Skoči do osrednje vsebine

Namen rejništva je, da se otrokom pri osebah, ki niso njihovi starši, omogoči zdrava rast, vzgoja, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo. O namestitvi otroka v rejništvo in o imenovanju rejnika odloči sodišče. Center za socialno delo nato z rejnikom sklene rejniško pogodbo, v kateri se natančneje opredeli rejniško razmerje s pravicami in obveznostmi pogodbenih strank. Naloga centra za socialno delo je, da spremlja izvajanje rejniške dejavnosti, ves čas sodeluje z rejniško družino, otrokom ter njegovo matično družino. Pri tem je pomembna naloga tudi načrtovanje prenehanja rejništva.

Izvajanje rejniške dejavnosti

Vsaka oseba, ki želi postati rejnica oziroma rejnik, mora pridobiti dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti. Vlogo vloži pri krajevno pristojnem centru za socialno delo, kjer pridobi tudi vse ostale informacije.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic

Rejnica oziroma rejnik lahko izvaja rejniško dejavnost kot poklic, kadar:

 • ima dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti;
 • ni v delovnem razmerju za polni delovni čas;
 • ni družbenik zasebne družbe ali delničar gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zavodov ter zadrug, ki je hkrati poslovodna oseba in na tej podlagi vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
 • ni upokojen;
 • ne opravlja druge dejavnosti, na podlagi katere je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
 • izpolnjuje normativ; to pomeni, da ima istočasno nameščene tri otroke, od tega vsaj dva za obdobje celega meseca, pri čemer pa je v določenih primerih, zaradi specifičnih potreb otroka, ta normativ lahko znižan.

Rejniku, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, se poleg rejnine zagotovi tudi plačilo prispevkov za socialno varnost v skladu s posebnimi predpisi, ki urejajo plačevanje prispevkov za socialno varnost.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Prenehanje rejništva

Rejništvo preneha z odločitvijo sodišča:

 • če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila potrebna namestitev otroka v rejništvo;
 • pred otrokovo polnoletnostjo, če je otrok, nameščen v rejništvo, usposobljen za samostojno življenje, ali če je postal roditelj in mu je z odločbo sodišča priznana popolna poslovna sposobnost.

Rejništvo preneha tudi z otrokovo polnoletnostjo, pri čemer pa se namestitev v rejniško družino lahko nadaljuje tudi po polnoletnosti, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti, če:

 • oseba, nameščena v rejništvo, zaradi motenj v telesnem ali duševnem razvoju ni sposobna za samostojno življenje in delo ter če oseba ali njen skrbnik s tem soglašata,
 • oseba, nameščena v rejništvo, soglaša, da ostane v rejniški družini zaradi nadaljevanja šolanja,
 • če oseba neposredno po zaključku srednješolskega izobraževanja nima druge možnosti bivanja in izkaže, da se vodi v evidenci brezposelnih oseb, pri čemer je možno podaljšanje za največ 12 mesecev.

Višine rejnin

Rejnina za otroka, starega do 18 let

Rejnica oziroma rejnik je za posameznega otroka upravičen do mesečne rejnine, ki zajema oskrbnino (sredstva za materialne stroške za otroka in denarni prejemek v znesku otroškega dodatka) in plačilo dela. Osnovna mesečna rejnina od 1. 3. 2023 dalje znaša 637,53 evrov (brez zvišanj).

Namen nakazila Višina v evrih Opomba
Sredstva za materialne stroške za otroka 345,1 Možno zvišanje za 25 % (za 86,28 evrov)*
Denarni prejemek v višini otroškega dodatka 135,44 Pripada samo do 18. leta starosti otroka
Plačilo dela 156,99 Možno zvišanje za 25 % ali 50 % (za 39,25 oz. 78,50 evrov)**
Rejnina skupaj za otroka do 18 let 637,53 /

Opomba: * ob izrednih izdatkih za potrebe otroka (izobraževalni proces; interesne dejavnosti; zdravje; druge posebne obravnave otroka; stroški obiskovanja matične družine, če ta živi v oddaljenem kraju in ne more zagotavljati za to potrebnih sredstev)
** glede na zahtevnost oskrbe, varstva in vzgoje otroka (rejništvo za otroka z motnjami v duševnem razvoju; s telesno prizadetostjo; z vedenjskimi in osebnostnimi motnjami; s čustvenimi motnjami; s hudimi prilagoditvenimi težavami; hudo bolnega otroka; otroka, ki je doživel zlorabo)

Rejnina za osebo, staro od 18 do 26 let

Rejnica oziroma rejnik je za posamezno osebo upravičen do mesečne rejnine, ki zajema oskrbnino (sredstva za materialne stroške za osebo) in plačilo dela. Osnovna mesečna rejnina za eno osebo od 1. 3. 2023 dalje znaša 502,09 evrov (brez zvišanj).

Namen nakazila Višina v evrih Opomba
Sredstva za materialne stroške za otroka 345,1 Možno zvišanje za 25 % (za 86,28 evrov)*
Plačilo dela 156,99 Možno zvišanje za 25 % ali 50 % (za 39,25 oz. 78,50 evrov)**
Rejnina skupaj za otroka nad 18 let 502,09 /

Opomba: * ob izrednih izdatkih za potrebe osebe (izobraževalni proces; interesne dejavnosti; zdravje; druge posebne obravnave osebe; stroški obiskovanja matične družine, če ta živi v oddaljenem kraju in ne more zagotavljati za to potrebnih sredstev)
** glede na zahtevnost oskrbe, varstva in vzgoje osebe (rejništvo za otroka z motnjami v duševnem razvoju; s telesno prizadetostjo; z vedenjskimi in osebnostnimi motnjami; s čustvenimi motnjami; s hudimi prilagoditvenimi težavami; hudo bolne osebe; osebo, ki je doživela zlorabo)

Podatki o otrocih in polnoletnih osebah v rejništvu ter o rejnicah in rejnikih

Podatki o otrocih in polnoletnih osebah v rejništvu glede na spol

Podatki za november 2023
Glede na spol Število otrok oziroma oseb
Moški spol 381
Ženski spol 377
Skupaj 758

Podatki o otrocih in polnoletnih osebah v rejništvu glede na starost

Podatki za november 2023
Glede na starost Število otrok oziroma oseb
Do 18 let 616
Od 18 do 26 let 142
Skupaj 758
Število otrok oziroma oseb, nameščenih v družine, ki izvajajo rejniško dejavnost kot sorodniki 194

Podatki o rejnicah in rejnikih glede na spol

Podatki za november 2023
Glede na spol Število rejnikov
Ženski spol (rejnica) 500
Moški spol (rejnik) 45
Skupaj 545

Podatki o rejnicah in rejnikih glede na namestitve otrok

Podatki za oktober 2023
Glede na namestitve otrok Število rejnikov
Ima nameščene otroke 443
Nima nameščenih otrok 106
Skupaj 549
Število rejnic in rejnikov, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic 69