Skoči do osrednje vsebine

Integriteta

Integriteta posameznika in družbe kot celote imata ključno vlogo pri zaznavanju in preprečevanju korupcije. Vlada Republike Slovenije že vrsto let izvaja številne aktivnosti s ciljem povečati občutljivost zaposlenih v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti na pojav korupcije oziroma ravnanj, ki niso skladna z etičnimi, moralnimi in pravnimi normami s področja preprečevanja in omejevanja korupcijskih tveganj.

Program Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti v javnem sektorju 2023 - 2026

Program predstavlja akcijski načrt ukrepov z nosilci, sodelujočimi in roki za izvedbo ukrepov. Zavedajoč se dejstva, da gre za preventivno delovanje, za odpravo tveganj za pojave korupcije ter z namenom okrepitve integritete v javnem sektorju so mnogi od ukrepov oblikovani razvojno ter usmerjeni v cilje, ki bodo izgrajeni postopoma, predstavljali pa bodo odločen prispevek k želenemu cilju. Ukrepi, ki v Programu sodijo med nove, so razvrščeni po področjih delovanja vladnih resorjev (zdravstvo, okolje in prostor, šolstvo in šport, gospodarski razvoj in tehnologija in drugih), delovanja drugih subjektov javnega sektorja, poleg tega pa vsebuje tudi priporočila, ki naslavljajo uprave lokalnih skupnosti. Nekateri od ukrepov se nadalje nanašajo na ravnanje in vedenje javnih funkcionarjev ter na postopke in ukrepanje inšpekcijskih organov. Oblikovanje ukrepov ter področja, ki jih ti naslavljajo, so bila določena upoštevajoč zadnji dve letni poročili Komisije za preprečevanje korupcije ter njene Ocene stanja, zato obsegajo aktualno problematiko in pomanjkljivosti, bodisi zakonske ureditve na nekaterih področjih, prav tako pa ravnanja ter postopke v praksi, ki od takšne ureditve odstopajo ali je ne izvajajo v celoti.

V skladu z odločitvijo Vlade Republike Slovenije se bodo aktivnosti za izvedbo ukrepov iz Programa začele izvajati nemudoma, pri čemer bodo nosilci ukrepov vladi poročali o izvedenih aktivnostih vsakih šest mesecev od sprejetja Programa. Glede na posodobitev Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji in njenega akcijskega načrta, ki ju pripravlja Komisija za preprečevanje korupcije, se ukrepi iz vladnega programa ob uveljavitvi Resolucije lahko smiselno vključijo v akcijski načrt, ki v tem delu nadomesti vladni program, le ta pa s tem preneha veljati.

  • Program Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti v javnem sektorju 2023 - 2026

    Strategije in programi
  • Programme of the Government of the Republic of Slovenia for Strengthening Integrity and Transparency in the Public Sector 2023 2026

    Strategije in programi

Program Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019

Program poudarja ukrepe za izboljšanje integritete institucij, javnih uslužbencev, funkcionarjev in drugih zaposlenih v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter večanje stopnje transparentnosti delovanja. Cilj je vzpostaviti sistem, v katerem organi redno izboljšujejo skladnost svojega delovanja, krepijo integriteto posameznikov in tako tudi organa ter delujejo transparentno in odprto, s tem pa zagotavljajo državljanom in podjetjem bolj kakovostne storitve.

Program Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti za obdobje 2017–2019 je rezultat medresorskega sodelovanja ter sodelovanja z nevladnimi organizacijami (Transparency International Slovenije in CNVOS) in Komisijo za preprečevanje korupcije.