Skoči do osrednje vsebine

Akcija nadzora oglaševanja prodaje stanovanj in enostanovanjskih stavb

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Z namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi ob prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb, je Inšpektorat za okolje in prostor tudi v letošnjem letu izvajal nadzor prodaje 25 naključno izbranih stavb.

Inšpektorji so za 15 manjših stavb, ki ne potrebujejo upravnika in 10 večjih stavb, ki ga potrebujejo, za katere se je prodaja oglaševala v različnih medijih (časopisi, spletne strani prodajalcev, plakati in podobno). preverjali, ali prodajalci izpolnjujejo pogoje za sklepanje pogodb oziroma oglaševanje nepremičnine, kot so opredeljeni v Zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES), in sicer:

  1. ali je prodajalec bodisi lastnik zemljiške parcele, na kateri bo gradil oziroma gradi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe, bodisi imetnik stavbne pravice na zemljiški parceli, na podlagi katere je upravičen zgraditi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe;
  2. ali je bilo za gradnjo izdano dokončno gradbeno dovoljenje in
  3. v primeru, da je predmet prodaje posamezen del stavbe z več posameznimi deli, ali je prodajalec v obliki notarskega zapisa določil splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe z vsebino, določeno v 8. členu ZVKSES.

Od nadzorovanih petindvajset prodaj nepremičnin, jih je v petih primerih vršil prodajo investitor sam, v dvajsetih primerih pa je imel investitor sklenjeno posredniško pogodbo o prodaji in oglaševanju nepremičnine z nepremičninskim posrednikom. V dveh primerih, kjer je investitor vršil prodajo sam, je za ta namen ustanovil novo podjetje, ki je bilo namenjeno zgolj prodaji posameznih delov v določeni stavbi ali soseski (investitor ima lahko več aktualnih projektov, kjer za vsakega posebej ustanovi novo podjetje, kjer nastopa kot prodajalec).

Prodajo vseh petnajstih manjših, eno in dvostanovanjskih stavb, je oglaševal nepremičninski posrednik.

Ugotovitve nadzorov

V izvedenih nadzorih petindvajset oglaševanih nepremičnin, v dvajsetih primerih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, medtem ko je bilo v petih primerih ugotovljeno, da niso izpolnjeni pogoji, ki jih ZVKSES določa za pričetek oglaševanja in prodaje nepremičnin.

V enem primeru je nepremičninska družba oglaševala prodajo brez ustreznega gradbenega dovoljenja (oglas umaknjen), v treh primerih pa prodajalec ni razpolagal s Splošnimi pogoji prodaje (en prodajalec je pridobil Splošne pogoje prodaje, dva sta oglas umaknila). Kjer niso bili izpolnjeni pogoji za prodajo, je bila zadeva v treh primerih posredovana tudi v preučitev na Tržni inšpektorat RS (morebitne kršitve Zakona o nepremičninskem posredovanju zaradi morebitnega zavajajočega oglaševanja).

V dveh primerih je bila izdana inšpekcijska odločba, s katero je bilo prepovedano sklepanje prodajnih pogodb oziroma oglaševanje novogradnje. V obeh primerih je bilo oglaševanje umaknjeno.

V skladu z Zakonom o prekrških je bil izrečen en opomin (pravni osebi ter odgovorni osebi pravne osebe) in osem opozoril.

Ob seznanitvi zavezancev s kršitvijo zakonodaje, so z izjemo enega, vsi nemudoma prenehali z oglaševanjem. Za prodajalca, ki kljub pravnomočni odločbi ni prenehal z oglaševanjem novogradnje, pa je bil uveden prekrškovni postopek.