Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Inšpektorat za okolje in energijo je organ v sestavi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Naša poglavitna naloga izvajanje nadzora nad spoštovanjem in izvrševanjem okoljske zakonodaje ter predpisov s področja elektroenergetike in strojne energetike ter izvajanje upravnih in strokovnih nalog na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov, z izjemo radioaktivnih odpadkov.

Inšpektorat za okolje in energijo je organ v sestavi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Organ je bil ustanovljen na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja:

 • ravnanja z odpadki in čezmejnim pošiljanjem odpadkov,
 • industrijskega onesnaževanja voda in tveganja za okolje ter emisij snovi v vode iz naprav, za katere je predpisan obratovalni monitoring, 
 • emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
 • dimnikarskih storitev,
 • skladiščenja nevarnih snovi v nepremičnih skladiščnih posodah in nepremične opreme, ki vsebuje florirane toplogredne pline ali ozonu nevarne snovi ter gensko spremenjenih organizmov,
 • hrupa,
 • elektromagnetnega sevanja
 • svetlobnega onesnaževanja,
 • državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe,
 • energetike ter drugih predpisov, ki pooblaščajo energetske inšpektorje za izvajanje inšpekcijskega nadzora ter  
 • nadzora nad izvajanjem predpisov s področja javnega potniškega prometa potnikov v notranjem cestnem prometu in čezmejnem cestnem prometu do prestopne točke v sosednji državi, ki jo določi organ javnega potniškega prometa, in obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu.
 • Poleg tega smo organ Republike Slovenije, ki je pristojen za sprejemanje predhodnih pisnih prijav in izdajo soglasij za pošiljanje odpadkov čez meje ter vodenje upravnih postopkov po prijavah oziroma vlogah za pošiljanje odpadkov na ozemlje, z ozemlja ali čez ozemlje Republike Slovenije. Inšpektorat vodi tudi evidence o izdanih soglasjih in dejanskih prevozih, opravljenih v okviru teh soglasij.

Z inšpekcijskimi pregledi s področij varstva okolja, industrijskega onesnaževanja in gensko spremenjenih organizmov ter izvajanja nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov (razen za radioaktivne odpadke) bistveno prispevamo k ozaveščanju, kako pomembno za naše preživetje je spoštovanje okolja in izpolnjevanje okoljskih predpisov.

Z inšpekcijskimi pregledi na področju strojne energetike nadzorujemo termoenergetske naprave, to so naprave za proizvodnjo toplote, soproizvodnjo toplote in elektrike, naprave v termoelektrarnah, parnih in vročevodnih kotlovnicah. Opravljamo nadzor prenosnega omrežja in distribucijskih omrežij za zemeljski plin, distribucijskih omrežij za daljinsko ogrevanje in paro, naprav za skladiščenje,  naprav in napeljav za utekočinjeni naftni plin, nad ustrezno usposobljenostjo delavcev, ki upravljajo energetske naprave, nad pregledovanjem klimatskih in ogrevalnih naprav in drugih strojnih naprav, povezanih s proizvodnjo in rabo energije. Poleg tega izvajamo nadzor nad rednim pregledovanjem tlačnih posod in premične tlačne opreme, nad vgradnjo, vzdrževanjem in servisiranjem opreme v eksplozijsko ogroženih območjih.

Z inšpekcijskimi pregledi na področju elektroenergetike opravljamo nadzore nad izpolnjevanjem predpisov glede zagotavljanja varnega in zanesljivega obratovanja energetskih naprav, to je naprav za proizvodnjo električne energije, prenosnega in distribucijskega omrežja za električno energijo ter drugih naprav za oskrbo in porabo električne energije. Z nadzorom pripomoremo k zagotavljanju odprave pomanjkljivosti in nepravilnosti že v procesu gradnje ali rekonstrukcije elektroenergetskih naprav, s čimer dosegamo večjo varnost, zanesljivost in gospodarnost porabe. Namen nadzorov nad nizko napetostjo inštalacij v stavbah in zaščite pred delovanjem strel v javnih objektih je predvsem zagotavljati varnost in tako zmanjšati ogrožanje ljudi, živali in premoženja.

Naše orodje so redni, izredni, kontrolni nadzori, prekrškovni postopki in izvršbe. Na področjih, kjer so bile v preteklem obdobju ugotovljene večje nepravilnosti, kjer sprememba posamezne področne zakonodaje na novo določa nadzor, in na področjih, kjer je izkazan širši javni interes, izvajamo tudi usmerjene akcije nadzora. Poleg tega sodelujemo v skupnih akcijah z drugimi inšpektorati in v usklajenih akcijah, ki jih organizirajo Inšpekcijski svet in regijske koordinacije območnih enot.

Vsako prijavo pravnih ali fizičnih oseb razvrstimo po merilih, ki jih določata zakonodaja in naš interni akt. Uvrstitev na podlagi teh meril določa kako hitro bo na vrsti neka pobuda za izvedbo inšpekcijskega nadzora. Prednostno se obravnavajo prijave, iz katerih je mogoče razbrati, da sta ogrožena zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti.

Vodstvo

Organizacijske enote inšpektorata

Območne enote inšpekcije za okolje

 • Območna enota Celje

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo

  Kidričeva ulica 24b
  3000 Celje


  mag. Andreja Slapnik
  vodja

  • Uradne ure danes

 • Območna enota Koper

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo

  Piranska cesta 2
  6000 Koper


  Danilo Horvat
  vršilec dolžnosti vodje

  • Uradne ure danes

 • Območna enota Kranj

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo

  Slovenski trg 1
  4000 Kranj


  Primož Dražumerič
  vršilec dolžnosti vodje

  • Uradne ure danes

 • Območna enota Ljubljana

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo

  Vožarski pot 12
  1000 Ljubljana


  Bernardka Čopar Sotenšek
  vršilka dolžnosti vodje

  • Uradne ure danes

 • Območna enota Maribor

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo

  Partizanska cesta 47
  2000 Maribor


  mag. Vladimir Kaiser
  vršilec dolžnosti vodje

  • Uradne ure danes

 • Območna enota Murska Sobota

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo

  Trg zmage 7
  9000 Murska Sobota


  Romana Šumak
  vodja

  • Uradne ure danes

 • Območna enota Nova Gorica

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo

  Trg Edvarda Kardelja 1
  5000 Nova Gorica


  Erika Kompara
  vodja

  • Uradne ure danes

 • Območna enota Novo mesto

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo

  Defranceschijeva ulica 1
  8000 Novo mesto


  Mojca Križe
  vršilka dolžnosti vodje

  • Uradne ure danes

Inšpekcijske pisarne Inšpekcije za energijo

 • Pisarna Ljubljana

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo
  Inšpekcija za energijo

  Vožarski pot 12
  1000 Ljubljana

  • Uradne ure danes

 • Pisarna Zagorje

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo
  Inšpekcija za energijo

  Grajska ulica 2
  1410 Zagorje ob Savi

  • Uradne ure danes

 • Pisarna Črnomelj

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo
  Inšpekcija za energijo

  Kanižarica 41
  8340 Črnomelj

  • Uradne ure danes

 • Pisarna Celje

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo
  Inšpekcija za energijo

  Kidričeva 24b
  Celje

  • Uradne ure danes

 • Pisarna Murska Sobota

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo
  Inšpekcija za energijo

  Trg zmage 7
  9000 Murska Sobota

  • Uradne ure danes

 • Pisarna Maribor

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo
  Inšpekcija za energijo

  Partizanska 47
  2000 Maribor

  • Uradne ure danes

 • Pisarna Koper

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo
  Inšpekcija za energijo

  Piranska ulica 2
  6000 Koper

  • Uradne ure danes

 • Pisarna Postojna

  Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo
  Inšpekcija za energijo

  Kolodvorska 5a
  6230 Postojna

  • Uradne ure danes