Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Učinkovitejše ukrepanje zoper nedovoljene vožnje v naravnem okolju

  Nedovoljene vožnje v naravnem okolju negativno vplivajo tako na habitate kot vrste ter vse naravne procese v naravnem okolju. Predvsem vožnje v varovanih in zavarovanih območjih imajo vse bolj negativne, tudi dolgoročne posledice. Zato sta se direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) mag. Hrvoje Teo Oršanič in glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) Franc Rančigaj, dogovorila za aktivnosti, s katerimi bi zmanjšali nedovoljene vožnje v naravi v letošnjem letu.

 • Inšpekcija za okolje in naravo bo izvedla akcijo nadzora občin nad zagotavljanjem opremljenosti aglomeracij z javno kanalizacijo

  Danes je bil izveden pripravljalni delovni sestanek predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor in inšpektorjev za okolje Inšpektorata za okolje in prostor, ki bodo sodelovali v akciji. Cilj akcije je zagotoviti, da vse občine, ki še niso zagotovile ustrezne opremljenosti z javnim kanalizacijskim omrežjem ali z ustreznim individualnim in drugim primernim sistemom v aglomeracijah enakih ali večjih od 2 tisoč populacijskih enot, to v najkrajšem možnem času zagotovijo.

 • Tudi ribogojnice morajo meriti količino porabljene vode

  Inšpekcija za okolje in naravo nadzira tudi rabo vode, ki se v ribogojnicah uporablja z namenom gojitve sladkovodnih organizmov. Po Zakonu o vodah je to posebna raba vode in je zanjo potrebno pridobiti vodno dovoljenje, ki ga izdaja Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV).

 • Novinarka Slovenskih novic Tanja Jakše Gazvoda kršila Kodeks novinarjev Slovenije

  Novinarsko častno razsodišče (NČR), skupni organ Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije, je na seji 4. 2. 2021 v primeru pritožbe Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor proti novinarki Slovenskih novic Tanji Jakše Gazvoda ugotovilo, da je novinarka kršila Kodeks novinarjev Slovenije.

 • Konus Konex ne bo več odvajal odpadne vode v Dravinjo

  V lanskem letu je inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor s preizkusom s fluorescenčnim označevalnim barvilom ugotovila, da se vse industrijske odpadne vode v družbi Konus Konex, d. o. o., iz Slovenskih Konjic, ne odvajajo na industrijsko čistilno napravo, ki se po čiščenju odvaja na kanalizacijski sistem, ki se konča s komunalno čistilno napravo, zato je z odločbo prepovedala neposredno odvajanje industrijske odpadne vode v reko Dravinjo.

 • Kdo obremenjuje vodna telesa na območju Dravske in Murske kotline z nitrati

  Inšpektorji za okolje so v letu 2020 izvedli usmerjeno akcijo nadzora zavezancev, ki bi lahko s svojim delovanjem pomembno obremenili vodotoke in podzemno vodo Murske in Dravske kotline z nitrati.

 • V januarju je bilo izvedenih 32 nadzorov nad pošiljanjem odpadkov preko meja

  Predstavniki Inšpekcije za okolje in naravo, Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Policije so v mesecu januarju, na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, počivališču Šempas, v pristanišču Koper, na treh cestnih relacijah, Kozina – Starod, Jelšane – Postojna ter Divača – Ribnica, izvedli številne akcije nadzora nad pošiljanjem odpadkov preko meja.

 • Akcija nadzorov nezakonitega lova ptic in nezakonitega zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu

  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) je v letu 2020, prvič izvedel akcijo nadzora nezakonitega lova ptic in nezakonitega zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu. Akcija je bila zasnovana skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Pri nadzorih pa so sodelovali tudi sodelavci Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki so izvedli obročkanje ptic izpuščenih v naravo.

 • Končana dvoletna akcija skupnih nadzorov imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj, ki so jih izvedli štirje inšpektorati

  Skupina inšpektorjev za okolje in prostor, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, infrastrukturo ter Urada za kemikalije, je zaključila akcijo skupnih nadzorov imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj (OVD). Inšpektorji so v dveh letih, kolikor je trajala akcija, opravili tedensko po pet nadzorov, skupaj pa 475.

 • Inšpektorica Inšpektorata za okolje in prostor je po požaru v družbi Treves izvedla izredni nadzor

  Inšpektorica za okolje je takoj, ko so gasilci pogasili požar v družbi Treves d. o. o., v naselju Bič, v občini Trebnje, opravila izredni inšpekcijski nadzor.

 • Četrtina transformatorjev nima opravljenih meritev elektromagnetnega sevanja

  Akcija nadzorov elektromagnetnega sevanja transformatorjev je pokazala, da na območju I. stopnje varstva pred sevanjem, deluje več kot 16 tisoč transformatorskih postaj z nazivno napetostjo med 1 in 110 kilovoltov, ki so viri nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja ter da večina tistih, ki bi morali opraviti meritev elektromagnetnega sevanja (EMS), teh meritev ni opravila.

 • Akcija nadzora ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo

  Količine proizvedene električne in elektronske opreme (EEO) se iz leta v leto večajo. Posledično nastaja vse več odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), s katero se pogosto ne ravna ustrezno (sežiganje, odlaganje na odlagališčih, izvažanje v manj razvite države, in tako dalje). V Sloveniji pa se v zadnjih letih soočamo tudi s kopičenjem OEEO pri izvajalcih javnih služb (IJS).

 • Vpis stavbe v kataster stavb in register nepremičnin je zakonska obveznost

  Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2020, s ciljem doseganja večje pravne varnosti za lastnike nepremičnin, večje varnosti vlaganj v nepremičnine in investicije, povezane z nepremičninami nepremičninskega trga in pravično obdavčenje nepremičnin, posvetila posebno pozornost evidentiranju stavb v katastru stavb (KS) in registru nepremičnin (REN).

 • V nadzoru naključno izbranih 20 geodetskih podjetij, 4 kršitelji

  Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2020 izvedla z letnim načrtom načrtovano akcijo, v kateri se je ugotavljalo, ali izbrana geodetska podjetja izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti.

 • Spremembe pri čezmejnem pošiljanju odpadne plastike po 1. januarju 2021

  Po 1. januarju 2021 bo režim pošiljanja odpadne plastike, za katerega je treba upoštevati zakonodajo s področja pošiljanja odpadkov, spremenjen. Pripravljena ali posodobljena je tudi vrsta smernic in dokumentov z navodili.

 • V akcijah nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov letos odkritih trinajst nezakonitih pošiljk

  V letu 2020 je bilo izvedenih 61 skupnih akcij nadzora na avtocestnih počivališčih, avtocestnih kontrolnih točkah, mejnih prehodih, železniški ranžirni postaji Ljubljana ter v pristanišču Koper. Akcije so potekale skladno z dogovori z ostalimi predstavniki nadzornih organov - Policije in Finančne uprave (FURS).

 • Do konca epidemije inšpektorat ni dolžan sprejeti pobude za izvedbo nadzora v fizični obliki

  Inšpektorat za okolje in prostor je svoje upravno poslovanje uskladil z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, ki je začel veljati z objavo v Uradnem listu 10. 12. 2020.

 • Sestanek nacionalnih koordinatorjev in IMPEL generalna skupščina tokrat prek spleta

  Drugega in tretjega decembra je prek spleta potekala IMPEL generalna skupščina, v kateri je sodelovalo približno 70 udeležencev. Dan pred začetkom IMPEL generalne skupščine pa se je v zvezi s pripravo na generalno skupščino prek spleta sestalo 28 IMPEL nacionalnih koordinatorjev. Slovenijo je zastopal Bojan Počkar, inšpektor svetnik na Inšpektoratu za okolje in prostor.

 • V 125 inšpekcijskih nadzorih nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, uvedenih 90 inšpekcijskih postopkov

  Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je v usmerjeni akciji nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, v katerih se zadržuje večje število ljudi (šole, vrtci, bolnišnice, javne ustanove, kopališča..., odkrila številne objekte, za katere niso pridobljena ustrezna dovoljenja za gradnjo ali uporabo.

 • Odstranili dve tretjini odpadkov, ki so jih neznani storilci odvrgli pri udornici Risnik v Divači

  Včeraj je bilo iz zemljišča ob regionalni cesti med Divačo in Lipico, ob udornici Risnik blizu varovanega območja Parka Škocjanskih jam, odstranjenih (odpeljanih) približno 40 ton nezakonito odloženih odpadkov. Gre za odpadke, ki so jih tja nezakonito odložili neznani storilci letos spomladi.