Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • V teku

  Projekt eGozdarstvo: nove operativne e-storitve na področju gozdarstva

  Projekt eGozdarstvo je sestavni del naložbe Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva, ki v okviru Načrta za okrevanje in odpornost prispeva k optimizaciji in digitalizaciji delovanja javne gozdarske službe.

 • V teku

  Upravljanje migracij

  Sodobni migracijski tokovi so kompleksen in mnogovrsten pojav, v katerega je danes vključena večina držav, ki so države izvora, tranzita ali ciljne. Velike razlike v gospodarski razvitosti, velik demografski potencial izvornih držav ter iskanje stabilnejšega in varnejšega okolja so glavni spodbujevalci migracijskih tokov v države EU. Del globalnih migracijskih trendov je tudi Slovenija.

 • V teku

  CISE - ALERT

  Projekt CISE`s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test in akronimom CISE-ALERT (v angleškem jeziku), je osredotočen na večanje učinkovitosti, kakovosti ter odzivnosti pri koordinaciji operacij nadzora v domeni pomorstva na območju Evropske unije (EU).

 • V teku

  Projekt EWA - Opolnomočenje žensk v sodobni družbi

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvaja projekt EWA - Opolnomočenje žensk v sodobni družbi (angleško Empowering Women in Active Society) skupaj s partnerjem in koordinatorjem projekta, Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, ter Ljudsko univerzo Celje in Inštitutom za politični menedžment.

 • Zaključen

  Slovensko predsedovanje Strategiji EU za podonavsko regijo

  Slovenija je od 1. novembra 2022 do 31. oktobra 2023 predsedovala Strategiji EU za podonavsko regijo (EUSDR). Strategija je bila sprejeta leta 2010, vsako leto ji predseduje ena od sodelujočih držav. Slovenija je predsedovanje prevzela od Ukrajine, zaključilo pa se je z Letnim forumom EUSDR, ki je bil organiziran med 24. in 25. oktobrom 2023 na Brdu pri Kranju.

 • V teku

  X-RISK-CC

  S projektom »Prilagajanje na izredne vremenske dogodke in z njimi povezana tveganja v spremenjenem podnebju« (X-RISK-CC) želimo okrepiti skupnosti odločevalcev in upravljavcev na področju obvladovanja tveganj zaradi izrednih vremenskih/hidroloških dogodkov ter njihovih verižnih posledic v alpskem prostoru ob upoštevanju podnebnih sprememb. Z vzpostavitvijo podatkovnikov, razvojem orodij ter pripravo priporočil za ukrepanje (ob tesnem sodelovanju s ključnimi deležniki) je glavni cilj projekta učinkovitejše obvladovanje tveganj v regiji.

 • V teku

  Projekt e-Kultura

  Projekt e-Kultura razvija celovito digitalno podporno okolje za vse vrste kulturnega izražanja. Z optimizacijo postopkov omogoča učinkovitejšo integracijo kulturnih ustvarjalcev, z novimi metodološkimi pristopi pa lajša oblikovanje razvojnih kulturnih politik. Domači in tuji javnosti ponuja večjo dostopnost kulturnih vsebin in s tem povečuje prepoznavnost ter konkurenčnost slovenske kulture in umetnosti.

  Vrednost projekta: 3.512.212 EUR z DDV
  Višina financiranja Evropske unije: 3.000.000 EUR

 • V teku

  Slovensko predsedovanje Alpski konvenciji 2023-2024

  Slovenija je 27. oktobra 2022 Brigu v Švici na XVII. Alpski konferenci prevzela svoje četrto dvoletno predsedovanje Alpski konvenciji. Konference so se udeležili ministri držav pogodbenic in njihovi namestniki. Slovenijo je na konferenci zastopal minister Uroš Brežan

 • Zaključen

  Oktober - mesec požarne varnosti v letu 2022

  V letu 2022 je tema projekta preprečitev požara na baterijah in poteka pod sloganom "Tudi baterije lahko zagorijo. Preprečite požar baterij".

 • V teku

  Ciljni raziskovalni program (CRP-2)

  Urad Republike Slovenije za meroslovje (Urad) sodeluje s temami na Javnih razpisih za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP), ki jih objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS). V okviru projekta Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike bo Urad pridobil podlage, s pomočjo katerih bo lahko identificiral meroslovne potrebe uporabnikov v Republiki Sloveniji na omenjenih področjih.

 • V teku

  Projekt E-ARK

  Pod okriljem projekta E-ARK šestindvajset partnerjev nadaljuje z razvojem evropskega gradnika eArhiviranje, ki uporabnikom ponuja nabor programskih orodij in procesov, s področja arhiviranja in dolgoročnega hranjenja podatkov

 • V teku

  Atlantis

  Projekt ATLANTIS »Improved resilience of Critical Infrastructures AgainsT LArge scale transNational and sysTemic rISks« (Izboljšana odpornost kritičnih infrastruktur pred obsežnimi nadnacionalnimi in sistemskimi tveganji), je raziskovalni projekt v okviru programa HORIZON EUROPE 2021-2027.

 • V teku

  Sunrise

  Projekt SUNRISE »Strategies and Technologies for United and Resilient Critical Infrastructures and Vital Services in Pandemic-Stricken Europe« (Strategije in tehnologije za združene in odporne kritične infrastrukture in vitalne storitve v Evropi, ki jo je prizadela pandemija) je raziskovalni projekt v okviru programa HORIZON EUROPE 2021-2027.

 • V teku

  Integracija geriatrične oskrbe starejših

  Izvajanje ukrepov za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe starejših s podaljšanjem zdravih let življenja in sočasnim vplivanjem na dolgoročno finančno vzdržnost sistema.

 • V teku

  Projekt Nepremična eDediščina 2022-2025

  S projektom »Nepremična eDediščina 2022-2025« nadaljujemo razvoj sistema eDediščina ter posodabljamo in vzpostavljamo e-storitve, ki podpirajo varstvo nepremične kulturne dediščine. Z nadgradnjo sistema bosta povečani učinkovitost in odpornost poslovanja. Zmanjšane bodo administrativne ovire za lastnike kulturne dediščine. Izboljšane bodo možnosti ponovne uporabe dediščinskih e-vsebin v gospodarstvu, vključno s turizmom, raziskovanjem in izobraževanjem.

  Vrednost projekta: 2.453.352 EUR z DDV
  Višina financiranja Evropske unije: 2.079.000 EUR

 • V teku

  Razvoj informacijskega sistema ARSKTRP za vzpostavitev digitalnega prehoda na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v letu 2022 postala končni prejemnik sredstev iz Mehanizma za za okrevanje in odpornost, s projektom Razvoj informacijskega sistema ARSKTRP za vzpostavitev digitalnega prehoda na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

 • Zaključen

  Obvoznica Slovenske Konjice-Oplotnica

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 18. avgusta 2022 izdala odločitev o podpori za projekt »Obvoznica Slovenske Konjice–Oplotnica«, katerega investicijska vrednost znaša 3,6 milijonov evrov in bo v višini 1,95 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • V teku

  Program odprave posledic škode v gospodarstvu po požaru na Krasu v letu 2022

  Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, je bilo zadolženo za pripravo ocene škode po požaru na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022 v gospodarstvu na področju prizadetih občin. Sklep o pričetku ocenjevanja škode je vključeval naslednje občine: Komen, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko.

 • V pripravi

  Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitev

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport namerava v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, konkretneje v okviru komponente Digitalne transformacije gospodarstva izvesti projekt »Evropska skupna infrastruktura za podatke in storitve« (ang. European Common Data Infrastructure and Services, IPCEI-CIS).

 • V teku

  Analitsko središče

  Vizija projekta je delujoče analitsko središče, v okviru katerega se bo vsebinsko koordiniralo delo javnih zavodov po 28. členu ZOFVI na področju kakovosti s poudarkom na podpori procesom samoevalvacije šol in vrtcev. Intenzivneje se bo povezovalo in predstavljalo podatke iz mednarodnih in nacionalnih raziskav in študij ter načrtovalo komunikacijske poti in orodja za rabo in interpretacijo podatkov za politično odločanje in dvig kakovosti pedagoške prakse.