Skoči do osrednje vsebine

Osnovni namen nadzorov energetskih inšpektorjev je, da se z njimi zagotavlja varno, učinkovito in zanesljivo oskrbo z energijo.

Inšpekcijski pregledi Inšpekcija za energijo se delijo na področje strojne in elektro energetike. Osnovni cilji - varno, učinkovito in zanesljivo oskrbo z energijo, inšpekcija za energijo zagotavlja z opravljanjem inšpekcijskih nadzorov na področjih:

 • izpolnjevanje zahtev pri doseganju ciljev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije,
 • izpolnjevanja zahtev glede  zavezujočega deleža energije iz obnovljivih virov v končni porabi v RS in uporabe energije iz obnovljivih virov in odvečne energije,
 • tehničnih zahtev pri gradnji, obratovanju in uporabi objektov, postrojev, vodov, naprav in napeljav, ki so namenjeni proizvodnji, prenosu, distribuciji, merjenju, zaščiti, vodenju, lastni porabi in porabi električne energije,
 • tehničnih zahtev pri gradnji, obratovanju in uporabi objektov, postrojev, vodov, naprav in napeljav, namenjenih proizvodnji, prenosu, distribuciji, merjenju, zaščiti, vodenju, lastni porabi in porabi plina,
 • tehničnih zahtev pri gradnji, obratovanju in uporabi objektov, postrojev, napeljav in naprav, ki so namenjeni za proizvodnjo, prenos, shranjevanje, distribucijo, merjenje in indikacijo ter porabo toplote in plina,
 • strokovnosti in usposobljenosti delavcev, ki upravljajo energetske naprave, v okviru zagotovitve varnosti in zanesljivosti obratovanja,
 • skladnosti z zahtevami glede vgradnje merilnikov toplote in delitve stroškov za toploto za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode v večstanovanjskih stavbah,
 • izpolnjevanja zahtev pri uporabi oprema pod tlakom,
 • izpolnjevanja zahtev pri uporabi premične tlačne opreme in njenem dajanju na trg,
 • izpolnjevanja zahtev pri uporabi in vzdrževanju nizkonapetostnih električnih inštalacij ter sistema zaščite stavb pred delovanjem strele,
 • izpolnjevanja zahtev o skladnosti vgrajene Ex opreme in vzdrževanja le-te na območjih energetskih naprav.

Podlaga za izvajanje nadzora so materialni predpisi, ki urejajo področja energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije, rabe obnovljivih virov energije, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave plina, topote in električne energije, skladnosti proizvodov ter gradnje objektov. Pooblastila in pristojnosti inšpekcije za energijo so opredeljene v področni zakonodaji.

Z izvajanjem inšpekcijskih nadzorov Inšpekcije za energijo na področje strojne in elektro energetike se bolj podrobno zasledujejo naslednji posredni cilji:

 • energetska učinkovitost in učinkovita raba energije,
 • zadosten delež energije iz obnovljivih virov v končni porabi v RS,
 • uporaba energije iz obnovljivih virov in odvečne energije,
 • zanesljivost in varnost pri gradnji, obratovanju in uporabi objektov, postrojev, vodov, naprav in napeljav, ki so namenjeni proizvodnji, prenosu, distribuciji, merjenju, zaščiti, vodenju, lastni porabi in porabi električne energije, plina in toplote,
 • varnost in zanesljivost obratovanja energetskih naprav ob ustrezni  strokovnosti in usposobljenosti delavcev, ki upravljajo te energetske naprave,
 • učinkovita raba energije za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode v večstanovanjskih stavbah,
 • varnost pri uporabi opreme pod tlakom, premične tlačne opreme in njenem dajanju na trg,
 • varnost pri uporabi in vzdrževanju nizkonapetostnih električnih inštalacij ter sistemov zaščite stavb pred delovanjem strele in
 • varnost pri uporabi vgrajene Ex opreme in vzdrževanja le-te na območjih energetskih naprav.