Skoči do osrednje vsebine

Z živalmi bi bilo vedno treba ravnati kot s čutečimi bitji, njihova uporaba v poskusih pa bi morala biti omejena na področja, ki lahko koristijo zdravju ljudi, živalim ali okolju. Kljub želji, da se uporaba živih živali v postopkih nadomesti z uporabo drugih metod, ki ne vključujejo uporabe živih živali, je njihova uporaba še naprej potrebna za varstvo zdravja ljudi in živali ter varovanje okolja, zato je pomembno, da imajo te živali zagotovljeno potrebno zaščito. Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo odgovorni za pripravo predpisov s področja zaščite živali, ki se uporabljajo v postopkih, za izvajanje nadzora v uporabniških, vzrejnih in dobaviteljskih organizacijah, pripravljamo statistična poročila o uporabi živali v postopkih, koordiniramo delo etične komisije za poskuse na živalih, sodelujemo pri usposabljanjih oseb, ki delajo z živalmi v postopkih, itd.

Izvajanje poskusov na živalih

Poskus na živali pomeni kakršno koli invazivno ali neinvazivno uporabo živali v poskusne ali druge znanstvene namene, z znanim ali neznanim izidom, ali v izobraževalne namene, ki lahko živali povzroči določeno stopnjo bolečine, trpljenja, stiske ali trajnih poškodb, enakovredno ali hujšo od vboda igle, izvedenega v skladu z dobro veterinarsko prakso. To vključuje kakršno koli ravnanje, ki namenoma povzroči ali po vsej verjetnosti lahko povzroči rojstvo ali izvalitev živali ali ustvari in ohranja pri življenju gensko spremenjene linije živali v katerem koli od takšnih stanj, vendar izključuje usmrtitev živali samo zaradi uporabe njihovih organov ali tkiv.

V Sloveniji lahko poskuse na živalih izvajajo samo odobrene uporabniške organizacije.

 • vloga za odobritev organizacije

Odobrene uporabniške organizacije morajo izpolnjevati pogoje glede prostorov in opreme in imeti na kraju samem dovolj oseb, ki so ustrezno izobražene in usposobljene.

Pred začetkom izvajanja poskusov na živalih mora odobrena uporabniška organizacija na pristojni Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poslati vlogo za odobritev projekta.

 • vloga za odobritev projekta
 • vloga za nepovratne, blage ali zmerne predpisane postopke ali postopke za proizvodnjo protiteles ali diagnostiko po uveljavljenih metodah

Če želi odobrena uporabniška organizacija prvotno vlogo spremeniti ali podaljšati veljavnost izdanega dovoljenja, pošlje na pristojni Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vlogo za spremembo, podaljšanje ali obnovitev dovoljenja za projekt.

 • vloga za spremembo, podaljšanje ali obnovitev dovoljenja za projekt

Vse zgoraj navedene vloge najdete na naslednjem naslovu: Vloge za delo z živalmi v poskusih.

Živali, ki se uporabljajo v poskusih

V poskusih se lahko uporabijo le živali, ki so bile vzrejene ali gojene oziroma skotene in rejene za namen uporabe v poskusih -  laboratorijske živali (miš, podgana, morski prašiček, sirski (zlati) hrček, kitajski hrček, mongolska puščavska podgana, kunec, pes, mačka, vse vrste primatov, žabe in cebrice).

Izjemoma se lahko uporabijo tudi rejne ali drugače vzrejene živali, kadar ciljev projekta ni mogoče doseči z uporabo laboratorijske živali.

Prepovedana je uporaba človeku podobnih opic (šimpanzi, gorile, orangutani, giboni) in zapuščenih hišnih ter rejnih živali.

Usposabljanja in izobraževanja oseb, ki delajo z živalmi v poskusih

Osebje, ki dela z živalmi v poskusih, mora biti pred začetkom dela ustrezno izobraženo in usposobljeno. Osnovno usposabljanje se izvaja na tečajih, v obliki predavanj in praktičnih prikazov po programih, ki jih odobri Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Zahteve, ki jih mora izpolnjevati organizator usposabljanja

Kdor želi izvajati osnovno usposabljanje, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

 • zagotovitev predavateljev,
 • registracija za dejavnost izobraževanja,
 • zagotovitev ustreznih prostorov in opreme za izvedbo usposabljanja,
 • zagotovitev gradiv in izpitnih vprašanj iz posameznih vsebinskih sklopov in
 • vodenje evidenc o izvedenih usposabljanjih.

Vsebinski sklopi:

 1. Veljavna nacionalna zakonodaja o pridobivanju, reji, oskrbi in uporabi živali v poskusih in za izvajanje znanstvenoraziskovalnega in izobraževalnega dela na izoliranih organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali
 2. Etika o odnosih človeka do živali, intrinzični vrednosti življenja – življenje kot vrednota sama po sebi in o argumentih za in proti uporabi živali v znanstvene namene;
 3. Temeljna in za živalsko vrsto specifična biologija, ki se nanaša na anatomijo in fiziologijo, vzrejo, genetiko in gensko spreminjanje;
 4. Obnašanje živali, reja in obogatitev okolja;
 5. Za posamezno živalsko vrsto specifične metode ravnanja in postopkov;
 6. Zdravje živali in higiena;
 7. Prepoznavanje vrstno specifične stiske, bolečine in trpljenja pri najpogosteje uporabljenih vrstah laboratorijskih živali;
 8. Anestezija, metode lajšanja bolečin in usmrtitev živali;
 9. Uporaba metod usmrtitve in humanih končnih točk – humanih zaključkih postopkov pri posameznih živalskih vrstah in njihovi starosti;
 10. Uporaba načela 3 R;
 11. Načrtovanje postopkov in projektov.

Delo pod mentorstvom

Po uspešno opravljenem osnovnem usposabljanju morajo oskrbovalci in izvajalci živali svoje delo šest mesecev opravljati pod nadzorom mentorja. Mentorja določi strokovnjak za dobrobit živali.

Nadaljnje usposabljanje

Osebe, ki delajo s poskusnimi živalmi morajo ohranjati strokovno usposobljenost z delom, spremljanjem novosti in obnavljanjem znanja na svojem znanstvenem in strokovnem področju (objave in udeležbe na strokovnih in znanstvenih srečanjih s področja znanosti o laboratorijskih živalih).

Priznanje usposobljenosti, ki je pridobljena na tečajih izven Slovenije

Oseba, ki je osnovno usposabljanje za delo z živalmi v poskusih opravila v drugi državi članici Evropske unije, ali v tretji državi, lahko na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poda vlogo za priznanje osnovne usposobljenosti. Osnovno usposabljanje se osebi lahko prizna delno ali v celoti.

Termini usposabljanj in drugih izobraževanj

Tečaj za usposabljanje za delo s poskusnimi živalmi (Medicinska fakulteta, 16. novembra do 15. decembra 2020) (vabilo, prijavnica in urnik)

Etična komisija za poskuse na živalih

Etično komisijo sestavljajo priznani strokovnjaki s področja veterine, medicine, biologije, farmacije, zootehnike, itd. V etični komisiji imajo svojega predstavnika tudi nevladne organizacije za zaščito živali. Člane imenuje za obdobje 4 let minister, pristojen za veterinarstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in prostor ter ministrom, pristojnim za izobraževanje, znanost in šport.

Glavna naloga etične komisije je ocenjevanje vlog za izdajo, spremembo ali podaljšanje dovoljenja za izvajanje poskusov na živalih ter izdaja mnenj o vlogah za uporabo živalskih vrst, ki niso laboratorijski glodavci, za znanstveno-raziskovalno ali izobraževalno delo na izoliranih organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali in o znanstveni utemeljenosti odstopa od uporabe odvečnih laboratorijskih živali za delo na tkivih. Poleg tega komisija izdaja retrospektivne ocene, sodeluje pri pripravi zakonodaje, svetuje Komisijam za dobrobit živali znotraj organizacij, itd.

Člani etične komisije se sestajajo na rednih ali dopisnih sejah, odvisno od količine vlog.

PREDVIDENI DATUMI SEJ 2020
- 12. februar
- 16. april
- 11. junij
- 10. september
- 25. november

Na rednih sejah bodo obravnavane samo tiste vloge, ki bodo prispele na pristojni Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vsaj 3 tedne pred predvidenim datumom seje.

Netehnični povzetki projektov

Netehnični povzetki projektov so namenjeni širši javnosti z namenom večje preglednosti glede uporabe živali v poskusih. Gre za kratek in laičen način predstavitve podatkov o ciljih projekta, predvideno škodo za živali in posledično korist za ljudi, število in vrsto uporabljenih živali, težavnost poskusov ter predvsem kako so bila upoštevana načela 3R.

Netehnični povzetki:

2020:

2019:

2018:

Statistična poročila o uporabi živali v poskusih

Uporaba živali v postopkih predstavlja za splošno javnost občutljivo temo. Treba je zmanjšati število živali, ki se v postopkih uporabljajo  za raziskovalne in druge znanstvene namene, na najnižjo možno stopnjo, ki je še znanstveno opravičljiva.

Statistično poročilo vsebuje informacije o tem koliko, katere vrste in za kakšen namen se živali trenutno uporabljajo.

Zakonodaja s področja zaščite živali v poskusih

Področje zaščite živali, ki se uporabljajo v poskusih, v Sloveniji urejata Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih, ki v celoti povzemata Direktivo Sveta 2010/63/EU. Z novo Direktivo 2010/63/EU, ki je stopila v veljavo leta 2013 in preklicala Direktivo 86/609/EGS je Evropska komisija na novo uredila področje zaščite živali, ki se uporabljajo v poskusih. Cilj nove direktive je zaostriti zakonodajo in izboljšati dobrobit tistih živali, katerih uporaba je še vedno potrebna za varstvo zdravja ljudi in živali ter varovanje okolja. Prav tako je treba trdno zakoreniniti načelo 3R (zamenjava, zmanjšanja in izboljšanje).