Skoči do osrednje vsebine

V Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije skrbimo predvsem za izvedbo sej vlade, njenih delovnih teles, strokovnih svetov in drugih vladnih teles. Poleg tega spremljamo izvajanje odločitev, ki jih je sprejela vlada, in obveznosti, ki jih je prevzela ali so ji bile naložene.

Sodelujemo pri delu Državnega zbora in s predsednikom Republike Slovenije, drugimi organi in organizacijami v državi ter drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. Zagotavljamo tudi mnenja in druga gradiva, namenjena za oblikovanje stališč vlade in njenih delovnih teles, organizacijo in delovanje vladnih služb, katerih predstojnik je generalni sekretar vlade, ter urejanje drugih zadev, potrebnih za delovanje vlade, njenih delovnih teles in svetov ter vladnih služb, za katere je pristojen generalni sekretar vlade.

V Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije nudimo tudi strokovno-tehnično pomoč za delo Ekonomsko-socialnega sveta.

Poleg navedenih nalog za ministrstva, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in vladne službe izvajamo tudi lektorske in prevajalske storitve ter storitve konferenčnega tolmačenja, ki jih lahko zagotavljamo tudi za druge organe na podlagi njihovega pisnega pooblastila.

Za Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in vladne službe, katerih predstojnik je generalni sekretar vlade, pa tudi za druge vladne službe v skladu s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo, sistemizacijo, delovna mesta in nazive v organih javne uprave in pravosodnih organih, opravljamo strokovne, upravne in tehnične naloge.

Organizacijske enote sekretariata

Ekonomsko-socialni svet

Ekonomsko-socialni svet je tristranski organ socialnih partnerjev in Vlade Republike Slovenije, ustanovljen zato, da obravnava vprašanja in ukrepe, povezane z ekonomsko in socialno politiko, in druga vprašanja, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev.

Ekonomsko-socialni svet spremlja stanje na ekonomskem in socialnem področju, ga obravnava ter oblikuje stališča in predloge v zvezi s temi področji in področji, ki imajo širok pomen za vse tri partnerje.

Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije

Osnovno poslanstvo Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju JGZ Brdo) je kakovostno opravljanje strokovnih in tehničnih nalog, povezanih z uporabo stvarnega premoženja v lasti Republike Slovenije, protokolarnih storitev ter organiziranje drugih dogodkov za državne organe.

S kakovostnim in rednim ter investicijskim vzdrževanjem objektov, gozdov, parkovnih površin in travnikov, zavod ohranja kulturne spomenike in zgodovinsko izročilo ter neokrnjene naravne znamenitosti, kar je izjemnega pomena za Republiko Slovenijo. Z visoko kakovostnim opravljanjem dejavnosti in storitev zavod daje svoj prispevek k mednarodnemu ugledu Republike Slovenije.

JGZ Brdo ima  z Generalnim sekretariatom vlade sklenjen sporazum o uporabi protokolarnih objektov, na katerih kot uporabnik opravlja strokovne, tehnične in druge naloge povezane z uporabo stvarnega premoženja v lasti ustanoviteljice, v skladu s potrjenim finančnim načrtom. Tekoči stroški vzdrževanja in delovanja nepremičnin bremenijo zavod, prav tako je zavod tudi plačnik nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nepremičnine.

Direktorica
Maja Križmančič

JGZ Brdo