Skoči do osrednje vsebine

Odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Namen ukrepa

Namen ukrepa je odprava zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju s ciljem ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo.

Predmet podpore

Predmet podpore je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku v skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje  zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.111/23; v nadaljevanju: Uredba).

Kmetijsko zemljišče v zaraščanju je zemljišče, ki je v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljeno kot kmetijsko zemljišče in je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisano kot 1410 – zemljišče v zaraščanju ali 1500 – drevesa in grmičevje,

ali se nahaja na območju pogorišča na Krasu iz leta 2022 ter je bilo na dan 17.7.2022 v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisano kot 1410 – zemljišče v zaraščanju ali 1500 – drevesa in grmičevje.

Upravičenci

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjuje pogoje za pridobitev podpore.

Pogoji za pridobitev finančne pomoči

 • biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, kot nosilec kmetijskega gospodarstva in imeti na tem kmetijskem gospodarstvu vpisane grafične enote rabe kmetijskega zemljiščapovršina za ukrep odprava zaraščanja (v nadaljnjem besedilu: GERK – 1411) na katerih se bo izvajal ukrep iz te uredbe;
 • priložiti soglasje lastnika posameznih zemljišč za izvedbo ukrepa, če vlagatelj ni lastnik posameznih zemljišč za izvedbo ukrepa;
 • skupna površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju ne sme biti manjša od 0,3 ha in je lahko sestavljena iz več manjših fizično ločenih površin, pri čemer posamezna zaraščena površina ne sme biti manjša od 0,1 ha;
 • priložiti seznam zemljiških parcel za posamezni GERK, ki je vrisan v Register kmetijskih gospodarstev kot GERK 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja, na katerem zaraščanje še ni bilo odpravljeno ter so zemljiške parcele po namenski rabi prostora v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljene kot kmetijsko zemljišče;
 • pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih mora vlagatelj priložiti predpisana soglasja in dovoljenja pristojnih organov, v primerih, ko na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave ali presojo vplivov na okolje, odobritve niso predpisane, pa mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave;
 • ne sme začeti z deli pred izdajo odločbe o pravici do sredstev;
 • ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
 • nima neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih neobdavčenih obveznosti v višini 50 eurov ali več;
 • če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
 • če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
 • za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun;
 • nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne sme biti predmet podpore;
 • priložiti izjavo, ali gre za enotno podjetje, z navedbo fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so z njim povezana. Izjavo poda vlagatelj na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del Uredbe;
 • v desetih letih pred oddajo vloge na javni razpis za ukrep iz te uredbe za ista investicijska vlaganja na istem zemljišču ni prejel javnih nepovratnih sredstev;
 • ne sme presegati zgornje meje pomoči de minimis;
 • ne sme niti naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je pomoč, ki jo je dodelil organ iz Republike Slovenije, razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
 • Novost: površina, ki je predmet ukrepa, v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis ni bila upravičena do plačil na površino iz naslova uveljavljanja intervencij oziroma ukrepov, ki so v skladu z uredbami, ki urejajo izvedbo intervencij oziroma ukrepe kmetijske politike za posamezno koledarsko leto, vezane na oddajo zbirne vloge.

Višina sredstev

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 500.000 evrov.

Finančne določbe

Podpora se dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki nepovratnih sredstev v višini 5.000 eurov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino, na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje in ta ni manjša od 0,3 ha.

Sredstva, namenjena za izvajanje ukrepa iz te uredbe, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

Oddaja vloge

  • Na posamezni javni razpis lahko upravičenec vloži eno vlogo.
  • Vloga mora biti oddana na prijavnem obrazcu s prilogami. Vložitev vlog poteka od 05.01.2024 od 09.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavi MKGP.
  • Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov:

  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana.

  Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja.

  Prihajajoča novost: Vloga na javne razpise, ki bodo na novo objavljeni po 1.1.2024, se bodo vlagale v elektronski obliki.

  Agencija upravičencu odobri podporo z odločbo o pravici do sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v kateri se navede, da gre za pomoč de minimis v primarni kmetijski proizvodnji, dodeljeno v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.

  V odločbi o pravici do sredstev se določi rok za izvedbo del in vložitev zahtevka za izplačilo podpore, ki ni daljši od enega leta od izdaje odločbe o pravici do sredstev. V primeru spremembe roka za izvedbo del in vložitev zahtevka za izplačilo podpore v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, se rok za izvedbo del in vložitev zahtevka za izplačilo podpore z odločbo lahko podaljša največ za eno leto.

  Višja sila in izjemne okoliščine

  • Za izvajanje ukrepa se priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
  • O višji sili ali izjemnih okoliščinah upravičenec oz. pravni naslednik pisno obvesti agencijo in predloži ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od nastanka višje sile ali izjemnih okoliščin oziroma od dneva, ko to lahko stori.

  Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev

  • Podpora se izplača na podlagi enega zahtevka za izplačilo podpore
  • Zahtevek za izplačilo podpore vloži upravičenec v skladu z določbami zakona, ki ureja kmetijstvo

  Zahtevek za izplačilo podpore se vloži v roku, opredeljenem v odločbi o pravici do sredstev v fizični obliki s priporočeno pošto na naslov:

  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

  • Podpora se izplača na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo podpore in po opravljeni kontroli.

  Prihajajoča novost: Zahtevki za izplačilo sredstev za javne razpise, ki bodo na novo objavljeni po 1.1.2024, se bodo vlagali v elektronski obliki.

  Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev:

  • Upravičenec mora po izvedbi ukrepa prijaviti v RKG spremembo vrste rabe GERK
  • Površina, za katero je bil vložen zahtevek, ne sme biti manjša od minimalne skupne površine za izvajanje ukrepa, to je 0,3 ha
  • Pri odpravi zaraščanja na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih mora upravičenec predložiti izjavo, da so dela izvedena v skladu s pridobljenimi soglasji, mnenji in dovoljenji pristojnih organov oziroma organizacije

  NOVOST!!! Za podporo mora upravičenec, ki je fizična oseba, za namen določitve višine podpore, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, šteje oproščeno plačila dohodnine, priložiti naslednja dokazila:

  • Kopijo računov, elektronske ali e-račune, ki se glasijo na upravičenca in iz katerih je razvidno območje oziroma številke parcel, na katerih so bila dela izvedena
  • Kopijo dokazil o plačilu računov (položnica, blagajniški prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, dokazilo o izvedeni kompenzaciji ali asignaciji)

  POMEMBNO => Izvedena dela, ki so upravičen strošek in se izkažejo z dokazili so krčitev grmovja in dreves, odstranitev kamnitih osamelcev in izravnava zemljišča.

  Javni razpis in razpisna dokumentacija:

  Naziv Datum objave Rok prijave
  15. 12. 2023
  23. 1. 2024