene, kot je bil sprejet, njegovo pravočasno in fleksibilno prilagajanje spremenjenim fiskalnim okoliščinam ter uresničevanje v proračunu zastavljenih družbenih in gospodarskih ciljev.

Proračun Republike Slovenije je pravni akt, ki ga sprejme Državni zbor po posebnem, predpisanem postopku. V državnem proračunu prikazujemo predvidene prihodke in odhodke države za eno leto.

Preko državnega proračuna se pretakajo tudi sredstva EU. V praksi to pomeni, da Republika Slovenija izdatke, ki so upravičeni do evropskega sofinanciranja, zalaga iz državnega proračuna. Ko ta sredstva dejansko tudi prejme, pa se ta povrnejo v državni proračun v obliki povračil evropskih sredstev v državni proračun.

Državni proračun je tudi pomemben vir sredstev občin. Občine iz državnega proračuna pridobivajo sredstva v obliki transfernih prihodkov, ki jih poleg lastnih virov, EU sredstev in zadolževanja, preko občinskih proračunov namenjajo za financiranje svojih nalog. Več o virih financiranja občin ter izračunu primerne porabe in povprečnine si lahko preberete v temi Financiranje občin.

Kako iskati po proračunskih dokumentih?

Proračun Republike Slovenije sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V prvem, splošnem delu proračuna, je informacija o tem, kako država zbira prihodke in kako jih porablja. Kdo porablja sredstva in za katera programska področja, je navedeno v posebnem delu proračuna. Načrt razvojnih programov kot tretji del proračuna prikazuje posamezne projekte proračunskih uporabnikov za celotno obdobje njihovega trajanja.

V proračunu so za prikaz tega, kako porabljamo proračunska sredstva, kdo ta sredstva porablja in za katere namene, opredeljene proračunske klasifikacije. Te temeljijo na jasno opredeljenih kategorijah, kot so institucionalne enote, ekonomski nameni porabe, programi in projekti, viri sredstev ipd. Klasifikacije omogočajo načrtovanje in spremljanje porabe skozi celotni cikel, to je od priprave proračuna do izvrševanja in poročanja o njem med proračunskim obdobjem in po koncu proračunskega obdobja.

Iskalnik