Skoči do osrednje vsebine

Sprejet akcijski načrt za preventivo glede invazivnih tujerodnih vrst

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je sprejelo Akcijski načrt za obravnavanje prednostnih poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (2022–2027). Načrt se posveča zlasti preprečevanju vnosa in širjenja. Slovenija je načrt pripravila na podlagi zahtev evropske uredbe.

Nosati medvedek (Nasua nasua)

Nosati medvedek (Nasua nasua) | Avtor Zavod Symbiosis

1 / 2

Invazivne tujerodne vrste negativno vplivajo tako na biotsko raznovrstnost kot ekosistemske storitve, gospodarstvo in zdravje ljudi. Velik delež teh vrst je vnesen nenamerno. Obvladovanje poti nenamernega vnosa in širjenja je eno najpomembnejših in najučinkovitejših orodij za preprečitev in obvladovanje njihovega vnosa ali širjenja.

Akcijski načrt je Slovenija pripravila na podlagi zahtev Uredbe (EU) 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Izdelan je za tri v Sloveniji prepoznane prioritetne poti vnosa in širjenja:

  • naravna razpršitev invazivnih tujerodnih vrst, ki so bile k nam oziroma v bližino naših mej vnesene v preteklosti,
  • za okrasne namene (razen vrtnarstva) in
  • hišne živali/akvarijske vrste/terarijske vrste.

Načrt vključuje časovni razpored in opis ukrepov, ki bodo sprejeti, ter prostovoljnih ukrepov, s katerimi bodo obravnavane prednostne poti ter preprečen nenamerni vnos in širjenje invazivnih tujerodnih vrst v Unijo ali v njej. Velik poudarek je na ozaveščanju, pripravi dobrih praks, iskanju vrst, ki bi nadomestile invazivne tujerodne vrste pri uporabi v okrasne namene, usposabljanju in prilagoditvi ravnanj deležnikov. Za preprečevanje nenamernega vnosa v Unijo naslovi tudi aktivnosti za zagotavljanje ustreznih pregledov na mejah Unije.

Akcijski načrt je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, na podlagi strokovnih podlag, ki jih je pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Po javni razpravi in medresorski uskladitvi je Akcijski načrt s sklepom potrdil minister za okolje in prostor 23. 5. 2022.

Slovenija z akcijskim načrtom odpravlja kršitev prava EU

V skladu z Uredbo EU bi morale države članice izdelati Akcijski načrt za obravnavanje prednostnih poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst do 13. 7. 2019. Slovenija je s pripravo zamujala, zato ji je Evropska komisija 9. 6. 2021 izdala uradni opomin, nato pa je 9. 2. 2022 ukrepanje še stopnjevala in Sloveniji izdala obrazloženo mnenje.

Vlada bo Evropsko komisijo obvestila o sprejemu akcijskega načrta in pričakuje, da bo postopek s tem ustavljen.

Invazvivne tujerodne vrste