Skoči do osrednje vsebine

Državni proračun je pomemben instrument, ki ga imamo na voljo za izvajanje večletne makroekonomske politike. Z njim zagotavljamo stabilnost javnih financ ter pospešujemo gospodarski in družbeni razvoj. Naše glavne naloge pri upravljanju proračuna so njegovo izvrševanje v okvirih in za namene, kot je bil sprejet, njegovo pravočasno in fleksibilno prilagajanje spremenjenim fiskalnim okoliščinam ter uresničevanje v proračunu zastavljenih družbenih in gospodarskih ciljev.

Proračun Republike Slovenije je pravni akt, ki ga sprejme Državni zbor po posebnem, predpisanem postopku. V državnem proračunu prikazujemo predvidene prihodke in odhodke države za eno leto.

Državni proračun je le ena od štirih blagajn javnega financiranja in predstavlja nekaj manj kot polovico vseh javnofinančnih odhodkov. Javnofinančna sredstva se stekajo še v pokojninsko blagajno (iz nje mesečno med drugim izplačujejo pokojnine in invalidnine), zdravstveno blagajno (ta med drugim pokriva stroške delovanja zdravstvenih domov, bolnišnic in zdravil), občinski proračuni pa predstavljajo prihodke in odhodke vseh 212 občin (kar občine urejajo samostojno in se nanaša samo na prebivalce posamezne občine).

Preko državnega proračuna se pretakajo tudi sredstva EU. V praksi to pomeni, da Republika Slovenija izdatke, ki so upravičeni do evropskega sofinanciranja, zalaga iz državnega proračuna. Ko ta sredstva dejansko tudi prejme, pa se ta povrnejo v državni proračun v obliki povračil evropskih sredstev v državni proračun.

Državni proračun je tudi pomemben vir sredstev občin. Občine iz državnega proračuna pridobivajo sredstva v obliki transfernih prihodkov, ki jih poleg lastnih virov, EU sredstev in zadolževanja, preko občinskih proračunov namenjajo za financiranje svojih nalog. Več o virih financiranja občin ter izračunu primerne porabe in povprečnine si lahko preberete v temi Financiranje občin.

Kako iskati po proračunskih dokumentih?

Proračun Republike Slovenije sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V prvem, splošnem delu proračuna, je informacija o tem, kako država zbira prihodke in kako jih porablja. Kdo porablja sredstva in za katera programska področja, je navedeno v posebnem delu proračuna. Načrt razvojnih programov kot tretji del proračuna prikazuje posamezne projekte proračunskih uporabnikov za celotno obdobje njihovega trajanja.

V proračunu so za prikaz tega, kako porabljamo proračunska sredstva, kdo ta sredstva porablja in za katere namene, opredeljene proračunske klasifikacije. Te temeljijo na jasno opredeljenih kategorijah, kot so institucionalne enote, ekonomski nameni porabe, programi in projekti, viri sredstev ipd. Klasifikacije omogočajo načrtovanje in spremljanje porabe skozi celotni cikel, to je od priprave proračuna do izvrševanja in poročanja o njem med proračunskim obdobjem in po koncu proračunskega obdobja.

Interaktivni prikaz podatkov državnega proračuna

Interaktivni prikaz omogoča tekoče spremljanje prihodkov in odhodkov državnega proračuna, prikazuje, kaj vse financiramo iz državnega proračuna in koliko država vsako leto iz državnega proračuna nameni za posamezna področja, ter nudi podrobnejši vpogled v posamezne projekte glede na regijo, občino in, ali vrednosti projektov.  

Do interaktivnega prikaza podatkov državnega proračuna dostopate preko povezave proracun.gov.si.

Posamezne pojme in način zajema podatkov v tem prikazu pojasnjujemo v pojasnilih prikaza podatkov državnega proračuna in pojasnili prikaza projektov iz državnega proračuna. O dostopnosti interaktivnega prikaza pa si lahko preberete v Izjavi o dostopnosti.