Skoči do osrednje vsebine

Ugotovitve akcije nadzora na gradbiščih ter nad delom udeležencev pri graditvi objektov

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Gradbena inšpekcija je v letošnjem letu izvajala usmerjene nadzore na gradbiščih in nad udeleženci pri graditvi objektov. Uvedenih je bilo 153 postopkov, od teh 149 inšpekcijskih in 4 prekrškovni.

V akciji je sodelovalo 49 gradbenih inšpektorjev išpektorata za okolje in prostor (IRSOP), ki so preverjali, ali udeleženci pri graditvi objektov izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela, ali je bila izvedena predpisana prijava začetka gradnje ter označitev in zaščito gradbišč.

V kolikor so gradbeni inšpektorji ugotovili kršitve predpisov so ukrepali v inšpekcijskem in prekrškovnem postopku. Za odpravo nepravilnosti se izda odločbe, s katerimi se odredi njihovo odpravo v določenem roku. V primeru petih ugotovljenih lažjih nepravilnosti je bil zavezancem odrejen rok za njihovo odpravo z opozorilom na zapisnik.

V 54 zadevah, v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile do  21. septembra že odpravljene, so gradbeni inšpektorji postopke ustavili.


Ugotovitve akcije

V zvezi z vodenjem prekrškovnih postopkov sta bili v sklopu akcije izdani dve odločbi po Zakonu o prekrških (ZP-1) z izrečenima opominoma in en plačilni nalog o prekršku po ZP-1 v višini izrečene globe 2000 eurov.

Odločbe so bile izdane za

  • tri neskladne objekte,
  • tri nelegalne objekte, za katere so odredili ustavitev gradenj in rok za odstranitev objektov
  • štiri odločbe so bile izdane zaradi neimenovanja nadzornika, izvajanje gradnje brez predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in nepopolno prijavo začetka gradnje,
  • 36 odločb za odpravo nepravilnosti v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri sami gradnji (nepopolna ograditev gradbišča z ograjo, ki bi preprečevala dostop tretjim osebam na gradbišče; nepopolna označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta; neobstoj gradbiščne table; neobstoj projekta za izvedbo (PZI) in neprijave začetka gradnje. 

V vseh zadevah, vključenih v akcijo, še niso bili pridobljeni vsi podatki, na podlagi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje. Od skupno uvedenih 149 upravnih inšpekcijskih postopkov v 70 zadevah še ni odločeno.