Skoči do osrednje vsebine

Odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Namen ukrepa

Namen ukrepa je odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju s ciljem ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo.

Predmet podpore

Predmet podpore je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.

Kmetijsko zemljišče v zaraščanju je zemljišče, ki je v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljeno kot kmetijsko zemljišče in je v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 –odl. US, 123/21 in 44/22; v nadaljnjem besedilu: zakon o kmetijstvu), v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisano kot 1410 – zemljišče v zaraščanju, 1500 – drevesa in grmičevje ali 2000 – gozd.

Upravičenci

Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore.

Pogoji za pridobitev finančne pomoči

 • biti lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju na območju Republike Slovenije, na katerem se bo izvajal ukrep;
 • v primeru zakupa priložiti dolgoročno pogodbo o zakupu kmetijskih zemljišč v zaraščanju, na katerih se bo izvajal ukrep;
 • v primeru zakupa priložiti soglasje lastnika posameznih zemljišč ;
 • biti vpisan v Register kmetijskih gospodarstev in imeti na tem kmetijskem gospodarstvu vpisane grafične enote rabe kmetijskega zemljišča– kmetijsko zemljišče, namenjeno za izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja, na katerih se bo izvajal ukrep;
 • strnjena površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju ne sme biti manjša od 0,3 ha in je lahko sestavljena iz več manjših fizično ločenih površin, pri čemer posamezna zaraščena površina ne sme biti manjša od 0,1 ha;
 • priložiti seznam zemljiških parcel za posamezni GERK, ki je vrisan v Register kmetijskih gospodarstev kot GERK 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja, na katerem zaraščanje še ni bilo odpravljeno;
 • pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih mora vlagatelj priložiti predpisana soglasja in dovoljenja pristojnih organov, v primerih, ko pragovi za izdajo naravovarstvenega soglasja niso preseženi, pa mnenje organa, pristojnega za varstvo narave;
 • pri odpravi zaraščanja na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, priložiti ustrezno dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije;
 • ne sme začeti z deli pred izdajo odločbe o pravici do sredstev;
 • ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
 • ima lahko do 50 eurov neporavnanih davčnih obveznosti do države;
 • če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
 • če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
 • za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun;
 • nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne sme biti predmet podpore;
 • priložiti izjavo, ali gre za enotno podjetje, z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, če je vlagatelj poslovni subjekt. Izjavo poda vlagatelj na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del uredbe;
 • v desetih letih pred oddajo vloge na javni razpis za ukrep iz te uredbe za ista investicijska vlaganja na istem zemljišču ni prejel javnih nepovratnih sredstev;
 • ne sme presegati skupnega zneska pomoči de minimis;
 • ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Evropske unije.

Višina sredstev

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 250.000 evrov.

Finančne določbe

Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 5.000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje.

Sredstva, namenjena za izvajanje ukrepa iz te uredbe, se zagotovijo iz namenske proračunske postavke 995310 – odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč proračuna Republike Slovenije.

Roki in oddaje vloge

 • Vloga mora biti oddana na prijavnem obrazcu s prilogami. Vložitev vlog poteka od 19.5.2022 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi MKGP.

 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov:

 • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja.

Agencija vlagatelju odobri podporo z odločbo o pravici do sredstev v skladu s 53. členom zakona o kmetijstvu, v kateri se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju, dodeljeno v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.

V odločbi o pravici do sredstev se določi rok za izvedbo del in vložitev zahtevka, ki ni daljši od enega leta od izdaje odločbe o pravici do sredstev.

Kontrole na kraju samem

Agencija izvaja 100 odstotno administrativno kontrolo in pet odstotno kontrolo na kraju samem. Agencija zagotovi ločenost izvajanja nalog administrativnih kontrol in kontrole na kraju samem.

Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev

 • Podpora se izplača na podlagi enega zahtevka upravičenca za izplačilo.
 • Zahtevek za izplačilo podpore vloži upravičenec v skladu s 56. členom Zakona o kmetijstvu.
 • Zahtevek za izplačilo podpore se vloži v skladu z rokom, opredeljenem v odločbi o pravici do sredstev.
 • Podpora se izplača na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo podpore in po opravljeni kontroli.

Javni razpis in razpisna dokumentacija:

Naziv Datum objave Rok prijave
29. 4. 2022
9. 6. 2022

Sankcije

 • Če upravičenec zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, ni upravičen do sredstev, določenih v odločbi, prav tako se ga izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
 • Če upravičenec predloži lažne podatke ali če podatkov, pomembnih za odločitev, zaradi malomarnosti ne razkrije, se mu vloga oziroma zahtevek zavrne.
 • Če upravičenec stori kršitev, zaradi katere je onemogočeno doseganje ciljev ukrepa, kot na primer uporabi sredstva v nasprotju z namenom, za katerega so bila dodeljena in, razen v primeru višje sile, nedokončanja projekta se zahteva vračilo dodeljenih sredstev.
 • Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole na kraju samem, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
 • Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije o naložbi oziroma ne omogoči dostopa do dokumentacije o naložbi, mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev.
 • Če upravičenec ne uporablja naložbe v skladu s 1. točko 8. člena te uredbe, se uporabijo naslednje sankcije:
  • po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
  • po drugi ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
  • po tretji ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.