Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev podpore za odpravo zaraščanja kmetijskih zemljišč

Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev.

Podpora se dodeljuje za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v prostorskih načrtih lokalnih skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so bila 18. 6. 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe:

  • 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju,
  • 1500 – drevesa in grmičevje,
  • 2000 – gozd, zaraščanje pa še ni bilo odpravljeno.

Kontrole na kraju samem

Kontrole na kraju samem se izvedejo na vsaj 5 % vzorcu ustreznih in pravočasno oddanih vlog oz. zahtevkov za izplačilo za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.