Skoči do osrednje vsebine

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja je organ v sestavi Ministrstva za finance. Opravljamo naloge, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma, izvajamo inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter drugih predpisov s področja odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter opravljamo druge naloge, določene z zakonom.

Pri opravljanju svojih nalog smo v celoti avtonomni, samostojni in operativno neodvisni, kar vključuje tudi odločitve o sprejemanju in analiziranju podatkov, informacij in dokumentacije ter o pošiljanju izsledkov svojih analiz pristojnim organom.

Vodstvo

Notranje organizacijske enote

Pooblaščene uradne osebe za vodenje in odločanje v upravnem postopku

  • Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnem postopku

    Seznami in evidence