Skoči do osrednje vsebine

Omejitve zbiranja in gibanja

Zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom sta v Sloveniji začasno omejena gibanje in zbiranje ljudi. S tem zagotavljamo varnost državljanov in izboljšujemo epidemiološko stanje v Sloveniji.

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni covid-19 se:

 • začasno prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji,
 • začasno omeji prehajanje med občinami,
 • omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro.

Ta odlok pa se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih služb in za organe političnih strank.

Prepovedano zbiranje ljudi

Na območju celotne Slovenije je začasno prepovedano zbiranje ljudi.

Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke.

Dovoljeno zbiranje ljudi

Zbiranje ljudi se dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Prav tako pa lahko minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

Prepovedano gibanje ljudi

Začasno je na območju celotne Slovenije prepovedano gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere, ko gre za:

 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog,
 • dostop in nudenje storitev za nujne primere,
 • opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
 • potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

Prehajanje med občinami je dovoljeno le izjemoma

Prepovedano je prehajanje med občinami, razen posameznikom za:

 1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo oseb in pomoč osebam, ki potrebujejo podporo, oskrbo ali nego družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom (podrobnejše informacije pod naslovom Vzdrževanje grobov).

Uveljavljanje izjem (razen za točko 13, ki velja samo za posameznika) velja tudi za ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, njihovi starši in otroci) in člane skupnega gospodinjstva, ko potujejo skupaj. Za člane istega gospodinjstva veljajo člani, ki skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok in podobno).

Dokazila in izjave

Pri prehajanju med občinami (razen za izjemi pod točko 1 in 3) mora posameznik pri sebi imeti lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke:

 1. ime in priimek,
 2. naslov prebivališča,
 3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
 4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje (ena od 13 izjem),
 5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim,
 6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
 7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
 8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in jih bo spoštoval.

Poleg izjave je treba pri sebi imeti ustrezno dokazilo (na primer zemljiškoknjižni izpisek za lastništvo nepremičnine, izjavo za obisk bolnega svojca, potni nalog za opravljanje gospodarske dejavnosti in podobno). 

Za izjemi pod točki 1 (za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog) in 3 (odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje) izjave ni treba imeti, posameznik pa mora imeti dokazilo, iz katerega izhaja, kje je zaposlen oziroma kje bo izvajal delovne naloge (na primer potni nalog, pogodbo in podobno). Čeprav posameznik izjave za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog ne potrebuje, mora kljub temu imeti pri sebi dokazilo, s katerim izkazuje upravičenost uveljavljanja te izjeme. Dokazilo naj vsebuje elemente, ki jih vsebuje izjava, zlasti osebne podatke posameznika, naslov oziroma kraj cilja potovanja, razloge in predvideno trajanje prehoda med občinami.

Dokazilo in izjavo je treba na zahtevo pokazati pristojnemu organu.

Dovoljeno gibanje

Ob upoštevanju priporočil NIJZ je na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča omogočeno tudi izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti individualnega značaja (na primer tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvajanje takšnih športno-rekreacijskih dejavnosti, pri katerih ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (na primer tenis, badminton, balinanje).

Prav tako pa je od 25. decembra 2020 za izvajanje individualnih športnih aktivnosti ali gibanje v naravnem okolju zunaj naselij, ob upoštevanju priporočil NIJZ, dovoljeno prehajanje med občinami znotraj statistične regije za posameznika ali osebe iz skupnega gospodinjstva, kjer imajo prijavljeno prebivališče. Pri tem ob nadzoru ni treba predložiti izjave, tudi aplikacija #OstaniZdrav ni obvezna, kot dokazilo pa šteje športna oprema.

Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov, ni treba nositi zaščitne maske.

Svetujemo tudi upoštevanje drugih ukrepov za zajezitev širjenja okužb.  

Prebivališče

Za prebivanje v občini šteje stalno ali začasno prebivališče, pri čemer je lahko posameznik nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

Stiki z otroki razvezanih staršev in varstvo otrok

Prehajanje občin zaradi vzdrževanja stikov med otroki in starši sodi med izjemo zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.

Ob prehajanju občin in izvajanju stikov mladoletnih otrok s starši je treba kot dokazilo pri sebi imeti sodno poravnavo ali sodno odločbo.

Pri varstvu mladoletne osebe, ki potrebuje pomoč, naj ima oseba kot dokazilo izjavo staršev in kopije dokumentov teh otrok in staršev.

Tranzit

Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo občino ali v drugo državo, razen v primeru uveljavljanja katere od 13 izjem. V tem primeru priporočamo čim manj postankov in dosledno upoštevanje priporočil NIJZ ob morebitnih postankih.

Ker je z odlokom prepovedano gibanje ljudi v Republiki Sloveniji med 21. in 6. uro, je tudi tranzit za prebivalce Slovenije in tuje turiste, ki so nastanjeni v Republiki Sloveniji, omejen med 21. in 6. uro, razen če gre za nujne primere (pravica do tranzita iz ene države v drugo preko ozemlja Republike Slovenije, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo, izvajanje nujnih delovnih nalog in dostop in nudenje storitev za nujne primere, opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil in potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji).

Tranzit iz ene države v drugo čez ozemlje Republike Slovenije je mogoč, vendar ob predpostavki, da bo oseba zaradi ukrepov sosednjih držav lahko zapustila območje Slovenije. Oseba mora Slovenijo zapustiti v šestih urah, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo le nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina).

Vzdrževanja grobov

Obisk groba znotraj občine prebivališča je dovoljen posamezniku (najemniku groba) ter njegovim ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. Priporočamo, da grob obišče le toliko oseb, kolikor je res nujno.

Obisk groba izven občine prebivališča je dovoljen samo posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo (s katerim se prepreči premoženjska škoda). Izjema, ki bi jo lahko upoštevali je, če najemnik groba zaradi zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati groba, in lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva.

Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme (na primer položnica o plačilu najema groba), in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo.

V trenutni epidemiološki situaciji je pomembno, da ljudje ne hodijo na grobove, če to ni res nujno potrebno.

Pogrebi

Pogrebi so dovoljeni za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ in drugih odlokov.

Za ožje družinske člane štejejo zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, njihovi starši in otroci.

Za člane skupnega gospodinjstva veljajo člani, ki skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok in podobno).

Nadzor

Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati, občinska redarstva in policija v okviru svojih nalog in pristojnosti.

Inšpekcijski nadzor opravljajo:

 1. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri opravljanju gostinske dejavnosti
 2. Tržni inšpektorat Republike Slovenije pri opravljanju trgovinske dejavnosti
 3. Inšpektorat za infrastrukturo v javnem potniškem prometu
 4. Inšpektorat za šolstvo in šport v vzgojno-izobraževalnih zavodih in pri izvajanju organizirane športne dejavnosti, nad vsemi osebami prisotnimi v vzgojno-izobraževalnih zavodih in na območju športnih prireditev
 5. Inšpektorat za javni sektor
 6. Inšpektorat Republike Slovenije za delo v delovnem okolju delodajalca
 7. Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri nadzoru izvrševanja predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva, vinarstva, lovstva in ribištva,
 8. Urad Republike Slovenije za kemikalije glede ustreznosti, učinkovitosti, dostopnosti na trgu in uporabe razkužil v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih in skupnih prostorih večstanovanjskih stavb, kjer je določeno obvezno razkuževanje rok.