Skoči do osrednje vsebine

Plačilo za mlade kmete je dohodkovna podpora za mlade kmete, ki začenjajo s kmetijsko dejavnostjo. Podpora jim olajša zagon dejavnosti in strukturno prilagoditev njihovih kmetijskih gospodarstev. Z njo spodbujamo generacijsko pomladitev.

Kdo so upravičenci?

Kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija ali kot samostojni podjetnik, in je njen nosilec fizična oseba, se za zbirno vlogo v tekočem letu, šteje za "mladega kmeta" za namen te sheme, če izpolnjuje naslednje predpisane pogoje:

  • v tekočem letu vložitve zbirne vloge je fizična oseba prvič postala nosilec kmetijskega gospodarstva ali je prvič postala nosilec v petih letih pred prvo predložitvijo vloge za osnovno plačilo v tekočem letu, pri čemer v tem obdobju ni bilo prekinitve nosilca (kot dokazilo šteje vpis nosilca v register kmetijskih gospodarstev);
  • nosilec kmetijskega gospodarstva ni starejši od 40 let (ne sme doseči 41. rojstnega dne) v tekočem letu, ko prvič predloži vlogo za osnovno plačilo, oziroma ni bil starejši od 40 let v letu prve predložitve vloge za osnovno plačilo.

Dodatni pogoji, kadar gre za kmetijsko gospodarstvo-kmetija:

Kljub prvemu vpisu fizične osebe kot nosilca kmetije v Register kmetijskih gospodarstev, le-ta ni upravičen do plačila za mlade kmete, če je eden izmed prejšnjih nosilcev kmetije že prejel plačilo za mlade kmete.

Kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot pravna oseba in je torej nosilec pravna oseba, se šteje za "mladega kmeta" za namen te sheme, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • fizična oseba, ki izpolnjuje spodnji starostni pogoj, je postala v tekočem letu prvič "nosilec kmetijskega gospodarstva za namen sheme", torej je prvič postala član poslovodstva in hkrati pridobila vsaj 50 % glasovalnih pravic v tej pravni osebi, ali pa je to postala v obdobju petih let pred prvo predložitvijo vloge za osnovno plačilo s strani te pravne osebe v tekočem letu, pri čemer v tem obdobju ni bilo prekinitve tega položaja;
  • fizična oseba ni starejša od 40 let (ne sme doseči 41. rojstnega dne) v tekočem letu, ko se prvič predloži vlogo za osnovno plačilo s strani pravne osebe, v kateri ta fizična oseba zaseda zgoraj opisani položaj.

Kot dokazilo o zgoraj omenjenem položaju v pravni osebi štejejo statut ali družbena pogodba oziroma drugi ustanovitveni akti. Zadevna pravna oseba lahko uveljavlja plačilo za mlade le eno (največ) petletno obdobje. Vendar je pravna oseba neupravičena, če je ta fizična oseba bila nosilec kmetije ali pa nosilec kmetijskega gospodarstva kot samostojni podjetnik preden je postala član poslovodstva in pridobila vsaj 50 % glasovalnih pravic v zadevni pravni osebi.

Višina podpore

Za plačilo za mlade kmete je za leto 2019 namenjenih 1,5 % sredstev nacionalne ovojnice za neposredna plačila (2,014 mio EUR). Na posamezno plačilno pravico pridobi mladi kmet dodatek v vrednosti 74,66 EUR, ki se zniža, če ne zadostuje 1,5 % oziroms 2 % nacionalne ovojnice za neposredna plačila. Pri izračunu zneska na nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma na "mladega kmeta" se upošteva največ 90 plačilnih pravic, ki jih aktivira za leto 2019 (naprimer če je aktiviral 100 plačilnih pravic, se jih upošteva le 90).

Država mora pri izvajanju te sheme dodeliti plačilo vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje, tudi v obsegu več kot načrtovanih 1,5 %, a nikoli ne več kot 2 %. Če obseg potrebnih sredstev preseže 2 %, se sorazmerno zniža vrednost dodatka, prav tako pa se dodatna sredstva (razlika do 2 %) pridobi ali iz neizkoriščenih sredstev v nacionalni rezervi osnovnega plačila za 2019 ali pa z znižanjem izplačil za plačilne pravice za leto 2019. Gre za poseben mehanizem financiranja iz EU uredbe, ki državam zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev glede na to, da je težko oceniti število potencialnih upravičencev.

Trajanje podpore

Plačilo za mlade kmete se odobri posameznemu nosilcu kmetijskega gospodarstva (fizična ali pravna oseba) za največ pet let. Petletno obdobje se namreč zmanjša, če oseba ni postala "nosilec kmetijskega gospodarstva za namen sheme" v letu prve predložitve vloge za osnovno plačilo, in sicer se za število polnih let, ki so pretekla med letom vzpostavitve kot "nosilec kmetijskega gospodarstva za namen sheme" in letom prve predložitve vloge za plačilo mladim kmetom (naprimer fizična oseba, ki je postala nosilec kmetije leta 2014, lahko uveljavlja plačilo za mlade kmete le še leta 2019).