Skoči do osrednje vsebine

Oblikovanje novega nacionalnega programa za jezikovno politiko 2021–2025

Foto: Javna domena

Pri oblikovanju nove Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 smo želeli, da začrtani ukrepi in strokovne smernice predstavljajo aktualne jezikovne potrebe različnih skupin uporabnikov, zato smo v nastanek strateškega dokumenta vključili predstavnike zainteresirane in strokovne javnosti.

Prepoznali smo jezikovne potrebe

Prvi posvet o novi resoluciji smo izvedli 28. novembra 2017. Nastopajoči referenti in sodelujoči v razpravi so predstavili pestro paleto tem, ki jih vključuje jezikovna politika:

  • jezikovno zmožnost vseh skupin govorcev,
  • raziskovanje jezikovne situacije,
  • jezikovno opremljenost za slovenščino,
  • različne vidike slovenščine v javni rabi (državna uprava, RTV, visokošolski prostor, problematika jezikovnega svetovanja).

Razpravljavci so sklenili, da je prejšnji nacionalni program še vedno aktualen, a sta zaradi novih družbenopolitičnih okoliščin potrebni redakcija in posodobitev posameznih poglavij.

Daljše prispevke sodelujočih smo objavili v e-zborniku javnega posveta o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko (november 2017).

V istem času se je zaključil ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika RS in potrebe uporabnikov, katerega izvajalec je bil Znanstvenoraziskovalni center SAZU s sodelujočimi institucijami. Pomemben del raziskave je bil anketni vprašalnik.

Poleg e-zbornika je bila ta raziskava glavni vir novih informacij za nacionalni program.

Odprli smo široko razpravo

Osnutek besedila nove resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko smo novembra 2018 objavili na portalu e-Demokracija in 10. januarja 2019 na Ministrstvu za kulturo izvedli drugo javno razpravo oz. javni posvet o novi resoluciji.

Sodelujoči strokovnjaki so v svojih prispevkih izpostavili različne pripombe in predloge, med katerimi so prevladovali pozivi k poenotenju nekaterih strokovnih izrazov ter k ločeni obravnavi potreb različnih družbeno ranljivih skupin govorcev. Udeleženci so se pogovarjali tudi o odprtem dostopu do jezikovnih virov, pomenu jezikovne svetovalnice ter izzivih narečjeslovja v digitalni dobi.

Pisni prispevki sodelujočih na posvetu so objavljeni kot e-zbornik javnega posveta o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko (januar 2019).

Pripombe in priporočila avtorjev smo ob dodatnem usklajevanju s pristojnimi organi smiselno upoštevali pri redakciji osnutka besedila resolucije, kar je razvidno iz tabele odzivov na osnutek resolucije in mnenj pristojnih organov.

Osnutek nove jezikovnopolitične resolucije smo medresorsko usklajevali od novembra 2019 do januarja 2020 in v začetku februarja 2020 na Vlado Republike Slovenije poslali usklajen predlog resolucije. Obravnava dokumenta je nato zaradi menjave vlade in reševanja težav, nastalih kot posledica pandemije koronavirusa covid-19, nekoliko zastala.

Predlog besedila jezikovnopolitične resolucije smo v strokovnih službah ministrstva dopolnili z aktualnimi podatki in ga konec januarja 2021 vnovič poslali v medresorsko usklajevanje. V začetku marca 2021 smo usklajeno besedilo resolucije poslali v obravnavo na Vlado Republike Slovenije.

Sprejem resolucije v Državnem zboru

Vlada je na redni seji 11. marca 2021 besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 sprejela in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru.

Vlada je na dopisni seji 26. aprila 2021 dala soglasje k predlogom amandmajev, s katerimi smo besedilo jezikovnopolitične resolucije uskladili s pripombami Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in Komisije Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Odbor za kulturo je na redni seji 5. maja 2021 sprejel dopolnjen predlog Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025.  

Državni zbor je na 75. izredni seji 1. junija 2021 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025.

V Uradnem listu RS št. 94 (stran 5794) je bila Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 objavljena 11. junija 2021.