Skoči do osrednje vsebine

Odločitvi 2. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada Republike Slovenije je na 2. redni seji sprejela dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Imenovanje vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor

Vlada je izdala odločbo o imenovanju mag. Tanje Bolte, z dnem 4. 6. 2022, za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor, in sicer do imenovanja generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 3. 12. 2022. Dosedanji generalni direktor je podal odstopno izjavo in bil z odločbo vlade z dnem 3. 6. 2022 razrešen s položaja. Mag. Tanja Bolte izpolnjuje vse predpisane pogoje in trenutno opravlja naloge direktorice Urada za spremljanje vplivov na okolje na Agenciji RS za okolje.

Imenovanje članov upravnega odbora  Agencije za radioaktivne odpadke

Vlada je imenovala Nadjo Železnik in Damjana Semeta kot predstavnika ustanovitelja  v upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO), in sicer za preostanek mandata do 22. 7. 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja. S tega mesta je razrešila Barbaro Merše in  Sebastjana Rejca. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke v 12. členu določa, da ima zavod upravni odbor, ki šteje pet članov.  Ustanovitelj imenuje štiri člane na predlog ministra, pristojnega za odpadke, enega člana, ki zastopa interese delavcev, pa izvolijo in odpokličejo zaposleni zavoda. Člani upravnega odbora se imenujejo oziroma izvolijo za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Članu upravnega odbora preneha funkcija na podlagi sklepa o odpoklicu ali na podlagi odstopne izjave oziroma z dnem poteka mandata, če ni bil znova imenovan. Člani upravnega odbora, ki so razrešeni iz nekrivdnih razlogov, opravljajo svojo funkcijo do imenovanja novih članov. Ob predčasnem prenehanju mandata članu upravnega odbora se novega člana upravnega odbora imenuje za preostanek mandata odstopljenega člana.