Skoči do osrednje vsebine

Izvrševanje proračuna zajema vse postopke in aktivnosti, ki jih moramo opraviti za to, da bomo izvedli sprejeti proračun tako na ravni proračuna kot celote kot v okviru posameznega finančnega načrta.

Izvrševanje proračuna se začne z uveljavitvijo proračuna in traja do konca proračunskega leta. O izvrševanju proračuna med letom poročamo v polletnem poročilu oziroma v poročilu o izvrševanju proračuna za proračunsko leto v obdobju od januarja do junija. Ob koncu proračunskega leta pripravimo zaključni račun proračuna.

Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije

Minister, pristojen za finance, v juliju poroča vladi, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje:

  1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
  2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
  3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
  4. predlog potrebnih ukrepov.

Priprava polletnega poročila o izvrševanju finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov

Obvestilo

Posredne uporabnike proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ obveščamo, da je bila z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 črtana obveznost priprave polletnih poročil in posledično tudi obveznost priprave sanacijskega načrta v primerih, če je iz ocene realizacije sprejetega finančnega načrta izhajalo, da bo posredni uporabnik ob koncu tekočega leta realiziral presežek odhodkov nad prihodki. To pomeni, da posrednim uporabnikom proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ v letu 2021, na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, polletnega poročila ni potrebno pripraviti.

Preglednice podatkov za izvajanje Pravilnika o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19

Sistem MFERAC

Uporabniki v sklopu izvrševanja proračuna državnega proračuna uporabljajo za svoje poslovanje sistem MFERAC.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za finance