GOV.SI

V zaključnem računu ugotavljamo skladnost sprejetega proračuna, to je načrtovanih prihodkov in odhodkov, z njihovo dejansko porabo. V obrazložitvah zaključnega računa podrobneje pojasnimo, kako in za katere namene smo načrtovana proračunska sredstva v preteklem proračunskem obdobju porabili. Na njegovi podlagi ugotavljamo uspešnost in učinkovitost porabe ob koncu proračunskega leta.

Neposredni uporabniki proračuna pripravimo zaključni račun svojega finančnega načrta za preteklo leto. Na tej podlagi na Ministrstvu za finance pripravimo predlog zaključnega računa državnega proračuna in ga predložimo Računskemu sodišču. Sledi revizija zaključnega računa s strani računskega sodišča. Ministrstvo za finance predloži vladi predlog zaključnega računa vključno s končnim poročilom računskega sodišča, ta pa ga predloži Državnemu zboru v sprejem. Vlada mora pripraviti odzivno poročilo, v katerem navede popravljalne ukrepe za nepravilnosti, ki jih je ugotovilo računsko sodišče.

Navodilo za pripravo zaključnega računa proračuna

Zaključni račun predstavlja končno sliko izvršitve proračuna. Zato je pomembno, da predstavi dejansko realizacijo v enaki členitvi, kot je bila členitev odhodkov v sprejetem proračunu. Vsebuje tudi obrazložitve in posebne tabelarne priloge, ki so določene z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna

Proračunski uporabniki morajo pri pripravi obrazložitev zaključnega računa s svojega področja upoštevati tudi Navodilo za pripravo obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna in Metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih.

Predlog zaključnega računa proračuna za leto 2018