Skoči do osrednje vsebine

Program projektov storitev zaupanja SI-TRUST

Opravljanje različnih storitev prek spleta postaja del našega vsakdana, ko urejamo različne formalnosti kot državljani in podjetja, bodisi z javno upravo bodisi z zasebnim sektorjem, pri čemer je zagotovo najbolj razširjeno e-bančništvo. Ob tem pa je ključno, da se ob takem načinu poslovanja počutimo varne, da je varovana naša zasebnost, naša identiteta in naši osebni podatki.

Za zagotavljanje varnega prepoznavanja identitete državljanov in podjetij ter e-podpisovanja v Sloveniji že od leta 2000 uporabljamo kvalificirana digitalna potrdila (tako imenovane certifikate). Za varno in uporabniku prijazno e-poslovanje z javno upravo skrbi predvsem Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo. 

Poleg izdajanja kvalificiranih digitalnih potrdil državljanom, podjetjem in javnim uslužbencem v sklopu projekta SI-TRUST razvijamo in skrbimo za sistem za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS, mobilno identiteto smsPASS, centralno vozlišče eIDAS ter sistem za e-vročanje in centralni sistem za e-pooblaščanje SI-CeP. Vse te storitve se postopoma vgrajujejo v različne portale e-poslovanja v javnem sektorju.

Sistem za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS 

SI-PASS omogoča:

  • Spletno prijavo pri tistih ponudnikih elektronskih storitev, ki za prijavo uporabljajo SI-PASS. Prijavimo se lahko z enim od načinov prijave, ki jih omogoča določena elektronska storitev. Prek SI-PASS se lahko prijavijo tudi državljani drugih članic Evropske unije ter tujci, ki imajo ustrezno sredstvo za prijavo.
  • Podpisovanje dokumentov pri tistih ponudnikih elektronskih storitev, ki za e-podpisovanje uporabljajo SI-PASS. SI-PASS omogoča tudi podpisovanje samostojnih dokumentov, ki so shranjeni na delovni postaji ali mobilni napravi (tablici, pametnem telefonu). Dokumente podpišemo z namenskim kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki je varno shranjeno pri SI-TRUST. 

SI-PASS tvorijo: gradnik za spletno prijavo SI-CAS, gradnik za e-podpisovanje SI-CeS in gradnik oziroma vozlišče za čezmejno prijavo SI-PEPS. Te rešitve so na voljo vsem nosilcem projektov e-poslovanja v javnem sektorju.

Vozlišče za čezmejno prijavo SI-PEPS 

Evropska infrastruktura eIDAS fizičnim in pravnim osebam omogoča uporabo nacionalnih sredstev za elektronsko identifikacijo za dostop do javnih in zasebnih e-storitev v drugih državah članicah EU.

SI-PEPS, kot gradnik sistema SI-PASS, predstavlja osrednje vozlišče eIDAS za Slovenijo.

Mobilna identiteta smsPASS

Mobilna identiteta smsPASS je način prijave v SI-PASS, ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim SMS sporočilom, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev.

Za uporabo smsPASS potrebujete mobilno telefonsko številko in telefon, ki sprejema kratka sporočila, ter napravo, povezano s spletom (na primer računalnik, tablico, pametni telefon).

Sistem za centralno e-vročanje SI-CeV

Sistem za centralno e-vročanje SI-CeV omogoča varno elektronsko vročanje različnih dokumentov med različnimi institucijami javnega sektorja in končnimi uporabniki ter med institucijami javnega sektorja skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja upravno poslovanje, poslovanje pravosodnih organov in drugih.

Uporabniki so državljani in podjetja ter institucije javnega sektorja. Ob tem lahko državljani in podjetja uporabljajo svoje varne poštne predale, ki so jih pri komercialnih ponudnikih odprli tudi za morebitne druge namene. SI-CeV v svojih rešitvah predvideva tudi e-vročanje tujim uporabnikom, in sicer prek posebnih čezmejnih platform, ki so rezultat različnih dejavnosti na ravni EU.

* Projekt je del operacije Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), katere cilj je izboljšanje upravljanja in preglednosti delovanja javne uprave z uvedbo novih orodij, novih metod in povezljivih rešitev. Z ukrepi bomo dosegli znižanje stroškov za informacijsko tehnologijo v državni upravi in optimizirali poslovne procese ter zagotovili razvoj in funkcionalno pokritost informacijskih sistemov državne uprave.

Pod okrilje operacije POK spadajo naslednje aktivnosti oziroma projekti: Interoperabilnostni skupni gradniki za elektronsko izmenjavo podatkov, Prenova informacijskega sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja – OPSI, Vzpostavitev podatkovnega skladišča in sistema poslovne analitike – Skrinja 2.0, Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov (R2GO), Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave - model CAF, Program projektov storitev zaupanja SI-TRUST, Elektronsko javno naročanje (e-JN).

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 10.570.597,52 evrov. Prispevek Evropskega socialnega sklada za operacijo pa znaša 8.456.478,02 evrov.