Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Odločitve vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor na 36. redni seji Vlade RS

  Vlada RS je na 36. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor. Vlada je med drugim sprejela sprejela letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2019. Za izvajanje letnega programa za leto 2019 je zagotovljenih 795.500 EUR.

 • Javna razprava sprememb Zakona o varstvu okolja

  Ljubljana, 18. 6. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 5. junija v javno razpravo podalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja Zakon se spreminja z dvema temeljnima vsebinama: ravnanje z odpadki in sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 4. julija 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si. MOP je spremembe zakona predstavil 14. junija na Agenciji RS za okolje.

 • Državni sekretar Marko Maver:»Krožno gospodarstvo bo imelo ključno vlogo pri doseganju podnebnih ciljev in ohranjanju dobrega stanja okolja«

  Državni sekretar Marko Maver je danes nagovoril udeležence slovensko – nemških dnevov krožnega gospodarstva o tehnologijah in dosežkih na področju recikliranja in krožnega gospodarstva, ki jih v imenu Nemškega zveznega ministrstva za gospodarstvo in energijo, organizirata Goduni International in RETech Partnership e.V. v partnerstvu z Gospodarsko zbornico Slovenije.

 • Državni sekretar Marko Maver:»Voda je ključna dobrina za življenje«

  Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver je sinoči na Bledu podelil mednarodne nagrade BVF (Blejski vodni festival) 2019 za inovativne projekte na temo vode in se udeležil zaključka festivala.

 • MOP začel s pripravo prvega slovenskega Pomorskega prostorskega načrta

  Pomorski prostorski načrt Slovenije (PPN) bo prvi tovrstni prostorski načrt, saj je načrtovanje na morju do sedaj potekalo z državnimi prostorskimi načrti, predvsem za dejavnosti in rabe, ki so v neposredni povezavi s kopnim (na primer pristanišče). Drugih prostorskih načrtov za morje, ki bi določali namensko rabo morja, se do zdaj ni pripravljalo.

 • Državni sekretar Aleš Prijon v Romuniji o pomenu in vlogi malih in srednje velikih mest

  Državni sekretar Aleš Prijon se udeležuje zasedanja ministrov pristojnih za urbani razvoj v Romuniji. Osrednja tema dogodka je sprejem izjave ministrov z naslovom »Skupnemu okviru za urbani razvoj Evropske unije naproti«. Državni sekretar je na zasedanju izpostavil vlogo in pomen malih in srednje velikih mest ter predstavil prizadevanja Ministrstva za okolje in prostor pri vzpostavljanju teritorialnega dialoga z mesti in drugimi deležniki za zagotavljanje trajnostnega in uravnoteženega prostorskega in urbanega razvoja v Sloveniji in Evropskem prostoru.

 • Minister za okolje in prostor se je sestal z Varuhom človekovih pravic

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc ter Varuh človekovih pravic Peter Svetina sta v petek na delovnem sestanku skupaj s sodelavci pregledala neuresničena priporočila institucije varuha in se dotaknila nekaj perečih ugotovitev in opozoril varuha v zvezi z varovanjem ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja.

 • Odločitve vlade s področja dela Ministrstva za okolje in prostor na 35. redni seji Vlade RS

  Vlada RS je na 35. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Državni sekretar Marko Maver na Blejskem vodnem festivalu podpisal sporazum o prizadevanjih za zagotovitev dostopa do vode

  Državni sekretar Marko Maver je v imenu MOP podpisal sporazum med gospodarstvom, ministrstvi in drugimi akterji o prizadevanjih za uresničitev cilja 6 agende 2030 Združenih narodov za trajnostni razvoj. Zaveza se nanaša na 6. cilj: do leta 2030 moramo vsem zagotovili dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

 • MOP z madžarsko delegacijo o prostorskem in urbanem načrtovanju v Sloveniji

  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je danes gostilo madžarsko delegacijo, ki so jo sestavljali predstavnik iz urada predsednika vlade za razvoj metropolitanskega območja Budimpešte in vodje urbanih projektov ter urbanisti iz Središča za prioritetne vladne projekte (KKBK).

 • MOP potrdil odločbo ARSO o potrebni presoji vplivov na okolje v Petišovcih

  Ljubljana, 12. 6. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je z odločbo zavrnilo pritožbo družbe Geoenergo d. o. o. Lendava in potrdilo sklep Agencije RS za okolje (ARSO), s katerim je ta odločila, da je treba za nameravani poseg »vzdrževanje proizvodnosti pri pridobivanju mineralnih surovin na območju k. o. Čentiba in k. o. Petišovci« (t. i. hidravlično lomljenje ali »fracking«) izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje (OVS).

 • Zakon o interventnem odvzemu medveda in volka iz narave

  Ljubljana, 12. 6. 2019 - Vlada RS je na današnji 54. dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave in ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Temeljni cilj zakona je tako interventni poseg v populacijo rjavega medveda in volka in s tem ustavitev rasti gostote obeh populacij.

 • Drugo Podnebno ogledalo Slovenije pokazalo, da dosegamo zadane cilje

  Ljubljana, 12. 6. 2019 – Institut »Jožef Stefan« je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor predstavil drugo Podnebno ogledalo Slovenije, ki je izšlo v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050. Rezultate je spremljalo in o njih razpravljalo okrog 120 udeležencev. Slovenija izpolnjuje zaveze glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) energetsko podnebnega svežnja EU in mednarodnih obveznosti ter dosega zadane cilje. V letu 2017 beležimo zmanjšanje emisij TGP za skoraj 3 % in ostajamo v okviru zadanih ciljev. Osvežen je tudi Lokalni semafor podnebnih aktivnosti, namenjen medsebojnemu spodbujanju občin pri izvajanju podnebnih ukrepov.

 • Ministrstvo za okolje in prostor bo na vlado vložilo predlog interventnega zakona o odvzemu 200 medvedov in 11 volkov

  Ljubljana, 11. 6. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo Vladi RS predlagalo interventni zakon o odvzemu 200 medvedov in 11 volkov. Izkazalo se je, da je neizvajanje rednega odvzema medvedov in volkov za kmete vsak dan težje.

 • Eko sklad poenostavil postopek za pridobitev subvencije za občane

  Ljubljana, 10. 6. 2019 - V petek, 7. 6. 2019, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni poziv za dodeljevanje spodbud občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Poglavitna novost novega javnega poziva za občane je poenostavljen postopek za pridobitev subvencije. Po novem se vloga odda po izvedeni naložbi, kar pomeni, da vloge ni treba več oddati pred začetkom del in po tem pošiljati zaključne dokumentacije. Ta poenostavitev bo zmanjšala obveznosti vlagatelja in skrajšala čas izplačila nepovratne spodbude.

 • Na Eko skladu prenovljene spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo, za izvedbo energetskega pregleda in skoraj nič-energijske stavbe

  Ljubljana, 10. 6. 2019 – Eko sklad razširja nabor upravičencev do spodbud za naprave za samooskrbo z električno energijo ter za izvedbo energetskega pregleda in za uvedbo sistema upravljanja z energijo, in nadaljuje s spodbudami za gradnjo, nakup ali celovito obnovo skoraj nič-energijskih stavb.

 • Posojila za spodbujanje urbanega razvoja - finančni instrumenti evropske kohezijske politike 2014-2020

  Ljubljana, 10. 6. 2019 – Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih. Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

 • EK zaprla kršitev zaradi presoje vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje v pravni red RS in odprla kršitev zaradi neizpolnitve obveznosti o recikliranju ladij

  Ljubljana, 7. 6. 2019 – Evropska komisija (EK) je Sloveniji kot uspešno rešeno zaprla kršitev zaradi nepravilnega prenosa Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje v pravni red RS in izdala nov uradni opomin zaradi neizpolnitve obveznosti iz Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij. Slovenija je že pripravila Osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij, ki je trenutno v javni obravnavi. Rok za pripravo odgovora EK je 2 meseca.

 • MOP v javno razpravo podal spremembe Zakona o vodah

  Ljubljana, 7. 6. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno razpravo podalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Zakon se spreminja z dvema temeljnima vsebinama: ukinitev Inštituta za vode RS (IZVRS) in razširitev možnosti financiranja iz Sklada za vode. Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 8. julija 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.

 • MOP v javno razpravo podal osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

  Ljubljana, 7. 6. 2019 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno razpravo podalo osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Namen sprememb sistema razširjene odgovornosti proizvajalca v tej uredbi je, da vsi proizvajalci plačajo vse predpisane stroške ravnanja z odpadno embalažo (in ne več ali manj), pri čemer pa so stroški na enoto embalaže za proizvajalce, ki dajejo na trg RS bolj reciklabilno embalažo, manjši kot stroški za proizvajalce, ki dajejo na trg RS manj reciklabilno embalažo in embalažo, ki sploh ni primerna za predelavo. Na ta način se gospodarske subjekte spodbuja, da za proizvodnjo embalaže in embaliranje izdelkov uporabljajo bolj okoljsko sprejemljive materiale. Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 8. julija 2019, na e-naslov: gp.mop@gov.si.