Skoči do osrednje vsebine

Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov (R2GO)

Kako izboljšati delo na upravnih okencih?

S pomočjo skupne tehnološke infrastrukture v državnem informacijskem oblaku lahko pripravimo hiter in učinkovit dostop do podatkov v registrih in evidencah.

Moderna, fleksibilna in prilagodljiva infrastruktura in upoštevanje načela enkratnega vnosa so jedro možnih izboljšav. Podatkovni slovar in evidenca servisov povečujeta interoperabilnost in s tem omogočata izboljšanje izmenjave podatkov med aplikacijami.

Rezultat projekta bo dostopnost vseh informacij na enem mestu in s tem večja učinkovitost, dobra dokumentiranost in manj stroškov. Z namenom zagotoviti dostopne, pravilne in varne podatke.

Rezultati projekta

Platforma za semantično interoperabilnost (PZSI)

Namen platforme PZSI je na enem mestu zbirati in distribuirati:

 • enotne podatkovne modele temeljnih registrov in ključnih informacijskih rešitev javne uprave,
 • enotne šifrante, ki se uporabljajo v okviru javne uprave,
 • enolično in jasno definirano terminologijo, ki se uporablja v okviru javne uprave.

Uporabniki platforme PZSI so razvojne ekipe in razvijalci aplikativnih rešitev v javni upravi, pripravljavci zakonodaje in uradnih besedil idr.

Učinki zagotavljanja semantične interoperabilnosti so:

 • znižanje visoke stopnje heterogenosti informacijskih rešitev na podatkovnem sloju,
 • doslednost pri izkazovanju ter razumevanju podatkov,
 • učinkovitejše zagotavljanje medresorskih storitev,
 • učinkovitejša strojna berljivost podatkov,
 • učinkovitejša uporaba informacijskih virov, itd.

Več informacij: Strategija upravljanja semantične interoperabilnosti | Izdelki | Portal NIO (gov.si)

Realizacija projekta »Raziskave in razvoj semantičnega analizatorja«

V okviru EU operacije Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), aktivnost Tehnična in semantična prenova registrov in evidenc je bil na podlagi postopka javnega naročanja »partnerstvo za inovacije« izveden projekt »Raziskave in razvoj semantičnega analizatorja«.

Cilj projekta je bil razvoj pilotnega odprtokodnega orodja, s katerim bomo lahko analizirali besedila po vsebini (na primer zakonske dokumente), ugotavljali, kateri pojmi so ključni za razumevanje vsebine in kateri drugi dokumenti oziroma besedila so glede na semantično/vsebinsko analizo najbolj sorodni. Pojmi na podlagi semantične analize tako postanejo vezni člen med več dokumenti in lahko med njimi odkrivamo soodvisnosti. Tako lahko na primer poiščemo tiste zakonske dokumente, ki se sklicujejo na nek vir podatkov (register, evidenca, seznam). Orodje je na voljo kot skupek gradnikov programskega sistema Orange.

Več informacij: https://nio.gov.si/nio/asset/semanticni+analizator+pametni+iskalnik+besedil

Za večjo zmogljivost in učinkovitost uporabe orodja bi ga bilo treba vključiti v delovne procese. Zato smo izvedli evidenčno naročilo študije, da se ugotovi, na kakšen način slednje izvesti. Elaborat (dokument) opredeljuje idejno zasnovo logične in fizične arhitekturo informacijske rešitve ter način povezovanja s portali in aplikacijami državne uprave tudi z vidika potrebne strojne opreme ter ljudi, vlog in procesov, ki bodo potrebni za vzdrževanje in nemoteno delovanje informacijske rešitve tudi z vidika zanesljivih in ažurnih zbirk besedil ter uporabljenih modelov obdelave in analize besedil. Elaborat bo služil kot podlaga pri pripravi tehničnih specifikacij za nadaljnji razvoj integriranega semantičnega analizatorja.

Prototip aplikacije Podatkovni zemljevid

Prototip aplikacije Podatkovni zemljevid predstavlja enostaven pregled nad vzorčnim izborom podatkov, ki se nahajajo na Portalu odprtih podatkov Slovenije (https://podatki.gov.si). Pregled je omogočen v obliki grafa, pri čemer lahko uporabnik učinkovito in pregledno išče povezane podatke po virih. Uporabniki podatkov si tako lažje predstavljajo, kateri podatki so na voljo, kako so med seboj povezani, kakšen je njihov pomen, s kakšno frekvenco se osvežujejo ipd. Predstavitev podatkov sledi standardom na področju tehnologij semantičnega spleta in vključuje vse podatke od globalnega nivoja podatkovnih virov do posameznih podatkovnih zapisov.

Več informacij: https://github.com/DejanL/PZ/blob/main

V okviru projekta so nastali sledeči izdelki:

Dokumenti: Priporočila pri objavi podatkov; Pregled orodij in izbira najbolj ustreznega orodja za razvoj prototipa aplikacije Podatkovni zemljevid; Priporočila za namestitev, razvoj in vzdrževanje.

Semantična shema: Semantična shema Podatkovni zemljevid (nabor, definicije in opisi konceptov in njihovih lastnosti; https://dejanl.github.io/PZ/pz/index-sl.html).

Prototip aplikacije: https://fri-mdp.github.io/Podatkovni-zemljevid-2023/pz-viewer/.

Platforma Evidenca2Go

Evidenca2Go je razvita z lastnim znanjem, v okviru operacije Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), aktivnosti Tehnična in semantična prenova registrov in evidenc. Evidenca2Go je intuitivna platforma, ki rešuje problematiko kopice vsakodnevnih evidenc za katere se zaposleni v državni upravi običajno poslužujejo preglednic v Excelu.

Prednosti Evidence2Go napram Excelu:

 • Evidenco lahko ureja več ljudi. Pri sočasnem dostopu ne prihaja do zaklepanja podatkov.
 • Revizijska sled: pri ažuriranju evidence s strani več uporabnikov se vedno zabeleži kdo, kdaj in kaj je spremenil.
 • Tudi po preteku določenega časa, je lokacija evidence še vedno znana.
 • Dostop do evidence je jasno urejen, določene so pravice branja in urejanja.
 • Prijava preko ADFS: uporabniki se prijavljajo se z istim uporabniškim računom, kot ga imajo za računalnik v lokalni domeni.

Evidenca2Go je preprosta za uporabo in nam omogoča v kratkem času izdelati katerokoli preprosto aplikacijo iz našega vsakdanjega poslovnega življenja. Nekatere aplikacije (take, ki npr. nadomeščajo obstoječi Excel) lahko razvijemo brez poznavanja programiranja.

Dosedanje izkušnje pri uporabi Evidence2Go so pokazale pozitiven odziv uporabnikov tako glede enostavnosti uporabe kot tudi uporabnosti platforme. Njene aplikacije danes uporablja že preko 500 zaposlenih v državni upravi (MDP, MJU, MKGP). Na njej je bilo do danes nameščenih že preko 20 aplikacij.

Platforma Evidenca2GO je dostopna na povezavi https://e2go.sigov.si/. Tukaj si lahko preberete več o sami Evidenci2Go in s tega spletišča dostopate do svojih priljubljenih aplikacij v Evidenci2Go.

Platforma Evidenca2GO je dostopna tudi kot razvojno (https://e2go-dev.sigov.si/) in testno (https://e2go-test.sigov.si/) okolje.

Platforma Klasifikacije2Go

Platforma Klasifikacije2Go je namenjena centralnemu vodenju klasifikacij (šifrantov). Predstavlja enega izmed produktov razvitih z lastnim znanjem, v okviru operacije Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), aktivnosti Tehnična in semantična prenova registrov in evidenc.

Osnovni cilj je bil zagotoviti platformo, ki bo omogočala, da so klasifikacije oz. šifranti na enem centraliziranem mestu. Na tak ničim ne bi bilo več potrebe, da se iste klasifikacije (šifranti) ponavljajo skozi različne aplikacije in jih je potrebno vzdrževati na različnih mestih.

Kaj nam platforma Klasifikacije2GO ponuja:

 • Vodenje klasifikacij (šifrantov) na enem mestu.
 • Ista klasifikacija (šifrant) je lahko uporabljena v več aplikacijah.
 • Vsaka klasifikacija (šifrant) ima lahko poljubno število polj osnovnega tipa (DATE, NUMBER, VARCHAR2 ali povezava na drugo klasifikacijo oz. šifrant).
 • Uvoz že obstoječih postavk klasifikacij (šifrantov) preko CSV datoteke.
 • Spremljanje revizijske sledi (kdo in kdaj je kaj spremenil v klasifikaciji oz. šifrantu).
 • Prijava preko ADFS: uporabniki se prijavljajo se z istim uporabniškim računom, kot ga imajo za računalnik v lokalni domeni.
 • Varnostna shema: določate dostop (vpogled, ažuriranje, dostop) do klasifikacij (šifrantov) drugim uporabnikom.
 • REST

Opis platforme se nahaja na naslovu https://nio.gov.si/nio/asset/klasifikacijego.

Platforma Klasifikacije2GO je dostopna na povezavi: https://e2go.sigov.si/ords/f?p=300

Dostopna je tudi kot razvojno (https://e2go-dev.sigov.si/ords/f?p=300) in testno (https://e2go-test.sigov.si/ords/f?p=300) okolje.

* Projekt je del operacije Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), katere cilj je izboljšanje upravljanja in preglednosti delovanja javne uprave z uvedbo novih orodij, novih metod in povezljivih rešitev. Z ukrepi bomo dosegli znižanje stroškov za informacijsko tehnologijo v državni upravi in optimizirali poslovne procese ter zagotovili razvoj in funkcionalno pokritost informacijskih sistemov državne uprave.

Pod okrilje operacije POK spadajo naslednje aktivnosti oziroma projekti: Interoperabilnostni skupni gradniki za elektronsko izmenjavo podatkov, Prenova informacijskega sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja – OPSI, Vzpostavitev podatkovnega skladišča in sistema poslovne analitike – Skrinja 2.0, Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov (R2GO), Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave - model CAF, Program projektov storitev zaupanja SI-TRUST, Elektronsko javno naročanje (e-JN).

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 10.570.597,52 evrov. Prispevek Evropskega socialnega sklada za operacijo pa znaša 8.456.478,02 evrov.