Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Naslov: Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 425 41 89

E-naslov: is.vog@dppu.fm

Odgovorna oseba: dr. Damjan Žugelj, vršilec dolžnosti direktorja

Datum prve objave kataloga: 9. 11. 2006

Datum zadnje spremembe: 4. 6. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=79

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Urad za preprečevanje pranja denarja opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter druge naloge določene v Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16). V ta namen urad sprejema, zbira, analizira in posreduje podatke, informacije in dokumentacijo, ki jo pridobi v skladu z določbami omenjenega zakona. Urad je pooblaščen tudi za izmenjavo podatkov s tujimi sorodnimi organi, opravlja pa tudi vlogo osrednjega organa po Zakonu o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope št. 198 o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.

Urad opravlja naloge inšpekcijskega nadzora po ZPPDFT-1, vodi postopke ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku.

Urad vodi postopek izdaje odločbe o opustitvi izvajanja določb ZPPDFT-1 na podlagi 6. člena ter postopek izdaje odločbe o dostopu do podatkov o dejanskih lastnikih na podlagi upravičenega interesa na podlagi 47. člena ZPPDFT-1.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Sektor za preventivo in nadzor
Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana
01 425 41 89
is.vog@dppu.fm

Sektor za sumljive transakcije
Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana
01 425 41 89
is.vog@dppu.fm

Služba za informatiko
Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana
01 425 41 89
is.vog@dppu.fm

Služba za mednarodno sodelovanje
Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana
01 425 41 89
is.vog@dppu.fm

Tajništvo
Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana
01 425 41 89
is.vog@dppu.fm

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakonodaja

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Letna poročila Urada za preprečevanje pranja denarja
Poročila | Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • Na spletnem naslovu: http://www.uppd.gov.si/slov/servis/katalog.htm
 • Preko uradne osebe Urada RS za preprečevanje pranja denarja, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
 • V prostorih Urada RS za preprečevanje pranja denarja

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Cankarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 08.00 - 15.00
 • Torek 08.00 - 15.00
 • Sreda 08.00 - 15.00
 • Četrtek 08.00 - 15.00
 • Petek 08.00 - 15.00

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja