Skoči do osrednje vsebine

V zaključnem računu ugotavljamo skladnost sprejetega proračuna, to je načrtovanih prihodkov in odhodkov, z njegovo dejansko porabo. V obrazložitvah zaključnega računa podrobneje pojasnimo, kako smo načrtovana proračunska sredstva v preteklem proračunskem obdobju porabili in za katere namene. Na njegovi podlagi ugotavljamo uspešnost in učinkovitost porabe ob koncu proračunskega leta.

Neposredni uporabniki proračuna pripravimo zaključni račun svojega finančnega načrta za preteklo leto. Na tej podlagi na Ministrstvu za finance pripravimo predlog zaključnega računa državnega proračuna in ga predložimo Računskemu sodišču, ki nato opravi njegovo revizijo. Ministrstvo za finance predloži vladi predlog zaključnega računa s končnim poročilom Računskega sodišča, vlada pa ga predloži Državnemu zboru v sprejetje. Vlada mora pripraviti odzivno poročilo, v katerem navede popravljalne ukrepe za nepravilnosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče.

Navodilo za pripravo zaključnega računa proračuna

  • Navodilo

    V zaključnem računu je predstavljen končni prikaz izvršitve proračuna. Zato je pomembno, da predstavi dejansko realizacijo v enaki členitvi, kot je bila členitev odhodkov v sprejetem proračunu. Vsebuje tudi obrazložitve in posebne tabelarne priloge, ki so določene z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

    Proračunski uporabniki morajo pri pripravi obrazložitev zaključnega računa s svojega področja upoštevati tudi Navodilo za pripravo obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna in Metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih.
    Navodila

Priprava obrazložitev zaključnega računa proračuna za proračunske uporabnike

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za finance

Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2018