Skoči do osrednje vsebine

Omejitve pri izvajanju športnih programov

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije z odloki določila začasne omejitve, katerih namen je zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19.

Na Direktoratu za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo pripravili pregledno razlago veljavnih ukrepov in na ta način olajšati njihovo razumevanje.

Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov)

Športna vadba športnikov (treningi) je dovoljena vsem registriranim športnikom ne glede na starosti in kakovost oz. konkurenčnost. Na podlagi Zakona o športu so športniki definirani, kot posamezniki ki, so stari najmanj 12 let, člani športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ŠIS-SPK, in imajo s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter so vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. Športnik je lahko tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let. Uradna evidenca registriranih športnikov.

Treningi so dovoljeni tako v zaprtih prostorih, kot na zunanjih površinah oziroma na prostem.
Treningi športnikov so dovoljeni če se izvajajo v t.i. mehurčkih oziroma v zaključenih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe. Mehurček se zagotavlja zgolj v prostorih, v katerih poteka trening.

Kot registrirane športnike se upošteva tudi športnike, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 32. člena ZŠpo-1 razen pogoja »potrjeni nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema« (imetnike tekmovalne licence pri nacionalni panožni športni zvezi). Tudi njim se dovoli izvajanje športne vadbe in športnih tekmovanj skladno z določili Odloka, ki veljajo za registrirane športnike.

Športniki, ki se udeležujejo treningov se ne rabijo testirati. Strokovni delavci v športu (trenerji), ki vodijo treninge se morajo redno tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 oziroma morajo izpolnjevati PCT pogoje (glej Izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost-cepljenje-testiranje).

Izvajanje športnih tekmovanj

V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj, ne glede na kakovostni nivo tekmovanja ali starostno kategorijo športnikov. Dovoljena so tako športna tekmovanja, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov, kot vsa druga – tudi športno rekreativna tekmovanja.V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj, ne glede na kakovostni nivo tekmovanja ali starostno kategorijo športnikov. Dovoljena so tako športna tekmovanja, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov, kot vsa druga – tudi športno rekreativna tekmovanja.

Način izvajanja športnih tekmovanj predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez. 

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je dovoljena do 75% kapacitete sedišč . Podrobnejša razlaga pogojev za udeležbo gledalcev je podana v poglavju Gledalci na športnih tekmovanjih.

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj in gledalci morajo za udeležbo na tekmovanjih izpolnjevati pogoje PCT (glej Izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost-cepljenje-testiranje).

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza oziroma organizator športnega tekmovanja imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport in sicervsaj pet delovnih dni pred dnevom tekmovanja. Organizator tekmovanja mora na e-naslov gp.mizs@gov.si poslati naslednje podatke:

 • naziv organizatorja tekmovanja (npr. Judo zveza Slovenije ali Smučarski klub Snežinka)
 • uradni naziv tekmovanja (npr. državno prvenstvo)
 • športno panogo oz. disciplino (npr. alpsko smučanje – veleslalom)
 • tekmovalne kategorije (npr. mladinke in mladinci)
 • Kraj izvedbe tekmovanja (npr. Smučišče Rogla)
 • Datum izvedbe tekmovanja (npr. 25. 3. 2021)
 • Ime in priimek odgovorne osebe tekmovanja
 • E-naslov in GSM številko odgovorne osebe

Izvajanje športno rekreativne dejavnosti

Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine. Število vadečih v vadbenih skupinah je omejeno na 50 oseb. Strokovni delavec v športu se ne šteje v številčno omejitev

Izvajanje športno rekreativne vadbe je dovoljeno na zunanjih površinah oziroma na prostem ter v zaprtih športnih objektih.

Zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Udeleženci športno rekreativne vadbe se ne rabijo testirati. Strokovni delavci v športu (trenerji oziroma izvajalci programov), ki vodijo programe se morajo redno tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali testom PCR oziroma morajo izpolnjevati PCT pogoje (glejI zpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost-cepljenje-testiranje).

Uporaba športnih objektov

Za izvajanje športno gibalne dejavnosti oziroma športnih programov, ki jih odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, odprti in zaprti športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Za uresničevanje javnega interesa na področju športa je nujno, da so javni športni objekti in športne površine (vključno s šolskimi športnimi objekti) odprti oz. dostopni, in da se omogoči izvajanje vseh pojavnih oblik športa, ki jih opredeljuje Zakon o športu. 

Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno. Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. 

Testiranje ali predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG ni potrebno za

 • kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov v smučarskih disciplinah;
 • osebe, ki predložijo dokazilo o cepljenju oziroma prebolevnosti (glej Izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost-cepljenje-testiranje)

Izvedba množičnih športno rekreativnih prireditev

Če so športno rekreativne prireditve organizirane, kot tekmovanja (z merjenjem časa oziroma z razvrščanjem udeležencev glede na dosežek), marajo vsi udeleženci prireditve, kot tudi osebe, ki sodelujejo pri organizaciji prireditve, izpolnjevati pogoje PCT za udeležence športnih tekmovanj skladno z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (glej Izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost-cepljenje-testiranje)

Za športno rekreativne prireditve netekmovalnega značaja (brez merjenja časa oziroma brez razvrščanja udeležencev glede na dosežek) je potrebno upoštevati naslednja določila Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2:

 • število udeležencev je omejeno na 100 oseb (udeleženci in organizatorji skupaj) brez izpolnjevanja pogojev PCT,
 • število udeležencev je dovoljeno nad 100 oseb ob izpolnjevanju pogojev PCT (imeti morajo negativni HAG ali PCR test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur, potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti) ter omejitev,
 • prostorska omejitev na prireditvenem prostoru znaša 10 kvadratnih metrov površine za posameznega udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva,
 • medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Izpolnjevanje pogojev PCT ne velja za osebe mlajše od 18 let , ki so na prireditvi skupaj z ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo. Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2073/odlok-o-zacasni-omejitvi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2.

Gostinska dejavnost na športnih prireditvah

Gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač je dovoljena tudi na športnih prireditvah ob pogoju, da potrošniki izpolnjujejo pogoj PCT (negativni rezultat testa PCR ali HAG na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolevnosti).

Pogoje pod katerimi je dovoljeno izvajanje gostinske dejavnosti določa Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2074/odlok-o-zacasnih-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

Izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost-cepljenje-testiranje)

Izpolnjevanje pogojev PCT za udeležence športnih tekmovanj

Športniki in člani njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj in gledalci morajo imeti negativni rezultat HAG ali PCR testa, ki ni starejši od 72 ur, potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti.

Izpolnjevanje pogojev PCT za strokovne delavce v športu

Strokovni delavci v športu, ki vodijo športno dejavnost (trenerji, voditelji športne rekreacije) se morajo redno tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 oz. morajo izpolnjevati pogoje PCT (imeti morajo negativni HAG ali PCR test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni, potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti).

Izpolnjevanje pogojev PCT za izvajalce strokovnih usposabljanj v športu

Izvajalci javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu (predavatelji) se morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 oz. morajo izpolnjevati PCT pogoje (imeti morajo negativni HAG ali PCR test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni, potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti).

Veljavna potrdila/dokazila o cepljenju in prebolevnosti

Predložitev negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebna osebam, ki imajo:

 1. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,
 2. imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
 3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
 • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
 • drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.

4. dokazilo, da je prebolela bolezen COVID-19 (dokazilo iz 1. ali 2. točke) in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom katerega koli cepiva iz 3. točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.

Upoštevajo se dokazila o testiranju, ki so bila izdana v državah članicah Evropske, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu COVID-19 ni zadosten dokaz.

Nošenje mask in razkuževanje

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v vseh športnih objektih. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi med športno vadbo razen, če je med vadečimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Strokovni delavec v športu, ki vodi športno vadbo v zaprtih prostorih mora nositi zaščitno mask ves čas vodenja vadbe, razen med izvajanjem športne vadbe (če vadi skupaj z vadečimi in sicer na razdalji vsaj 3 metre od vadečih). Če se strokovni delavec želi približati vadečemu z namenom, da mu pokaže pravilno izvedbo vaje, si mora nadeti zaščitno masko.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu v tak prostor.

Gledalci na športnih tekmovanjih

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je dovoljena.

Na tekmovanju se lahko zbere toliko gledalcev kolikor znaša 75 % kapacitete sedišč, pri čemer mora biti med gledalci vsaj eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

V primeru, da prizorišče športnega tekmovanja nima sedišč za gledalce (tribun) se upošteva številčna omejitev 1 oseba na 10m2 in 1,5 metra razdalje.

Za gledalce je obvezna uporaba zaščitnih mask tako v notranjih prostorih, kot na prostem, razen za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti.

Spoštovanje obveznosti nošenja zaščitnih mask je v neposredni odgovornosti organizatorja tekmovanja. V kolikor se gledalec ne želi uporabiti zaščitno obrazno masko lahko organizator športnega tekmovanja gledalca zavrni oziroma odstrani s tekmovanja.

Gledalci se lahko udeležijo športnih tekmovanj če imajo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur oziroma če izpolnjujejo pogoje PCT (glej  Izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost-cepljenje-testiranje)

Izpolnjevanje pogoja PCT ni potrebno za osebe, ki še niso dopolnile 15 let, če se tekme udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT s strani gledalcev  je na strani organizatorja športnega tekmovanja, ki pa svojo obveznost izpolni, če gledalce ustrezno opozori glede obveznosti izpolnjevanja PCT pogojev na naslednji način:

 • pred nakupom vstopnice na blagajni z objavo pisnega obvestila/opozorila na vidnem mestu ter z ustnim opozorilom prodajalca,
 • pred nakupom vstopnice prek spletnih platform z objavo pisnega obvestila/opozorila na vidnem mestu pred dokončanjem nakupa ter s posebnim obvestilom, ki ga kupec prejme skupaj s potrdilom o nakupu vstopnice,
 • s posebnim napisom na vstopnici,
 • neposredno pred vstopom na prizorišče športnega tekmovanja z objavo pisnega obvestila/opozorila na vidnem mestu na vhodu ,
 • neposredno pred vstopom na prizorišče športnega tekmovanja z ustnim opozorilom varnostne službe ali druge pooblaščene osebe,
 • neposredno pred začetkom tekmovanja in med športnim tekmovanjem z zvočnimi opozorili.

V kolikor se gledalec ne želi izjasniti glede izpolnjevanja pogoja PCT, lahko organizator športnega tekmovanja gledalca zavrne.

Pogoji vstopa v Republiko Slovenijo

Posebne pogoje vstopa v Republiko Slovenijo določa Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Osebam, ki v Republiko Slovenijo prihajajo iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso uvrščene na rdeči ali temno rdeči seznam, se dovoli vstop brez napotitve v karanteno na domu ob predložitvi dokazila, da je pred vstopom v Republiko Slovenijo najmanj pet dni neprekinjeno prebival na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Ne glede na prejšnji stavek mora oseba dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Republike Slovenije do vrnitve v Republiko Slovenijo, če je to obdobje krajše od pet dni.

Rdeči seznam je določen v Prilogi k Odloku in je objavljen na spletnih straneh Prehajanje meja.

Splošni pogoji vstopa v Republiko Slovenijo iz držav na rdečem ali temno rdečem seznamu

Osebo, ki, ki v Republiko Slovenijo prihaja iz države oziroma administrativne enote države, ki je uvrščena na rdeči seznam, se napoti v karanteno na domu za deset (10) dni, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predložijo:

 1. negativni rezultat PCR ali HAG testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah kategorije »A« na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji, ali
 2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejše od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 3. potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
 4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
 • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
 • drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.
 1. dokazilo, da je prebolela bolezen COVID-19 (dokazilo iz 2. ali 3. točke) in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva iz 4. točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.

Potrdila iz 2. točke in 3. točke prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji,  Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji.

Če se oseba v času trajanja karantene testira s PCR testom na virus SARS-CoV-2 in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

Gre torej za splošne pogoje vstopa v državo, ki veljajo za vsakogar - tudi za športnike in strokovne delavce v športu.

Posebni pogoji vstopa v Republiko Slovenijo za športnike in strokovne delavce v športu iz držav na rdečem seznamu

Športnikom in strokovnim delavcem v športu, ki se v Republiko Slovenijo vračajo iz tretjih držav ali administrativnih enot držav, ki so uvrščene na rdeči ali temno seznam, kjer so se udeležili športnih dejavnosti, ki so dovoljene z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (priprave, športna tekmovanja) in iz katerih negativen PCR ali HAG test ni priznan  za vstop v državo pod splošnimi pogoji (glej prejšnje podpoglavje), je vstop v državo dovoljen tudi ob predložitvi:

 • PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 48 ur in je opravljen v tretji državi in
 • posebnega potrdila za vstop v Republiko Slovenijo pod posebnimi pogoji izdanega s strani Direktorata za šport MIZŠ.

Za izdajo posebnega potrdila za vstop v državo pod posebnimi pogoji mora športna organizacija, ki napoti športnika ali strokovnega delavca v športu v tujino, zaprositi vsaj 5 delovnih dni pred predvidenim datum vstopa v Republiko Slovenijo s sporočilom poslanim na e-naslov zvijezdan.mikic1@gov.si.

Vloga za izdajo posebnega potrdila za vstop v Republiko Slovenijo pod posebnimi pogoji mora vsebovati naslednje podatke:

 • naziv dogodka na katerega je oseba ali skupina oseb napotena (uradni naziv tekmovanja ali priprav),
 • kraj in država izvedbe dogodka,
 • trajanje tekmovanja/priprav v tujini (datum od-do),
 • datum predvidenega izstopa iz Slovenije in predvideni mejni prehod izstopa,
 • datum predvidenega vstopa v Slovenijo in predvideni mejni prehod vstopa,
 • ime in priimek oseb, ki bodo vstopale v Slovenijo z navedbo vloge v delegaciji (športnik, strokovni delavec v športu),
 • naslov prebivališča oseb, ki se opravljajo v tujino (ulica, hišna številka, pošta, poštna številka); naslov mora biti enak naslovu, ki je naveden v osebnem dokumentu s katerim oseba potuje v tujino,
 • številka osebnega dokumenta s katerim oseba potuje v tujino oz. bo vstopila v Slovenijo.
 • utemeljitev prošnje za izdajo potrdila.

Izvajanje usposabljanj strokovni delavcev v športu

Dovoljeno je izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1. Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je omejeno na 50.

Strokovni delavci v športu oz. predavatelji, ki vodijo/izvajajo usposabljanje se morajo redno tedensko testirati oziroma morajo izpolnjevati PCT pogoje (glej Izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost-cepljenje-testiranje).

Prijava športnega tekmovanja oziroma športne prireditve

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih mora organizator prireditev (npr. športno tekmovanje) prijaviti pri pristojni policijski postaji oziroma si zanjo pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote le v primeru, če organizira javno prireditev. Za javno prireditev se na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 4. člena Zakona o javnih zbiranjih šteje prireditev (npr. športno tekmovanje), pri kateri organizator z javno objavo vabi k udeležbi neimenovano število udeležencev, naj se udeležijo dogodka (npr. športnega tekmovanja) in pri kateri je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji (npr. z nakupom vstopnice) dovoljenja vsakomur.

Navodila v primeru izpostavljenosti okužbi s SARS-CoV-2

Ravnanje posameznikov v primeru rizičnega stika

Opredelitev visoko rizičnega tesnega stika:

 • osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s COVID-19,
 • zadrževanje na razdalji od okužene osebe na manj kot 2 metra več kot 15 min,
 • drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),
 • bivanje z okuženo osebo v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi...),
 • potovanje v istem prevoznem sredstvu z okuženo osebo na razdalji manj kot 2 metra.

V kolikor ste bili v visoko rizičnem tesnem stiku z osebo s potrjenim COVID-19, NIJZ predpisuje   karanteno na domu, ki traja 10 dni od zadnjega visoko tveganega stika. Obenem je potrebno upoštevati navodila za osebe v karanteni na domu, ki so objavljena na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/izolacija.

Izjeme za karanteno zaradi visoko tveganega stika z osebo s potrjeno okužbo na virus SARS-CoV-2 so:

 1. osebe, ki so prebolele covid-19 in je od začetka bolezni (oz. od pozitivnega rezultata testa na okužbo s SARS-CoV-2, v kolikor je pri osebi okužba potekala brez simptomo) minilo manj kot 6 mesecev;
 2. osebe, ki so bile cepljene proti COVID-19, če je od vzpostavitve zaščite proti covid-19 minilo manj kot 6 mesecev. Zaščita se vzpostavi:
 • 7 dni po drugem odmerku cepiva Comirnaty (Pfizer);
 • 14 dni po drugem odmerku cepiva COVID-19 Vaccine (Moderna);
 • 14 dni po cepljenju s cepivom COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson in Johnson/JanssenCilag);
 • Po cepljenju s cepivom Vaxzevria (AstraZeneca) ali Covishield (Serum Institute of India/AstraZeneca) se zaščita vzpostavi 21 dni po prvem odmerku, karantena ni potrebna v naslednjih treh mesecih; po prejemu drugega odmerka cepiva, karantena ni potrebna v naslednjih 6 mesecih;
 • 14 dni po drugem odmerku cepiva Sputnik V (Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology);
 • 14 dni po drugem odmerku cepiva CoronaVac (Sinovac Biotech);
 • 14 dni po drugem odmerku cepiva COVID-19 Vaccine (Sinopharm).

3. prebolevniki covid-19, ki so bili v obdobju 8 mesecev od začetka bolezni (oz. od pozitivnega rezultata testa na okužbo s SARS-CoV-2) cepljeni z enim odmerkom cepiva proti covid-19 in je od cepljenja minilo manj kot 6 mesecev.

Osebe po preboleli okužbi in cepljene osebe naj kljub vsemu upoštevajo vsa priporočila za ravnanje v primeru ne-rizičnega stika.

Ravnanje posameznikov v primeru ne-rizičnega stika

V kolikor ste bili v stiku z osebo za katero se izkaže, da je okužena z virusom SARS-CoV-2 ste dolžni  ravnati skladno z naslednjimi navodili:

 1. izogibajte se vsem ne-nujnim stikom z drugimi ljudmi v obdobju 14 dni od izpostavljenosti okužbi. To še posebej velja za stike s starejšimi, tistimi s kroničnimi boleznimi in tistimi, ki imajo oslabljen imunski sistem (bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, sladkorna bolezen, oslabljeno delovanje ledvic, zdravljenje raka ...). Pri njih je tveganje za težji potek bolezni večje.
 2. pozorno spremljaje svoje zdravstveno stanje v obdobju 14 dni od izpostavljenosti okužbi. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni COVID-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …), ostanite doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.
 3. Upoštevajte priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2:
 • Izogibajte se vsem ne-nujnim stikom z ljudmi.
 • Vzdržujte medosebno razdaljo vsaj 2 metra.
 • Z nečistimi rokami se ne dotikajte oči, nosu in ust.
 • Redno si umivajte roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabite namensko razkužilo za roke. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Priporočamo uporabo mask skladno s Priporočili za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2.
 • Poskrbite za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • Zaposlene osebe naj opravljajo delo od doma v dogovoru z delodajalcem (v kolikor jim to narava dela dopušča) oziroma se z delodajalcem dogovorijo o načinu dela, da ne bo možen prenos okužbe na druge zaposlene med delom, niti med prihodom na delo in odhodom domov.

Ravnanje športnih organizacij v primeru potrditve okužbe pri članu organizacije

Vse člane organizacije je potrebno neprestano obveščati, da v primeru slabega počutja in pojava simptomov bolezni Covid-19 (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, prebavne motnje) ostanejo v domači samoizolaciji in po telefonu kontaktirajo svojega osebnega zdravnika, ki jim bo podal nadaljnja navodila.

 1. V primeru pozitivnega testa oz. potrditve suma na okužbo (vsi tesni kontakti z osebo, ki ima izražene simptome, brez opravljenega testiranja, se obravnavajo kot verjeten primer), naj člani organizacije čim prej obvestijo pooblaščeno osebo organizacije. Prav tako naj obvestijo pooblaščeno osebo organizacije, če zboli kdo od družinskih članov (visoko rizični kontakt).
 2. Ob vsakem potrjenem primeru okužbe naj pooblaščena oseba organizacije preveri tesne kontakte okužene osebe znotraj organizacije, oceni stopnjo tveganja za prenos in sprejme ukrepe na podlagi mnenja epidemiologa za potencialno ogrožene osebe znotraj organizacije s katerimi je bil okuženi v stiku (osamitev, karantena, itd.).
 3. Člani organizacije, ki so bili z okuženim v tesnem stiku, naj opazujejo svoje zdravstveno stanje 14 dni po stiku. V primeru pojava znakov okužbe dihal ali poslabšanja počutja naj ostanejo doma in pokličejo svojega osebnega zdravnika.

Nadzor nad spoštovanjem odlokov in predpisane globe

Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in sedmega paketa ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP7), primarni nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (IRSŠŠ), lahko pa tudi Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS). 

Globe za nespoštovanje določb Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov:

 • Organizator / pravna oseba: 4.000 – 100.000 EUR (54. člen Zakona o nalezljivih bolezni (ZNB))
 • Organizator / odgovorna oseba pravne osebe: 400 - 4.000 EUR (54. člen ZNB)
 • Posamezniki / strokovni delavci v športu: 400 – 4.000 EUR (57. člen ZNB)