Skoči do osrednje vsebine

Zavarovalništvo je pomemben del finančnega sistema, saj se z obračunanimi zavarovalnimi premijami zbirajo denarna sredstva, ki se nato usmerjajo v investicije in s tem v gospodarski razvoj. Zavarovalništvo je tako pomembno z makroekonomskega vidika za vsako državo.

Za imetnike zavarovalnih polic zavarovalna dejavnost na eni strani pomeni varnost, če so izpostavljeni nepredvideni nevarnosti in posledično utrpijo škodo, na drugi strani pa je tudi način varčevanja in nalaganja sredstev za prihodnost.

Na Ministrstvu za finance skrbimo za sprejetje sistemske zakonodaje s področja zavarovalništva.

Zavarovalne skupine in zavarovalne vrste

Poznamo dve zavarovalni skupini, ki združujeta zavarovanja iz več zavarovalnih vrst:

Premoženjska zavarovanja 

Premoženjska zavarovanja so lahko:

 • nezgodna in zdravstvena zavarovanja (zavarovanja za primer bolezni, poškodbe, posebnega zdravstvenega stanja ter smrti ali poslabšanja zdravja zaradi nezgode),
 • zavarovanja vozil (krijejo škodo na kopenskih vozilih, škodo pri prevozu blaga in zavarovanje odgovornosti pri uporabi kopenskih vozil),
 • pomorska in transportna zavarovanja (zavarovanje tirnih vozil in plovil),
 • zavarovanja zrakoplovov,
 • požarna in druga škodna zavarovanja,
 • zavarovanja odgovornosti (odgovornost pri uporabi kopenskih vozil, plovil, zrakoplovov),
 • kreditna in kavcijska zavarovanja (krijejo nevarnost neplačila oziroma zamude plačila, izvozne kredite, hipotekarne, lombardne in nekatere podobne kredite),
 • škodna in nezgodna zavarovanja.

Življenjska zavarovanja 

Življenjska zavarovanja so lahko:

 • življenjsko zavarovanje v ožjem pomenu (med drugim zavarovanje za primer smrti, doživetja, rentno zavarovanje),
 • zavarovanje za primer poroke oziroma rojstva,
 • življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem,
 • tontine (skupina zavarovancev se dogovori, da bo skupno kapitalizirala svoje prispevke in razdelila tako premoženje med tiste zavarovance, ki dosežejo določeno starost, oziroma med njihove dediče),
 • zavarovanje s kapitalizacijo izplačil,
 • zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni.

Slovensko zavarovalno združenje

Slovensko zavarovalno združenje je gospodarsko interesno združenje, ki skrbi predvsem za uveljavljanje interesov zavarovalnic, opravlja pa tudi nekatere druge naloge, med drugim izvaja tudi izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Reševanje sporov med ponudniki storitev in zavarovalci je urejeno v Zakonu o zavarovalništvu, in sicer mora imeti vsaka zavarovalnica vzpostavljen notranji postopek reševanja pritožb. Če zavarovalnica ne ugodi pritožbi ali o pritožbi ne odloči v 30 dneh po njenem prejemu, se lahko stranke obrnejo na Slovensko zavarovalno združenje. V okviru združenja deluje tudi Varuh dobrih poslovnih običajev s področja zavarovalništva, ki odloča o sporih med strankami in zavarovalnicami, ki nastanejo zaradi neupoštevanja zavarovalnega kodeksa in drugih dobrih poslovnih običajev. Varuh ne obravnava sporov, ki bi glede na svoj pravni značaj in vsebino sodili v pristojnost sodišča.

Agencija za zavarovalni nadzor

Agencija za zavarovalni nadzor je bila ustanovljena za zaščito zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb. Med glavne naloge agencije sodi opravljanje nadzora nad zavarovalnicami in drugimi subjekti nadzora, poleg tega med drugim izdaja tudi dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov, za opravljanje funkcije člana uprave in za ustanovitev podružnice v tujini. Agencija izdaja tudi dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja.

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) je bil ustanovljen leta 2011, njegova glavna naloga pa je povezovanje nacionalnih nadzornih organov s področja zavarovalništva s ciljem poenotiti nadzorne prakse. 

Njegov cilj je zagotavljati večje varstvo potrošnikov oziroma zavarovancev in zavarovalcev, prek dolgoročne solventnosti zavarovalnega sektorja v Evropski uniji pa zagotavlja tudi stabilnost finančnega sistema EU kot celote.