Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb

Ukrepe za zajezitev širjenja okužb prilagajamo glede na epidemiološko situacijo v državi in širši regiji.

Zaradi prisotnosti novega koronavirusa moramo pri opravljanju vsakodnevnih opravil in izvajanju aktivnosti še posebej paziti, da se ne okužimo ali nevede prenesemo okužbo na ljudi okrog sebe.

Pomembno je, da dosledno upoštevamo preventivne ukrepe (nosimo masko, skrbimo za higieno rok in kašlja, upoštevamo varno medosebno razdaljo), v primeru slabega počutja oziroma bolezni pa ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo z osebnim zdravnikom.

Pri opravljanju dejavnosti moramo upoštevati priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Delovna okolja

Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja covida-19.

S 14. majem 2022 je za zaposlene, uporabnike storitev in obiskovalce 

 • obvezna uporaba zaščitne maske (kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 ) 
 • obvezno razkuževanje rok 

pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, razen v lekarnah, in izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.

V okoliščinah, ko se izvajajo ukrepi zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni, je možno začasno odrediti opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju, na primer na domu. Obveznost lahko traja le začasno, dokler trajajo take okoliščine oziroma dokler so podani pogoji po obstoječi zakonodaji in je sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna.

Ko delodajalec odredi delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je treba takoj, ko je to mogoče, obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo (prijave.irsd@gov.si). 

 • Odreditev drugega dela in dela na domu

  Pojasnila ministrstva glede obveznosti opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju (na domu) zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni covid-19 na podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih.
  Navodila | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Upravne enote

Vlada je odpravila ukrepe za preprečevanja širjenja novega koronavirusa v upravnih zadevah. Od 15. 3. 2022 na večini upravnih enot ni več potrebno predhodno naročanje strank (izjema je npr. Upravna enota Ljubljana). Od 14. 4. 2022 naprej nošenje mask v zaprtih javnih prostorih ni več obvezno, je pa priporočljivo. 

Zdravstvene ustanove

S 14. majem 2022 je za zaposlene, uporabnike storitev in obiskovalce 

 • obvezna uporaba zaščitne maske (kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 ) 
 • obvezno razkuževanje rok 
 • potrebno upoštevanje drugih priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe. 

pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Protokol obiskov določi vsaka bolnišnica zase in pri tem upošteva mnenje Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, ki predlaga protokol glede na epidemiološko situacijo v sami bolnišnici in tudi v regiji.

Izvajalci na področju socialnega varstva

S 14. majem 2022 je za zaposlene, uporabnike storitev in obiskovalce 

 • obvezna uporaba zaščitne maske (kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 ) 
 • obvezno razkuževanje rok 
 • potrebno upoštevanje drugih priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe. 

v zaprtih prostorih izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.

Med izvajalce socialnovarstvenih storitev sodijo domovi za starejše, posebni socialnovarstveni zavodi, varstveno delovni centri, zavodi za usposabljanje, krizni centri za otroke, mladostnike in odrasle žrtve nasilja. Med izvajalce socialnovarstvenih programov pa sodijo varne hiše, materinski domovi, terapevtski programi in programi reintegracije, zavetišča za brezdomce in zasvojene, stanovanjske skupine na področju duševnega zdravja in izvajalci podpornega bivanja invalidov.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili protokole za delovanje različnih izvajalcev v primeru okužb SARS-CoV-2 (COVID-19):

Pripravili so tudi Pojasnila glede ukrepov za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 na področju socialnega varstva.

Delovanje sodišč

V prostorih sodišč maske niso več obvezne.

Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, lahko na sodišče pridejo le v času uradnih ur ob predhodni najavi preko na spletni strani objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk in ob dogovorjenem terminu.

Dodatna pojasnila glede delovanja sodišč so na spletnih straneh Vrhovnega sodišča.

Zavodi za prestajanje kazni zapora

Prizadevamo si za ohranjanje in zaščito zdravja zaprtih oseb in zaposlenih, zato skrbno spremljamo epidemiološke razmere tako v državi kot v posameznih lokalnih skupnostih.

Svojce zaprtih oseb in druge obiskovalce obveščamo, da so po načelu sorazmernosti in postopnosti ter glede na prostorske in druge možnosti posameznega zavoda ukrepi in omejitve ob obiskih v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu trenutno naslednji:

 • obiski zaprtih oseb so omejeni na 1 odraslo osebo (ponekod zaprte osebe lahko obiščejo tudi otroci),
 • kjer arhitekturne možnosti to dopuščajo, se obiski izvajajo za stekleno pregrado,
 • v oddelkih s svobodnejšim režimom se obiski v čim večji meri izvajajo zunaj.

Obiski se praviloma izvajajo v terminih, določenih v hišnih in dnevnih redih zavodov in so objavljeni tudi na spletnih straneh zavodov.

Odlok, ki velja od 14. aprila 2022 naprej, ukinja obvezno uporabo mask in pogoj PCT v zaporih in prevzgojnih domovih. Razkuževanje rok je obvezno.