Skoči do osrednje vsebine

Javnega financiranja si danes ne moremo zamisliti brez upoštevanja predpisanega reda oziroma postopka kot pogoja za uspešno in nepretrgano opravljanje državnih nalog. Državni organi zaradi številnih nalog in ciljev vprašanj svojega finančnega kritja ne rešujemo sproti, temveč vnaprej v proračunu države načrtujemo obseg predvidenih prihodkov in odhodkov za neko obdobje. Tako skrbimo za ravnotežje med tema dvema kategorijama.

Proračun je akt države, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države za eno leto. Gre za gospodarsko-politični akt, s katerim določimo programe in pravice porabe neposrednih uporabnikov proračuna za izvedbo njihovih nalog in aktivnosti v obliki projektov in ukrepov. V letni proračun so tako »prevedeni« cilji fiskalne politike, razvojni cilji, prednostna področja ter politične in strateške prednostne naloge vlade.

Če se spremenijo makroekonomske okoliščine, določimo spremembe proračuna ali rebalans proračuna. Za posamezno leto imamo tako lahko več sprejetih proračunov (glej dokument Seznam sprejetih proračunov), izvršujemo pa vedno le zadnji sprejeti proračun za to proračunsko leto.

Sprejeti proračun za tekoče leto

Proračun, ki ga trenutno izvršujemo, je Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2023 II.