Skoči do osrednje vsebine

Omejitve prodaje blaga in storitev

Trenutno je na območju Republike Slovenije sproščena velika večina dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom z redkimi izjemami.

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 določa način izvrševanja prometa s posameznimi vrstami blaga, izdelkov in s tem povezanih storitev, ter druge začasne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19, pogoje za ustreznost testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) in hitrega antigenskega testa (test HAG), uporabo testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 (test HAG za samotestiranje), uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih in medosebno razdalja, obvezno razkuževanje rok in prezračevanje prostorov ter začasno omejitev opravljanja dejavnosti.

Področje uporabe in izjeme, navedene v odloku, se po neobvezujočem mnenju ministrstva tolmačijo na način, ki izhaja iz spodnjih točk.

Kdaj je pogoj PCT izpolnjen?

Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in če razpolagajo z enim od dokazil, navedenih v nadaljevanju:

1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa (za uporabnike storitev ne sme biti starejši od 48 ur), ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa (za uporabnike storitev ne sme biti starejši od 24 ur);

2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);

3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku;

4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele:

– drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;

‒ odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;

5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;

6. z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega člena, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja. 

Ustreznost potrdil

Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test PCR opravljen v državi, ki ni navedena, je ustrezen, če hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje:

  • vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja: ime, priimek, enoznačni identifikator osebe (EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta države, datum rojstva ali drug podoben identifikator), podatke o vrsti testa (proizvajalec, datum in ura odvzema brisa), podatki o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila, in
  • je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covid potrdila, in
  • omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot evropsko digitalno covid potrdilo.

Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski Federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test HAG opravljen v državi, ki ni navedena, je ustrezen, če hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje:

  • vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja: ime, priimek, enoznačni identifikator osebe (EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta države, datum rojstva ali drug podoben identifikator), podatke o vrsti testa (proizvajalec, datum in ura odvzema brisa), podatki o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila, in
  • je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covid potrdila, in
  • omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot evropsko digitalno covid potrdilo.

Ne glede na državo izdaje je test HAG ustrezen le, če je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov

Pogoj PCT za zaposlene

Pogoj PCT se širi na vse dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev.

V prvem odstavku 3. člena odlok namreč določa, da morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. 

Za opravljanje dela je pogoj PCT izpolnjen, če se zgoraj omenjene osebe presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje. Pogoj PCT iz prejšnjega stavka je izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenim evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe, ki delo opravlja.

V času opravljanja dela na domu izpolnjevanje PCT pogoja ni potrebno.

Poleg navedenega je pogoj PCT izpolnjen tudi, če se zgoraj omenjene osebe presejalno testirajo s testom HAG. Za opravljanje dela je pogoj PCT izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj testiranja. Testiranje s testom HAG se šteje:

– za dokazovanje pogoja PCT testiranja za opravljanje dela pri vseh izvajalcih dejavnosti (poslovni partnerji, podizvajalci, ponudniki storitev, kot na primer pošta in banka), pri čemer je veljavnost testa HAG omejena s pogostostjo tega presejalnega testa v skladu z odlokom (48 ur),

– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT pri uporabi storitev oziroma udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju dejavnosti ali okoljih v Republiki Sloveniji začela v 24-ih urah od odvzema brisa.

Sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Pogoj PCT za uporabnike storitev, udeležene ali prisotne pri izvajanju dejavnosti

V skladu z drugim odstavkom 3. člena odloka, PCT pogoj dokazujejo vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi oziroma prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih, kjer se dejavnosti izvajajo. Pri tem se kot izpolnjen pogoj testiranja šteje dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. PCT pogoja pa med drugim ni potrebno izpolnjevati:

  • osebam, ki so mlajše od 12 let,
  • uporabnikom storitev dostave blaga ali prevzema postnih pošiljk v dostavi naslovniku,
  • osebam, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, za oskrbo na bencinskih servisih,
  • kupcem na bencinskih servisih, ki gorivo plačajo na zunanjih površinah bencinskih servisov.

Prav tako PCT pogoj ni obvezen pri nujni oskrbi z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, kamor se štejejo:

– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo (tudi za živali), vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln (tržnice, premične stojnice in podobno), pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra, pod pogojem, da je na osebo zagotovljeno najmanj 10 m2;

– specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki (lekarne, optiki in podobno), pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra, pod pogojem, da je na osebo zagotovljeno najmanj 10 m2;

– humanitarna skladišča, centri za razdeljevanje hrane in drugi kraji, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.

Prodajalne iz prvih dveh alinej zgornjega besedila morajo imeti na vidnem mestu ob vhodu v prodajalno objavljeno obvestilo o največjem dopustnem številu prisotnih obiskovalcev.

Preverjanje PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja z zgoraj naštetimi dokazili o izpolnjevanju pogoja PCT. Nadzor nad izpolnjevanjem PCT pogoja izvajajo pristojne institucije.

Ponudniki storitev so dolžni na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev o dolžnosti izpolnjevanja PCT pogoja ter na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje. Pogoj PCT morajo izpolnjevati tako domači kot tuji gostje, ne glede na to, da se pri slednjih dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT preverja že na državni meji.

Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji v skladu z zgoraj navedenim oziroma z določili odloka.

Sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Trgovina

V vseh trgovinah in trgovskih centrih mora biti zagotovljenih najmanj 10 mna potrošnika.

Začasna omejitev izvajanja gostinske dejavnosti

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač je dovoljeno le v sedečem režimu med 5. in 22. uro, pod upoštevanjem pogoja PCT. Uporaba maske ni potrebna za goste, sedeče za mizo. Ob vhodu v lokal ali na prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v lokalu ali na prostoru.

Obratovanje gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program (diskoteke, nočni klubi), ni dovoljeno.

Brez omejitev je dovoljeno opravljanje dejavnosti tradicionalne priprave in strežbe pečenega kostanja.

Ob in na prevzemnih mestih ni dovoljeno konzumiranje prevzete hrane in pijače.

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač na sejemski prireditvi na odprtih površinah (samostojna premična stojnica, premične stojnice v nizu ali skupini) ni dovoljeno.

Brez časovne omejitve pa je dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Kongresna in sejemska dejavnost

Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti je dovoljeno na odprtih površinah in v zaprtih prostorih pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, ob uporabi zaščitne maske in je med udeleženci zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Pri sejemski dejavnosti na odprtih površinah se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev z ločenimi vhodi in izhodi. 

Območje sejemske prireditve na odprtih površinah (samostojna premična stojnica, premične stojnice v nizu ali skupini) mora biti ograjeno tako, da pristop nanje ni mogoč mimo uradnega vhoda.

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač na sejemski prireditvi na odprtih površinah (samostojna premična stojnica, premične stojnice v nizu ali skupini) ni dovoljeno.

Prodaja blaga na sejemski prireditvi na odprtih površinah je dovoljena na način prodaje zunaj prodajaln, kot jo določa zakon, ki ureja trgovino. Dovoljena je na območju, ki ga ima lokalna skupnost v svojem aktu določenega za prostor, kjer se blago lahko prodaja na tak način.

Pogosta vprašanja in odgovori

Gostinstvo

Kako se določi število oseb v gostilni?

Število oseb v gostilni se določi na podlagi obstoječih sedežnih mest oziroma stolov v lokalu oziroma obratu, ker je določen sedeč režim strežbe. V lokalu je torej lahko največ toliko oseb, kot je sedežnih mest. Med sedežna mesta se štejejo vsi stoli, tudi barski. Dovoljeno število hkrati prisotnih oseb v prostoru mora biti objavljeno ob vstopu v lokal in se mora ujemati s številom sedišč v lokalu. V kolikor izvajalec razpolaga z dokumentacijo (uporabno dovoljenje in druga dokumentacija) za prostor, ki določa kapaciteto prostora, naj pri določitvi dovoljenega števila oseb upošteva tudi to.

Ali velja v gostinskem obratu omejitev števila oseb za eno mizo?

Ne, v gostinskem obratu ne velja prepoved zbiranja oseb, ni potrebno, da so za mizo člani istega gospodinjstva, ni predpisane razdalje, le izpolnjevanje pogoja PCT in ustrezna zaščitna maska za goste, ki ne sedijo za mizo. Gosti, sedeči za mizo, maske ne potrebujejo. Velja pa v gostinskem obratu omejitev števila oseb glede na razpoložljiva sedišča, saj je določen sedeč režim strežbe.

Ali lahko za isto mizo v gostinskem lokalu sedijo gostje iz različnih gospodinjstev?

To je dovoljeno, pod pogojem izpolnjevanja PCT pogoja ter v sedeči postrežbi.

Ali je glede na 14. člen Odloka dovoljena skupna malica sodelavcev v gostilni (pod pogojem, da vsi izpolnjujejo pogoj PCT)?

Da.

Ali je dovoljen samopostrežni način strežbe v gostinskem lokalu in v hotelih (seveda z ustreznimi ukrepi – maske, razdalje)?

Da.

Ali je dovoljena glasbena spremljava v gostinskem obratu, vendar na način, da ni dovoljen ples oz. druga oblika druženja?

Ne. 

Ali lahko gostje pol ure po zaprtju zapustijo lokal, pri čemer se strežba konča pred 22h? Ali enako velja tudi v primeru poslovnih najemov gostiln?

Da. Odlok določa, da se lahko gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač izvaja do 22. ure. Ni razlike med zasebnimi in poslovnimi najemi.

Ali se storitev dostave hrane lahko izvaja po 22. uri? Ali lahko gostinski lokali obratujejo tudi po 22. uri, če takrat pripravljajo hrano oz. pijačo zgolj za namen dostave (in morebiti tudi osebnega prevzema)? 

Da.

Ali je možen osebni prevzem hrane po 22.00?

Peti odstavek 14. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 določa, da je dovoljeno izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač samo v sedečem režimu med 5.00 in 22.00 uro. Dostava in osebni prevzem hrane sta tako dovoljena brez časovne omejitve. Dodatno še pojasnjujemo, da se osebni prevzem brez PCT ne sme izvajati v notranjosti lokala, ampak na posebnem prevzemnem mestu.

Gospod ima odprto drsališče, ob tem pa nudi tudi hrano in pijačo (gostinsko dejavnost ima prijavljeno) - postavljen ima zabojnik, kjer se kuha, pred njim pa so mize in stoli, kjer se streže hrana (gostinski del je odprt vse leto, ne samo ob obratovanju drsališče). Območje drsališča in zabojnika je ograjeno. Zanima ga ali lahko izvaja strežbo hrane, poleg tega pa tudi, ali mora gostinski del ločiti (na primer ograditi) od drsališča tudi, če vsem ob vstopu na ograjeno območje preverja pogoj PCT.

V primeru, da se PCT preverja ob vstopu v ograjen prostor, velja le-ta na celotnem območju ograjenega prostora. Strežba hrane in pijače se lahko izvaja pod pogoji 14. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 - dovoljena je strežba v sedečem režimu, med 5.00 in 22.00, omejitev števila oseb, kar mora biti označeno na vidnem mestu pred vstopom v lokal ali na prostor izvajanja dejavnosti ter uporabniki morajo izpolnjevati pogoj PCT. Gostinskega dela v tem primeru ni potrebno fizično ločiti oziroma dodatno ograditi od drsališča.

Ali morajo gostinci prijaviti razpored obratovalnega časa, ki se skrajša zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2? Zadostuje, če na vidno mesto ob vhodu v gostinski obrat objavijo obvestilo o začasnem zaprtju, zaradi navedenih ukrepov?

Zadostuje, da gostinci zgolj na vrata svojega obrata dajo obvestilo, da je obratovalni čas začasno krajši (tudi če imajo na občini prijavljenega daljšega). 

Ali moramo gostince, ki smo jim že izdali dovoljenja za obratovanje v dodatnih podaljšanih časih obvestiti, da morajo upoštevati ukrepe? V soglasje smo jim sicer navedli, da so dolžni spoštovani veljavne določbe glede preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Gostincev ni potrebno dodatno obveščati, da morajo upoštevati ukrepe.

Ali lahko kot gost v lokalu zahtevam vpogled v PCT pogoje zaposlenega kot on to zahteva od mene?

Ne. Veljavni odlok jasno postavlja odgovornost delodajalca do izpolnjevanja pogoja PCT za svoje zaposlene in preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT za uporabnike oziroma potrošnike. Ustrezne službe nadzora, kot je na primer policija in različni inšpektorati, imajo prav tako zakonska pooblastila za nadzor. Nikakor pa odlok ne daje pravice posameznemu uporabniku oziroma potrošniku, da preverja ali zahteva dokazovanje pogoja PCT od izvajalcev storitev.

Ali za menzo, ki izključno zagotavlja hrano za zaposlene enega podjetja tudi velja omejitev sedečega režima? Če velja, kako točno se mora postrežba v tem primeru izvajati, in kakšna je omejitev števila oseb glede na kvadraturo?

Drugi odstavek 14. člena Odloka predvideva, da je dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijače v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene brez časovne omejitve. Upošteva se pogoj sedečega režima, pri čemer si lahko delavci vzamejo hrano in jedačo pri bifeju, katero pa morajo konzumirati sede. Pogoj 10 m2 na osebo se v primeru izvedbe gostinske dejavnosti ne upošteva.

Ali mora lastnik slaščičarne preverjati PCT pri vseh svojih strankah, tudi tistih, ki kupujejo za domov?

Slaščičarna po standardni klasifikaciji dejavnosti spada med gostinsko dejavnost. Odgovorna oseba preveri PCT dokazilo pri vseh strankah, ki vstopajo v lokal. V primeru osebnega prevzema brez PCT, se le-ta ne sme izvajati v notranjosti lokala, ampak na posebnem prevzemnem mestu.

Organizator ima registrirano dejavnost, ki jo izvaja za svoje stranke – vnaprej znano skupino otrok. Zabava vključuje različne dejavnosti (od športnih do družabnih iger) in tudi manjšo pogostitev za otroke. Zanima ga, ali lahko to izvaja, čeprav so z odlokom praznovanja prepovedana.

Odlok med drugim začasno prepoveduje slavja, praznovanja in poročne slovesnosti, dovoljuje pa izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v sedečem režimu, med 5. in 22. uro. Uporabniki storitev morajo izpolnjevati PCT pogoj, osebe, ki so mlajše od 12 let, pa so pri tem izjema. Glede na to, da gre za dogodek, ki vključuje otroke, ocenite, če boste lahko zagotovili izpolnjevanje pogojev (denimo sedeč režim postrežbe) in preverite, da vaš dogodek ni javna prireditev po Zakonu o javnih zbiranjih, kajti odlok te prepoveduje. Obrnite se še na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport glede pojasnil, kaj pomeni izvajanje športno rekreativne dejavnosti, če so tu kakšne nejasnosti.

Ali so dovoljene premične stojnice, ki ponujajo hrano in/ali pijačo?

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač na sejemski prireditvi na odprtih površinah (samostojna premična stojnica, premične stojnice v nizu ali skupini v skladu s šestim odstavkom 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 190/21) ni dovoljeno.

Ali lahko gostinec na svoji gostinski terasi postavi premično stojnico in ponuja pijačo in hrano.

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač je v skladu s petim odstavkom 14. člena dovoljeno pod naslednjimi pogoji, in sicer v sedečem režimu, med 5.00 in 22.00, pod pogojem PCT. Pri tem mora biti ob vhodu v lokal (na primer gostinski obrat znotraj) ter na prostor (na primer zunanja terasa gostinskega obrata), kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, na vidnem mestu objavljeno največje dovoljeno število hkrati prisotnih oseb (na primer v lokalu ali na terasi lokala). Prav tako se mora pred vstopom na prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost preverjati PCT pogoj, zaradi česar je potrebno zagotoviti vstopno točko oziroma vstop na zunanje prostore urediti na način, da se nanje usmerjeno ter nadzorovano vstopa. Prostore, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač je potrebno fizično ločiti od prostora na katerem gostinec izvaja osebni prevzem hrane in pijače (za katerega se ne zahteva PCT). Osebni prevzem hrane in pijače pomeni prevzem naročene hrane in pijače, ki je ustrezno pakirana.

Turizem

Ali je v hotelski restavraciji dovoljena živa glasba (med 5. in 22. uro)? 

Ne. 

Ali so dovoljena turistična vodenja?

Da. Ob upoštevanja PCT pogoja ter ohranjanju razdalje oziroma nošenju mask.

Kakšna so pravila glede streženja pijače v igralnih salonih tudi med 22. in 5. uro, ko osnovna dejavnost (igralništvo) ne spada med gostinske dejavnosti?

Po Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 je izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač dovoljeno le v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Ob vhodu lokala mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih v prostoru. Gostje in zaposleni pa morajo izpolnjevati PCT pogoj. V izjemah ni navedeno, da bi se lahko izvajala strežba jedi in pijač v igralnih salonih pred ali po navedenem času. izjema so le organizacije, ki opravljajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance. Iz navedenega sledi, da se v igralnem salonu lahko izvaja sedeča postrežba hrane in pijače zgolj med 5. in 22. uro.

Trgovina

Odlok določa, da je v prodajalnah in trgovskih centrih potrebno zagotoviti 10 m2 na osebo. Ali beseda »osebo« pomeni le potrošnike, ali so vključeni tudi zaposleni v prodajalni?

Omejitev števila oseb na kvadraturo v omenjenih prodajalnah izven trgovskih centrov je določena za stranke (potrošnike). Takšna je bila že praksa minulega leta, ko smo trgovino in druge storitvene dejavnosti omejevali glede na kvadraturo prostora.

Ali omejitev 10 m2 velja samo za določene prodajalne? Se morda izključuje z izpolnjevanjem pogoja PCT)

Ureditev velja v vseh prodajalnah, ne glede na vsebino prodajnega asortimana in ne glede na to, ali se na vstopu preverja izpolnjevanje PCT pogoja.

Ali mora lastnik manjše pekarne preverjati PCT pri svojih strankah?

V manjših pekarnah se običajno izvaja proizvodna in trgovinska dejavnost. V tem primeru veljajo zahteve za živilske trgovine: izjema pri preverjanju PCT pri strankah, potrebno pa je zagotavljati pogoj 10m2 na stranko, obvezno nošenje mask.

Pekarna oziroma trgovina z živili ima v notranjosti lokala del namenjen tudi za strežbo jedi in pijač. Kakšne zahteve veljajo za tovrstne obrate?

Pri kupcih, ki pridejo zgolj kupiti živila, veljajo zahteve za trgovino z nujnimi življenjskimi izdelki (PCT ni potreben, 10m2 na osebo, maske). V primeru, ko stranka pride, se usede in naroči hrano in pijačo, pa veljajo zahteve za gostinsko dejavnost, kar pomeni, da mora zaposleni pred sprejemom naročila preveriti tudi izpolnjevanje PCT pogoja. Dovoljen je le sedeč režim, število strank je omejeno s številom stolov, število sedišč mora biti navedeno pred vstopom v lokal.

Ali se odlok o omejitvi strank v prodajalnah (10m2/stranko) tiče tudi kozmetičnih salonov? V primeru, da poleg storitev nudijo tudi možnost nakupa nekaj kozmetičnih izdelkov in v primeru, ko izključno izvajajo storitev?

Ne. Omejitev velja zgolj za trgovine in trgovske centre, za kozmetične salone in frizerje ne. Tam je število strank vnaprej znano, dodatno omejitev smo sprejemali predvsem zaradi gneče v trgovinah zaradi prazničnih nakupov.

Poslovna srečanja

Ali so dovoljena poslovna srečanja, kot so sejmi in kongresi?

Da, tudi takšna srečanja so dovoljena, ob posebej zaostrenih pogojih. Poleg PCT pogoja in predpisanih mask mora biti jasno označena tudi smer ogleda sejma, pogostitve pa so mogoče zgolj v sedečem režimu v prostoru, kjer je dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti.

Iz 15. člena Odloka izhaja, da je prepovedano zbiranje oseb (z izjemo ožjih družinskih članov oz. članov istega gospodinjstva). Iz javno objavljenih pojasnil (denimo, https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/) razumemo, da se zbiranja v tem kontekstu nanaša samo na zasebna zbiranja in ne za zbiranja v okviru opravljanja delovnih nalog in aktivnosti pravnih oseb (npr. izobraževanja, seminarji, sestanki delovnih skupin ipd.). Ali to drži?

Tako je. Opravljanje nalog in aktivnosti pravnih oseb ni omejeno.

Ali organiziranje podelitev nagrad (ki ni javni dogodek, temveč je rezerviran samo za člane določene pravne osebe) sodi v okvir zbiranja oseb iz 15. členu Odloka?

Ne.

Ali je dovoljena organizacija poslovne konference za 60 ljudi, ki bi potekala v hotelu. Ali bi bila lahko vključena pogostitev? Organizator je namreč sindikat, ki je po Zakonu o javnih zbiranjih izključen iz uporabe tega zakona.

V kolikor konferenca predstavlja način dela sindikata, potem gre za izključitev po omenjenem zakonu (5. člen) in je dovoljena. V primeru, da konferenca ne odraža načina dela sindikatov, v tem primeru je pomembno ali gre za javno prireditev po Zakonu o javnih zbiranjih ali ne. V kolikor gre za javno prireditev po zakonu, potem je takšen dogodek začasno prepovedan.

Splošna vprašanja

Kako bo organizirano povračilo stroškov delodajalcem za testiranja delavcev (HAG in HAG testov za samotestiranje) glede na drugi odstavek 10. čl. Odloka?

Protokole trenutno usklajujemo z Ministrstvom za zdravje. Podjetjem svetujemo, da shranijo račune.

Ali je ponudnik dolžan uporabnike opozarjati na določilo odloka glede mask, če nosijo masko iz blaga namesto predpisane maske?

Da.

Kako ravnati, če v lokal vstopi mladoletna oseba, ki nima pri sebi osebnega dokumenta, ima pa potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT? Ali jo je ponudnik dolžan odsloviti, skladno s četrtim odstavkom 5. člena Odloka?

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od dokazil PCT.

Ali morajo zaposleni, ki opravljajo delo na terenu in vstopajo v stik z uporabniki oziroma zaposlenimi pri drugih izvajalcih storitev še vedno opravljati HAGT ali pa je zanje dovolj samotestiranje? Konkretno gre za delo serviserjev gospodinjskih aparatov, monterjev kuhinjske pohištvene opreme, kmetov z dopolnilno dejavnostjo ob dostavi drv, zaposlenih, ki v imenu podjetja toči gorivo na bencinskem servisu, zaposlenih, ki na pošti vsakodnevno prevzemajo poštne pošiljke za podjetja in podobno. 

Test HAG za samotestiranje velja samo za primere oprave dela v prostorih delodajalca medtem kot HAG test (24 ur) velja tudi v primerih, ko se delo/dejavnost/storitve opravljajo izven prostorov delodajalca, torej na terenu oziroma pri uporabniku, pri poslovnem partnerju, na pošti, banki in drugod. V takem primeru morajo imeti delavci oziroma izvajalci dela za opravljanje dejavnosti HAG test (48 ur).

Prosimo za pojasnilo kaj sodi pod pojem "kirurška maska" oziroma ali je pod pojem "kirurške maske" moč šteti tudi zaščitne maske, ki so ustrezno certificirane, torej imajo enak certifikat kot kirurške maske, vendar niso klasične kirurške maske.

Pod pojem "kirurška maska" sodi medicinska maska za obraz (spada med medicinske pripomočke), po standardu: SIST EN 14683:2019+AC:2019.

Maska se deli v tri tipe – tip I, II, IIR (dodatna oznaka R – resistant), ki se od ostalih dveh tipov razlikujejo po tem, da morajo biti z zunanje strani odporne tudi na brizge tekočine in te tekočine ne smejo prepuščati v notranjost. Načelom se besedna zveza »kirurška maska« uporablja v generičnem smislu, pri čemer se sicer največkrat misli medicinsko obrazno masko (tipa II ali IIR). Vključujejo tudi oznako CE.

Maske tipa FFP2 pa spadajo med osebno varovalno opremo (OVO) in so kot take predmet Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18) in Uredbe 2016/425 o osebni varovalni opremi.  Zanj veljajo določbe Uredbe (EU) 2016/425 in harmonizirani standard SIST EN 149:2001+A1:2009. Tovrstne maske morajo biti označene z vsemi predpisanimi oznakami, ki vključuje tudi oznako CE.

Za podrobnejša pojasnila, kaj sodi pod pojem "Kirurška maska", kot medicinski pripomoček, se obrnite na Ministrstvo za zdravje oz. Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. 

V navedeni spremembi je navedeno, da je pogoj PCT izpolnjen, če se delo začne opravjati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 24 ur od vzema brisa. Kako lahko razumemo ta pogoj?

Določilo prvega in drugega odstavka 4. člena odloka, "da je pogoj PCT izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejše od 48 ur od odvzema brisa" se smiselno tolmači na način, da test HAG za samotestiranje ali HAG test velja, v kolikor se opravljanje dela prične v roku 48 ur, to je pred potekom testa. Na primer, če test naredite v soboto ob 8. uri zjutraj, lahko delo v ponedeljek nastopite, v kolikor ga nastopite pred 8 uro. Ta test v tem primeru velja do konca delovnega dne v ponedeljek. Za delo v torek je potrebno narediti nov test.

Pogoj, da test HAG ni starejši od 24 ur od odvzema brisa velja zgolj za uporabnike storitev ali udeležene oziroma prisotne pri izvajanju dejavnosti.

Ali za zaposlene, ki opravljajo delo na terenu v okviru katerega vstopajo v okolja in prostore, kjer je potreben PCT pogoj, veljavnost HAG testa traja 24 ur (skladno z novim odlokom) ali 48 ur? Konkretno gre v tem primeru za prodajne zastopnike, ki v okviru svojega dela vstopajo v različne lokale in trgovske centre.

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, kar pa ne velja v času opravljanja dela na domu. Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji iz prejšnjega odstavka, pri čemer se kot izpolnjen pogoj testiranja šteje dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

Veljavnost HAG testov za delavce, ki opravljajo delo na terenu in v tem okviru vstopajo v prostore, kjer je potreben PCT pogoj, je ta veljaven 48 ur od odvzema brisa. Pri tem svetujemo, da imajo ti delavci oziroma osebe za potrebe nadzora ali za dokazovanje namena vstopa v prostore s PCT, pri sebi veljavno pravno podlago za opravljanje dela oziroma za izvajanje dejavnosti.

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 določa, da je začasno prepovedano zbiranje ljudi, govori pa tudi o izjemah, ko gre za člane skupnega gospodinjstva. Nadalje je določeno, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti. Kako je s pogrebnimi slovesnostmi? So te dovoljene, in kako je s preverjanjem PCT pogoja?

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/16, v nadaljnjem besedilu: ZPPDej) ureja pogrebno in pokopališko dejavnost. Pogrebna dejavnost se deli na dejavnost, ki je predmet javne službe in obsega storitev zagotavljanja 24-urne dežurne službe (vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca te službe, vključno s prevozi zaradi obdukcije ali odvzema organov) ter pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu in obsega storitve prevoza pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. RS, št. 174/21) v nobenem primeru ne omejuje opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti. Določa pa splošne pogoje za izvajanje teh storitev (PCT, razdalja, maske).

Ne glede na to, ali gre za izvajanje 24-urne dežurne službe ali za pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu, v obeh primerih gre za opravljanje storitev, zato morajo vsi delavci ali osebe, ki opravljajo delo pri delodajalcu, ves čas opravljanja dela izpolnjevati PCT pogoj. Izpolnjevanje PCT pogoja velja tudi za udeležence pogreba (pokopa), saj je namen Odloka zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, k temu pa lahko pripomore vsak posameznik s svojim vedenjem in omejitvijo medsebojnih stikov.

V kolikor se vzporedno s pokopom pokojnik izvaja tudi verski obred, pa se tudi ta mora opraviti v skladu z določbami 19. člena Odloka.

Dejavnost našega podjetja je registrirana kot gostinska in trgovska (trgovina z živilskimi izdelki). Naše podjetje XY upravlja z restavracijo in kavarno. Ali lahko torte za domov stranke kupujejo brez PCT izkaza?

Če gre za prodajalno, ki v pretežni meri prodaja živila in pijačo in ni znotraj trgovskega centra, potem ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT.  In če stranka kupi torto v takšni prodajalni potem ni nobenih ovir za nakup. Vendar to velja samo za te vrste prodajaln, ne pa za gostinski obrat (restavracijo, kavarno).

V kolikor gre za gostinski obrat in ne prodajalno, pa pomeni, da stranka ne sme vstopati v objekt brez pogoja PCT.

Zanima nas, ali lahko na podlagi 3. odstavka 56. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 pri vlogi za refundacijo sredstev za nakup HAG testov kot upravičence upoštevamo tudi dijake in študente?

Upravičenec je vsaka pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava, ki na podlagi veljavno sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu. Hkrati veljaven Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 določa, da morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, razen, če delo opravlja na domu. Med upravičene osebe se po mnenju ministrstva uvrščajo tudi dijaki in študentje.