Skoči do osrednje vsebine

Tuje neposredne investicije so pomemben dejavnik gospodarske rasti in prinašajo našemu gospodarstvu številne ugodne učinke. Poleg ustvarjanja novih delovnih mest, prinašajo tudi nova znanja in tehnologije ter vključevanje slovenskih podjetij v dobaviteljske mreže transnacionalnih podjetij.

V Slovenijo želimo privabiti družbeno odgovorna in trajnostno naravnana podjetja z višjo dodano vrednostjo. Želimo podpreti visoko tehnološke investicije in povečati privlačnost Slovenije kot destinacije za tuje neposredne investicije (TNI). Slovenija v okviru davčnega sistema nudi ugodno davčno obravnavo v obliki olajšav za investicije, raziskave in razvoj in zaposlovanje.

Aktivnosti in ukrepi za spodbujanje tujih neposrednih investicij

Aktivnosti in ukrepi za spodbujanje TNI so namenjeni investitorjem v vseh fazah vstopa na slovenski trg, v pred, med in po investicijskem obdobju.

Aktivnosti za spodbujanje investicij so zagotavljanje kakovostnih informacijskih, svetovalnih in drugih storitev za investitorje, izvajanje tržno komunikacijskih aktivnosti, organiziranje dogodkov, ki prispevajo h krepitvi prepoznavnosti Republike Slovenije kot lokacije za investicije, projektni pristop k vodenju investicijskih projektov, sodelovanje z že obstoječimi investitorji v Sloveniji z namenom njihove širitve, analiziranje konkurenčnega položaja Republike Slovenije z vidika investiranja in predlaganje ukrepov za izboljšanje, opredelitev območij, namenjenih strateškim investicijam v prostorskih strateških aktih, spodbujanje izvajanja ukrepov zemljiške politike za namen spodbujanja investicij in opravljanje drugih aktivnosti, ki prispevajo k prepoznavnosti Republike Slovenije kot lokacije za investicije. 

Spodbujanje investicij

Ukrepe za spodbujanje investicij, ki so izenačeni tako za domače kot za tuje investitorje, ureja Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv).  

Investicijske spodbude, ki jih omogoča so: 

 • subvencije,
 • spodbude v obliki kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere in
 • možnost nakupa nepremičnin v lasti občin po cenah, ki so nižje od tržnih, na podlagi neposredne pogodbe.

Podrobnejši način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za dodelitev investicijskih spodbud, način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za strateško investicijo, merila za ocenjevanje vlog za dodelitev investicijskih spodbud ter merila za ugotavljanje izkazane javne koristi za strateško investicijo določa Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo.

Dodelitev investicijskih spodbud za investicije

 • Navodila o načinu ravnanja z vlogami za dodelitev investicijske spodbude - subvencije na podlagi 15. člena Zakona o spodbujanju investicij

  Podrobna navodila za izdelavo in oddajo vloge za dodelitev investicijske spodbude – subvencije na podlagi 15. člena Zakona o spodbujanju investicij so opisana v Navodilih o načinu ravnanja z vlogami za dodelitev investicijske spodbude - subvencije na podlagi 15. člena Zakona o spodbujanju investicij.
  Navodila | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Vloga za dodelitev subvencije

  Investitor odda vlogo na spodaj predpisanem obrazcu.
  Obrazci, prijavnice | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Merila

  Komisija bo vlogo za dodelitev investicijske spodbude po ZSInv ocenila na podlagi vnaprej določenih meril, ki so prikazana spodaj.
  Smernice in priporočila | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Osnutek pogodbe

  V primeru dodelitve investicijske spodbude bo med investitorjem, prejemnikom spodbude in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo sklenjena pogodba o dodelitvi subvencije, katere osnutek prilagamo.
  Smernice in priporočila | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo