Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • V teku

  Strategija digitalne transformacije gospodarstva

  Strategija preobrazbe digitalnega gospodarstva opredeljuje, kako bo Slovenija v naslednjem desetletju zagotovila prehod v sodobno digitalno gospodarstvo. Do leta 2030 bo Slovenija postala vodilno središče naprednih digitalnih tehnologij v Evropi in bo med prvimi tremi evropskimi državami po indeksu napredne digitalne tehnologije.

 • V teku

  Razvoj novih dinamičnih e-storitev (DES)

  Pospešitev digitalne preobrazbe državne uprave in javnega sektorja z namenom dostopa in zagotavljanja uporabniku prijaznih in varnih digitalnih storitev se je v zadnjem času pokazala kot nujna. Izkušnja s pandemijo COVID-19 je še dodatno izpostavila šibkosti in izzive, povezane z digitalizacijo, ter pokazala na nujnost razvoja celovitih digitalnih rešitev brez nujnosti fizičnega kontakta na vseh področjih, tudi v državni upravi. Digitalna državna uprava je predpogoj za agilno odzivanje na spremembe in učinkovito nudenje e-storitev tako prebivalcem kot podjetjem in drugim uporabnikom.

 • V teku

  Modernizacija sistema podpore uporabnikov (MSPU)

  S projektom bomo pripravili pogoje za uspešno poenotenje delovnega okolja uporabnikov, zagotovili strojno opremo za uporabnike, ki jih bomo migrirali na novo delovno okolje, vpeljali sistem za nadzor nad stanjem licenc ter vzpostavili bazo znanja za EKC.

 • V teku

  Razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov (PIA)

  Projekt je predviden v okviru reforme okrepitve upravljanja digitalne preobrazbe javne uprave –Modernizacija digitalnega okolja javne uprave in predvideva poenotenje standardov na področju poslovno-informacijske arhitekture ter vzpostavitev standardiziranega DevSecOps okolja in standardiziranih tehnoloških platform, ki bodo pomenila enotna izhodišča za razvoj informacijskih
  rešitev.

 • V teku

  Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije (DRO Next)

  Ukrep Vzpostavitve informacijske infrastrukture nove generacije obsega različna področja IKT. Informacijska infrastruktura se hitro razvija, uporabniki pričakujejo in zahtevajo nove digitalne storitve, informacijska (ne)varnost je prišla na prve strani medijev. Moderni tehnološki trendi veriženja blokov, umetne inteligence, kvantnega računalništva, pametnih hiš, mest in držav so že v uporabi ali pa bodo v naslednjih petih letih primerni za produkcijsko uporabo.

 • V teku

  Projekt eFokus je del informacijskih rešitev IRSKGLR v okviru digitalnega prehoda na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je v letu 2022 postal končni prejemnik sredstev iz Mehanizma za za okrevanje in odpornost, s projektom Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu - eFokus.

 • V teku

  Načrt za okrevanje in odpornost Ministrstva za pravosodje

 • V teku

  Program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva

  S Programom spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva postavljamo ambiciozne cilje ter jasne strateške in učinkovite ukrepe za 5-letno obdobje, od decembra 2021 do novembra 2026, s čimer bomo zagotovili dolgoročno konkurenčnost in odpornost slovenskega izvoznega gospodarstva ter privabili trajnostno naravnane investicije.

 • V teku

  Kandidatura za članstvo v Varnostnem svetu OZN v obdobju 2024-2025

  Slovenija dejavno sodeluje v obravnavi izzivov na področju mednarodnega miru in varnosti v okviru OZN in kandidira za nestalno članstvo v Varnostnem svetu OZN v obdobju 2024–2025.

 • V teku

  Evropsko partnerstvo za meroslovje (EPM)

  Partnerstvo predvideva izvajanje meroslovno naravnanih raziskovalnih in razvojnih projektov. Evropska komisija bo EPM financirala do 300 milijonov evrov, sodelujoče države pa bodo prispevale nacionalni delež v višini vsaj 363 milijonov evrov.

 • V teku

  e-Predpisi

  Projekt za uveljavitev sistema učinkovite predhodne in naknadne presoje učinkov predpisov na posamezna področja družbenega življenja.

 • V teku

  SYMBI

  Splošni cilj projekta SYMBI je opolnomočiti sodelujoče regije, da oblikujejo trajnostna gospodarstva, ki bodo odporna na okoljske pritiske in podnebne spremembe.
  Specifični cilj projekta SYMBI je opolnomočenje regionalnih akterjev preko usposabljanj, za širjenje industrijske simbioze med MSP – ji z namenom povečevanja dodane vrednosti, zmanjševanja proizvodnih stroškov in okoljskih pritiskov ter podnebnih sprememb zaradi bolj učinkovite rabe virov.

 • Zaključen

  Oktober - mesec požarne varnosti v letu 2021

  V letu 2021 je tema projekta požarna varnost v povezavi s potresom, ki poteka pod sloganom Po potresu lahko tudi zagori!

 • V teku

  Nadgradnja železniškega odseka na državni meji Hrvaška-Slovenija: Dobova - Zidani Most - priprava projektne dokumentacije za medpostajne odseke

  Projekt za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za nadgradnjo medpostajnih odsekov železniške proge na državni meji Hrvaška - Slovenija: Dobova-Zidani Most je prejel sredstva v okviru razpisa IPE 2020.

 • V teku

  Evropski obrambni sklad

  Z namenom razvoja inovativne, učinkovite in zmogljive evropske obrambne tehnološko-industrijske baze je na novo vzpostavljen Evropski obrambni sklad. V prihodnjih letih bo (so)financiral številne projekte podjetij in raziskovalnih organizacij, skupno v vrednosti 8 milijard evrov.

 • V teku

  Okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja

  Uprava RS za Izvrševanje kazenskih sankcij je uspešno kandidirala za financiranje projekta »Okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja« v okviru programa Evropske komisije za podporo strukturnim reformam za leto 2021.

 • V teku

  Programi psihosocialne pomoči za družine v obliki delavnic

  Družina je kot osnovna celica družbe izpostavljena vse večjim izzivom, kot tudi različnim tveganim in stresnim situacijam, zato se družinski člani velikokrat znajdejo na razpotju. Mreža programov psihosocialne pomoči v obliki delavnic je namenjena podpori družinam v stiski, ki se srečujejo z različnimi življenjskimi preizkušnjami in izzivi ter pri katerih potrebujejo strokovno pomoč, ker jim sami niso več kos.

  Razpisane vsebine so financirane v obdobju od septembra 2021 do septembra 2022.

 • V teku

  ACCESS2NAPA

  Projekt se nanaša na ukrepe za »odstranjevanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železnic, premostitev manjkajočih povezav in zlasti izboljšanje čezmejnih povezav«. Prijavljene naložbe so razdeljene na pomorski dostop do pristanišča ter na železniški in cestni dostop.

 • V teku

  Ciljni raziskovalni program (CRP-1)

  Urad Republike Slovenije za meroslovje (Urad) sodeluje s temami na Javnih razpisih za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP), ki jih objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS). V okviru projekta Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike bo Urad pridobil podlage, s pomočjo katerih bo lahko identificiral meroslovne potrebe uporabnikov v Republiki Sloveniji na omenjenih področjih.

 • V teku

  Celovita energetska prenova stavbe NLZOH Maribor – stavba B

  NLZOH je k investiciji pristopil z namenom uresničevanja ciljev AN-URE 2020 oziroma izpolnitve obveznosti v skladu z Direktivo 2012/27/EU in potreb vzdrževanja objektov v upravljanju javnega partnerja z izvedbo celovite energetske prenove objekta. Primarni cilj aktivnosti je zmanjšanje stroškov energije v objektu.