Skoči do osrednje vsebine

Izvrševanje proračuna zajema vse postopke in aktivnosti, ki jih moramo opraviti za to, da bomo izvedli sprejeti proračun tako na ravni proračuna kot celote kot v okviru posameznega finančnega načrta.

Izvrševanje proračuna se začne z uveljavitvijo proračuna in traja do konca proračunskega leta. O izvrševanju proračuna med letom poročamo v polletnem poročilu oziroma v poročilu o izvrševanju proračuna za proračunsko leto v obdobju od januarja do junija. Ob koncu proračunskega leta pripravimo zaključni račun proračuna.

Preglednice podatkov za izvajanje Pravilnika o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19

Obrazci iz Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

Priprava polletnega poročila o izvrševanju finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov

Obvestilo

Posredne uporabnike proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ obveščamo, da je bila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 74/21) črtana obveznost priprave polletnih poročil in posledično tudi obveznost priprave sanacijskega načrta v primerih, če je iz ocene realizacije sprejetega finančnega načrta izhajalo, da bo posredni uporabnik ob koncu tekočega leta realiziral presežek odhodkov nad prihodki.

V prejšnjem odstavku navedeno pomeni, da posrednim uporabnikom proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ v letu 2021, na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), polletnega poročila ni potrebno pripraviti.