Skoči do osrednje vsebine

Stalno povečevanje pojavnosti kroničnih nenalezljivih bolezni, še posebej debelosti, ne le v Evropi in svetu, marveč tudi v Sloveniji, je pripeljalo do strokovne odločitve, da je za obvladovanje naraščajoče debelosti poleg zdravega prehranjevanja nujno opozarjati tudi na zadostno vsakodnevno telesno dejavnost v vseh starostnih skupinah.

Za obvladovanje naraščajoče debelosti med prebivalstvom in pojavnosti kroničnih nenalezljivih bolezni je poleg zdravega prehranjevanja nujno opozarjati tudi na zadostno vsakodnevno telesno dejavnost ljudi v vseh starostnih skupinah. Osnova za aktivnosti in ukrepe na področju telesne dejavnosti za zdravje je v Sloveniji Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje - Dober tek Slovenija.

Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 - 20125 - Dober tek Slovenija

Največ nezdravega prehranjevanja, kot splošno nezdravega življenjskega sloga in posledično zgodnjih oblik kroničnih nenalezljivih bolezni je opaziti med revnimi in slabše izobraženimi. Skrb vzbujajoči izsledki raziskav o prehranjevalnih navadah Slovencev so vplivali na oblikovanje in sprejetje lastne prehranske politike v letu 2005, ki je bila s svojimi ukrepi in dejavnostmi jasno usmerjena v izboljšanje prehranjevalnih navad ter izboljšanje zdravja prebivalcev. Na Ministrstvu za zdravje smo leta 2015 v sodelovanju z drugimi resorji, stroko in NVO  pripravili  Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje za desetletno obdobje.

Nacionalni program je strateški in celovit okvir, s katerim želimo izboljšati prehranske navade in povečati telesno dejavnost med prebivalci Slovenije od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti. Opredeljene ima konkretne in merljive cilje, s katerimi želimo zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne teže prebivalcev, vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni, posledično na vzdržnost zdravstvenega sistema ter vplivati na zmanjšanje razlik v zdravju prebivalcev. Za usklajeno delovanje in izvajanje nacionalnega programa bo skrbela medresorska delovna skupina. Konkretne aktivnosti, s katerimi bo dosežena operacionalizacija ukrepov, njihovi nosilci in tudi potrebna finančna sredstva, pa bodo opredeljene v periodičnih izvedbenih načrtih. več informacij na portalu Dober tek Slovenija

Z izvajanjem nacionalnega programa 2015–2025 želimo doseči naslednje strateške cilje za področje telesne dejavnosti:

  • zmanjšati delež prebivalcev, ki so telesno nedejavni;
  • zmanjšati delež  funkcionalno manj zmožnih starejših ter bolnikov;  

Ukrepi in specifični cilji

Nacionalni program Dober tek Slovenija opredeljuje specifične cilje in ukrepe na prednostnih področjih telesne dejavnosti: 

  • spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev v vseh starostnih skupinah,
  • spodbujanje ponudbe za zdravo izbiro v gostinstvu in turizmu v povezavi s turistično ponudbo v lokalnih okoljih s ciljem, da Republika Slovenija postane prepoznavna po odlični, zeleni, aktivni in zdravi ponudbi,
  • informiranje in ozaveščanje vseh deležnikov, vključno z javnozdravstvenimi kampanjami,
  • krepitev vloge zdravstvenega sektorja pri obvladovanju debelosti, preprečevanju podhranjenosti in spodbujanju telesne dejavnosti s ciljem zmanjševanja kroničnih bolezni,
  • izobraževanje in raziskovanje na področju telesne dejavnosti za zdravje.

Medresorski projekti

Vrsto let sodelujemo tudi v medresorskih projektih, kjer spodbujamo zdravo telesno dejavnost.

Evropski teden športa, ki poteka od 23. do 30. septembra, je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi. Nosilec kampanje Olimpijski komite Slovenije, v njej pa sodelujemo ministrstva, NIJZ z mrežo centrov za krepitev zdravja, Fakulteta za šport, športna društva in druge nevladne organizacije ter lokalne skupnosti. Več informacij na spletni strani Evropskega tedna športa

Evropski teden mobilnosti je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila. Več informacij na spletni strani Evropskega tedna mobilnosti.

Sodelovanje z Evropo

Slovenija sodeluje tudi v Evropski mreži HEPA (Health Enhancing Physical Activity), ki sodi pod okrilje Svetovne zdravstvene organizacije. Namen te mreže je okrepiti in podpreti prizadevanja in aktivnosti, ki lahko povečajo mednarodno sodelovanje in izboljšajo pogoje za zdrav življenjski slog predvsem na področju telesne dejavnosti, ki krepi zdravje. Namen sodelovanja v evropski HEPA mreži je predvsem aktivno delovanje v okviru t. i. »Steering Committee«-ja oz. "Usmerjevalnega odbora" te mreže.

Cilji evropske HEPA mreže so: prispevati k razvoju in implementaciji HEPA politik in strategij v Evropi; razvijati, podpirati in razširjati učinkovite strategije, programe, pristope in ostale primere dobre prakse z namenom HEPA promocije;podpirati in vzpodbujati razvoj multi-sektoralnih pristopov glede HEPA promocije.

Stanje na področju gibalnih navad v Sloveniji

Projekti in programi nevladnih organizacij

Ministrstvo za zdravje že vrsto let podpira aktivnosti vladnega in nevladnega sektorja na področju telesne dejavnosti za zdravje. 

Iskalnik