Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • V teku

  Upravljanje migracij

  Sodobni migracijski tokovi so kompleksen in mnogovrsten pojav, v katerega je danes vključena večina držav, ki so države izvora, tranzita ali ciljne. Velike razlike v gospodarski razvitosti, velik demografski potencial izvornih držav ter iskanje stabilnejšega in varnejšega okolja so glavni spodbujevalci migracijskih tokov v države EU. Del globalnih migracijskih trendov je tudi Slovenija.

 • V teku

  CISE - ALERT

  Projekt CISE`s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test in akronimom CISE-ALERT (v angleškem jeziku), je osredotočen na večanje učinkovitosti, kakovosti ter odzivnosti pri koordinaciji operacij nadzora v domeni pomorstva na območju Evropske unije (EU).

 • V teku

  Projekt EWA - Opolnomočenje žensk v sodobni družbi

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvaja projekt EWA - Opolnomočenje žensk v sodobni družbi (angleško Empowering Women in Active Society) skupaj s partnerjem in koordinatorjem projekta, Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, ter Ljudsko univerzo Celje in Inštitutom za politični menedžment.

 • V teku

  Slovensko predsedovanje Strategiji EU za podonavsko regijo

  Slovenija od 1. novembra 2022 do 31. oktobra 2023 predseduje Strategiji EU za podonavsko regijo (EUSDR). Strategija je bila sprejeta leta 2010, vsako leto ji predseduje ena od sodelujočih držav. Slovenija je predsedovanje prevzela od Ukrajine, zaključi pa se z Letnim forumom EUSDR, ki bo organiziran med 24. in 25. oktobrom 2023 na Brdu pri Kranju.

 • V teku

  X-RISK-CC

  S projektom »Prilagajanje na izredne vremenske dogodke in z njimi povezana tveganja v spremenjenem podnebju« (X-RISK-CC) želimo okrepiti skupnosti odločevalcev in upravljavcev na področju obvladovanja tveganj zaradi izrednih vremenskih/hidroloških dogodkov ter njihovih verižnih posledic v alpskem prostoru ob upoštevanju podnebnih sprememb. Z vzpostavitvijo podatkovnikov, razvojem orodij ter pripravo priporočil za ukrepanje (ob tesnem sodelovanju s ključnimi deležniki) je glavni cilj projekta učinkovitejše obvladovanje tveganj v regiji.

 • V teku

  Slovensko predsedovanje Alpski konvenciji 2023-2024

  Slovenija je 27. oktobra 2022 Brigu v Švici na XVII. Alpski konferenci prevzela svoje četrto dvoletno predsedovanje Alpski konvenciji. Konference so se udeležili ministri držav pogodbenic in njihovi namestniki. Slovenijo je na konferenci zastopal minister Uroš Brežan

 • Zaključen

  Oktober - mesec požarne varnosti v letu 2022

  V letu 2022 je tema projekta preprečitev požara na baterijah in poteka pod sloganom "Tudi baterije lahko zagorijo. Preprečite požar baterij".

 • V teku

  Ciljni raziskovalni program (CRP-2)

  Urad Republike Slovenije za meroslovje (Urad) sodeluje s temami na Javnih razpisih za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP), ki jih objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS). V okviru projekta Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike bo Urad pridobil podlage, s pomočjo katerih bo lahko identificiral meroslovne potrebe uporabnikov v Republiki Sloveniji na omenjenih področjih.

 • V teku

  Projekt E-ARK

  Pod okriljem projekta E-ARK šestindvajset partnerjev nadaljuje z razvojem evropskega gradnika eArhiviranje, ki uporabnikom ponuja nabor programskih orodij in procesov, s področja arhiviranja in dolgoročnega hranjenja podatkov

 • V teku

  Integracija geriatrične oskrbe starejših

  Izvajanje ukrepov za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe starejših s podaljšanjem zdravih let življenja in sočasnim vplivanjem na dolgoročno finančno vzdržnost sistema.

 • V teku

  Obvoznica Slovenske Konjice-Oplotnica

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 18. avgusta 2022 izdala odločitev o podpori za projekt »Obvoznica Slovenske Konjice–Oplotnica«, katerega investicijska vrednost znaša 3,6 milijonov evrov in bo v višini 1,95 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • V pripravi

  Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitev

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport namerava v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, konkretneje v okviru komponente Digitalne transformacije gospodarstva izvesti projekt »Evropska skupna infrastruktura za podatke in storitve« (ang. European Common Data Infrastructure and Services, IPCEI-CIS).

 • V pripravi

  Evropska infrastruktura za storitve veriženja blokov

  Z vozliščem Evropska infrastruktura za storitve veriženja blokov (ang. European Blockchain services infrastructure, EBSI) bo vzpostavljena ustrezna testna infrastruktura za verige podatkovnih blokov, kar bo prispevalo k bolj zanesljivim čezmejnim in nacionalnim ter lokalnim storitvam.

 • V pripravi

  Mikroelektronika-2: Polprevodniki in mikro čipi

  Čezmejni večdržavni projekt skupnega evropskega interesa (ang. Important Projects of Common European Interest, IPCEI) »Mikroelektronika-2« krepi zmožnost držav članic EU pri vzpostavitvi in povečanju avtonomije in odpornosti EU na področju verig vrednosti polprevodnikov, v katerem namerava sodelovati tudi Slovenija, in sicer v sklopu nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost - Digitalna transformacija gospodarstva.

 • Zaključen

  Osnovna podpora pri integraciji za razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito v Sloveniji

  Projekt, financiran iz Sklada za bilateralne odnose, je namenjen zagotavljanju informiranja o pravicah in dolžnostih oseb z začasno zaščito, orientacijskem programu v obsegu 12 ur ter opismenjevanju in učni pomoči oseb z začasno zaščito.

 • V teku

  PARC

  Glavni namen projekta Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij (PARC) je razvoj in implementacija naslednje generacije ocene tveganja zaradi kemikalij, ki vključuje tako zdravje ljudi kot tudi okolje.

 • V teku

  Projekt e-ARH.si: NOO 2022–2025

  Slovenski javni elektronski arhiv, kratko e-ARH.si, predstavlja kompleksno okolje, ki je namenjeno e-arhiviranju arhivske kulturne dediščine in posega v vse življenjske cikle dokumentov, od njihovega nastanka pri ustvarjalcih, vrednotenja, prevzemanja v pristojne javne arhive, strokovno obdelavo, dolgoročno ohranjanje v skladu z veljavno zakonodajo ter njegovo uporabo.

 • V teku

  »E-oskrba na domu«

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje in promocija storitev E-oskrbe v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu za polnoletne osebe, zlasti osebe stare 65 let ali več, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe.

 • V teku

  Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D)

  Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP), Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost izvajajo projekt Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D) v obdobju 2021 – 2026.

 • V teku

  Evropski projekt "Reorganizacija informacijsko-komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z uporabo umetne inteligence"

  Projekt »Reorganizacija informacijsko-komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z uporabo umetne inteligence« (kratica SI DRM AI – Reorganization of Information and Communication System in the field of Disaster Risk Management with the use of Artificial Intelligence) smo pridobili na razpisu Evropske komisije – Generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (DG ECHO).