Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb

Ukrepe za zajezitev širjenja okužb prilagajamo glede na epidemiološko situacijo v državi in širši regiji.

Zaradi prisotnosti novega koronavirusa moramo pri opravljanju vsakodnevnih opravil in izvajanju aktivnosti še posebej paziti, da se ne okužimo ali nevede prenesemo okužbo na ljudi okrog sebe.

Pomembno je, da dosledno upoštevamo preventivne ukrepe (nosimo masko, skrbimo za higieno rok in kašlja, upoštevamo varno medosebno razdaljo), v primeru slabega počutja oziroma bolezni pa ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo z osebnim zdravnikom.

Pri opravljanju dejavnosti moramo upoštevati priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Uporaba mask in razkuževanje

Nošenje mask je obvezno:

 • pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih*
 • pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti najmanj 1,5 metra medosebne razdalje, in
 • v osebnih vozilih.

* Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, pokrit s streho in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten. Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Uporaba mask pa ni potrebna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 • učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa,
 • učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 • goste, sedeče za mizo v gostinski dejavnosti,
 • med prevozi z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva,
 • na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT,
 • pri neposredni komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami (če je mogoče zagotoviti razdaljo dveh metrov) ter pri tolmačih slovenskega znakovnega jezika.

Odlok, ki ureja obvezno nošenje mask

Obvezna je tudi namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Delovna okolja

Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja covid-19.

Od 15. septembra dalje morajo zaposleni in uporabniki storitev izpolnjevati PCT pogoj.

V okoliščinah, ko se izvajajo ukrepi zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni (upoštevanje karantene, samoizolacija in drugi posebni ukrepov), je možno začasno odrediti opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju, na primer na domu. 

Obveznost lahko traja le začasno, dokler trajajo take okoliščine oziroma dokler so podani pogoji po obstoječi zakonodaji in je sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna.

Ko delodajalec odredi delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je treba takoj, ko je to mogoče, obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo (prijave.irsd@gov.si). 

 • Odreditev drugega dela in dela na domu

  Pojasnila ministrstva glede obveznosti opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju (na domu) zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni covid-19 na podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih.
  Navodila | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Upravne enote

Od 15. septembra dalje morajo zaposleni in uporabniki storitev izpolnjevati PCT pogoj.

Na upravnih enotah se z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa izvajajo tudi naslednji ukrepi:

 • za obisk upravnih enot se morajo stranke praviloma predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte (kar še zlasti velja za velike upravne enote oziroma Upravno enoto Ljubljana);
 • nenaročene stranke se sprejema zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, ki jih ni mogoče odložiti na kasnejši čas;
 • v prostorih upravnih enot se morajo stranke gibati kontrolirano;
 • število prisotnih strank oz. obiskovalcev je omejeno;
 • plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko);
 • obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1,5 metra), obvezno je tudi razkuževanje rok;
 • zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je dovoljeno samo v skladu z veljavnimi odloki vlade in priporočili NIJZ;
 • prihode in izhode iz upravne stavbe nadzira in usmerja varnostna služba.

Zdravstvene ustanove

Vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve oziroma obravnave se zagotavljajo le pod posebnimi pogoji. Od 15. septembra dalje morajo zaposleni in uporabniki storitev izpolnjevati PCT pogoj.

Pacient mora upoštevati osnovno pravilo: vsak obisk zdravstvenega doma mora napovedati s telefonskih klicem v zdravstveni dom, kjer medicinsko osebje bolniku natančno pojasni pravila, ki veljajo ob vstopanju in gibanju pacientov po ustanovi.

Medicinsko osebje v vseh javnih zdravstvenih zavodih osnovnega zdravstva in v bolnišnicah mora po posebnih navodilih obravnavati tudi osebe, za katere se sumi, da bi lahko bile okužene z novim koronavirusom.

V vseh zdravstvenih ustanovah po državi velja omejitev obiskov bolnikov oziroma varovancev.

Delovanje sodišč

Sodišča se s 16. junijem 2021 vračajo na reden način poslovanja.

Pri določitvi obsega delovanja še naprej upoštevajo priporočila NIJZ ter tudi prostorske in kadrovske omejitve na posameznih sodiščih.

Dodatna pojasnila glede delovanja sodišč so na spletnih straneh Vrhovnega sodišča.

Zavodi za prestajanje kazni zapora

Prizadevamo si za ohranjanje in zaščito zdravja zaprtih oseb in zaposlenih, zato skrbno spremljamo epidemiološke razmere tako v državi kot v posameznih lokalnih skupnostih.

Svojce zaprtih oseb in druge obiskovalce obveščamo, da so po načelu sorazmernosti in postopnosti ter glede na prostorske in druge možnosti posameznega zavoda ukrepi in omejitve ob obiskih v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu trenutno naslednji:

 • obiski zaprtih oseb potekajo z obvezno uporabo zaščitnih mask in so omejeni na 1 odraslo osebo (ponekod zaprte osebe lahko obiščejo tudi otroci),
 • kjer arhitekturne možnosti to dopuščajo, se obiski izvajajo za stekleno pregrado,
 • v oddelkih s svobodnejšim režimom se obiski v čim večji meri izvajajo zunaj.

Obiski se praviloma izvajajo v terminih, določenih v hišnih in dnevnih redih zavodov in so objavljeni tudi na spletnih straneh zavodov.

Od 15. septembra dalje morajo zaposleni in uporabniki storitev izpolnjevati PCT pogoj.