Skoči do osrednje vsebine

Oseba, ki ji je s cepljenjem proti Covid-19 ali zdravljenja z zdravilom za zdravljenje Covid-19 nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij, ima pravico do odškodnine.

Pravica do odškodnine zaradi škode na zdravju zaradi cepljenja proti Covid-19 ali zdravljenja z zdravilom za zdravljenje Covid-19, ki ima začasno dovoljenje za promet, je predpisana s 70. členom, postopek za uveljavljanje pravice pa je predpisan z 72. členom interventnega Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19 – ZDUPŠOP in 53.d členom Zakona o nalezljivih boleznih - ZNB.

Kdo je upravičen do odškodnine?

  • oseba, katere cepljenje proti Covid-19 ali zdravljenje z zdravilom za zdravljenje Covid-19 je opravil izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki ima v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, in ji je nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij, je upravičena do odškodnine v višini 60.000,00 eurov;
  • v primeru smrti osebe iz prejšnje točke, njenemu zakoncu oziroma partnerju, s katerim je ta oseba živela v zunajzakonski skupnosti, in staršem pod pogojem, da je bila umrla oseba otrok do 18. leta starosti ali otrok nad 18. letom starosti, če so ga bili starši dolžni preživljati ali je z njimi živel v trajnejši življenjski skupnosti, pripada odškodnina v skupni višini 10.000,00 eurov;
  • v primeru smrti osebe iz 1. točke, njenim otrokom do 18. leta starosti ali otrokom nad 18. letom starosti, ki jih je bila ta oseba dolžna preživljati ali so z njo živeli v trajnejši življenjski skupnosti, pripada odškodnina v skupni višini 20.000,00 eurov.

Višina odškodnine

  • Zaradi škode, ki je nastala cepljeni ali zdravljeni osebi, je odškodnina določena v enkratnem znesku v višini 60.000,00 eurov.
  • Zaradi smrti cepljene ali zdravljene osebe, ki je bila zakonec ali otrok, je odškodnina določena v enkratnem znesku v višini 10.000,00 eurov skupaj za njenega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja in starše umrlega otroka, če so ga bili dolžni preživljati.  
  • Zaradi smrti cepljene in zdravljene osebe, ki je bila starš, je odškodnina določena v enkratnem znesku v višini 20.000,00 eurov za mladoletne ali polnoletne otroke, ki jih je bila oseba dolžna preživljati.
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za zdravje

Odločanje o vlogi

O vlogi odloča minister, pristojen za zdravje, na podlagi strokovnega mnenja Komisije za ugotavljanje vzročne zveze in mnenja Invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Komisija bo ocenila, ali ima domnevna posledica cepljenju naravo resnega neželenega učinka po cepljenju v skladu s predpisom o zdravilih in predpisom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini ter vzročno zvezo med cepljenjem in škodo povzročeno na zdravju oziroma s smrtjo. Invalidska komisija pa bo dala mnenje, ali se nastala škoda na zdravju kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij (v primeru smrti cepljene osebe ni potrebno mnenje Invalidske komisije).  

Ministrstvo za zdravje z upravno odločbo prizna pravico do odškodnine le, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • komisija je ocenila, da gre za resen neželen učinek po cepljenju in vzročno povezanost med cepljenjem in škodo,
  • Invalidska komisija pa je menila, da se nastala škoda na zdravju kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij.

Ministrstvo za zdravje bo z upravno odločbo zavrnilo vlogo, če eden izmed prej navedenih pogojev ne bo izpolnjen. Zoper upravno odločbo je dovoljen upravni spor.

Priznana odškodnina bo izplačana praviloma v 30 dneh od pravnomočnosti upravne odločbe.

Vloga in odločba sta oproščeni plačila upravne takse. Od priznane odškodnine se ne plača dohodnina.