Skoči do osrednje vsebine

Inovacije in inovacijska kultura so ključni dejavnik uspešnosti podjetij. Razvoj novih tehnologij, skrajševanje življenjskega cikla izdelkov in naraščajoča globalna konkurenca povečujejo pomen inovacij, ne le za prihodnjo rast podjetij, temveč tudi za njihovo preživetje na dolgi rok.

Inovacije pomembno prispevajo k reševanju ključnih družbenih izzivov, od okoljske problematike, varnosti, dostopa do hrane, staranja prebivalstva, do izzivov na področju zdravja. Pogosto so povezane z velikimi naložbami in posledično tudi tveganji. 

Država inovacije v gospodarstvu spodbuja na različne načine, tako z javnimi razpisi za podjetja, z davčno olajšavo za vlaganja v inovacije, kot tudi s pomočjo podpornega okolja za inovativna podjetja.

Inovativnost slovenskih podjetij

V Sloveniji je inovativnih nekaj manj kakor 40 odstotkov vseh podjetij, torej preko 77.000 podjetij. Zadnji dostopni podatki Statističnega urada kažejo, da je polovica teh podjetij inovativnih na tehnološkem in tudi na ne-tehnološkem področju, nekaj manj kakor tretjina teh podjetij je inovativnih na način, da so uvedli tehnološko inovacijo, preostalih 20 odstotkov podjetij pa je uvedlo ne-tehnološko inovacijo.

Delež inovacijsko aktivnih podjetij je v Sloveniji večji med velikimi podjetji, prav tako jih je z vidika dejavnosti več v podjetjih, ki so registrirana za predelovalne dejavnosti. Evropska lestvica inovativnosti za leto 2019 Slovenijo in naša podjetja uvršča med zmerne inovatorje.

Nagrajene inovacije

Inovacija je vsaka novost, katere koristnost se potrdi na trgu. Lahko je nov ali bistveno izboljšan izdelek, storitev, proces ali postopek, ki prinaša večjo uporabnost, rešuje nek problem, zadovoljuje določene potrebe, znižuje stroške. 

Podjetja v Sloveniji so zelo inovativna, kar kažejo tudi nacionalne nagrade za inovacije, ki jih vsako leto podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). V 2019 je v natečaju GZS za nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih sodelovalo 199 inovacij in preko 1000 inovatorjev, podeljenih je bilo 8 zlatih priznanj, 2 posebni priznanji za mlado podjetje, 26 srebrnih, 4 bronasta priznanja, 4 priznanja za prispevek na področju inovativnosti in 2 posebni priznanji za razvojno in inovacijsko sodelovanje gospodarstva in institucij znanja.

GZS je v 17 letih tako nagradila že več kot 9.000 slovenskih inovatorjev in več kot 2.600 inovacij. 

Inovacije kot premoženje podjetij

Podjetja se zavedajo, da inovacije predstavljajo premoženje, ki ima svojo vrednost in tako vplivajo na vrednost celotnega podjetja. S pravo strategijo lahko pomembno prispevajo k rasti in ugledu podjetja, s tem k utrjevanju tržnega položaja in posledično h krepitvi pogajalske, marketinške, razvojne in predvsem finančne moči.

Pozitiven trend prijav pravic industrijske lastnine pri Uradu za intelektualno lastnino kaže na to, da se slovenska podjetja vedno bolj zavedajo vrednosti inovacij. Optimalno upravljanje z intelektualno lastnino na različne načine pomaga umestiti podjetje med vodilne v panogi, povečuje prepoznavnost izdelkov oziroma storitev, odpira nove poslovne možnosti, prinaša komercialno prednost pred konkurenti in zagotavlja svobodo delovanja na trgu.

Elektronske vloge za prijavo pravic intelektualne lastnine.

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je na voljo tudi Vavčer za zaščito intelektualne lastnine. Z vavčerjem v višini do 9.999 evrov omogočamo sofinanciranje upravičenih stroškov:

 • priprave patentnih prijav, prijav modelov, znamk,
 • prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijav v tujino,
 • prevoda prijav.

Javne spodbude za inovativnost v podjetjih

Slovenija spodbuja podjetniška vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije z različnimi ukrepi:

Ukrepi vlade za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij so usmerjeni v prioritetna področja, določena s slovensko Strategijo pametne specializacije 2014–2020 (S4).

S4 opredeljuje 3 vsebinske stebre: digitalno, krožno in Industrija 4.0, v okviru teh pa je določenih 9 prioritetnih področij uporabe, in sicer:

 1. Pametna mesta in skupnosti;
 2. Pametne stavbe in dom z lesno verigo;
 3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo;
 4. Trajnostna hrana;
 5. Trajnostni turizem;
 6. Tovarne prihodnosti;
 7. Zdravje-medicina;
 8. Mobilnost;
 9. Materiali.

Večino ukrepov za spodbujanje inovativnosti v podjetjih izvaja Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in sicer s pomočjo izvajalskih inštitucij SPIRIT Slovenija in Slovenskega podjetniškega sklada. Ministrstvo podpira:

 1. inovativne, raziskovalno razvojne projekte podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom,
 2. vključevanje visoko izobraženih strokovnjakov v podjetja, z namenom pospeševanja inovacij, krepitve kompetenc podjetij z interdisciplinarnimi znanji, vzpostavitev učinkovite inovacijske infrastrukture ter krepitev raziskovalno razvojnih oddelkov v podjetjih,
 3. sofinanciranje izvajanja razvojno inovacijskih projektov tistim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi vloge za SME Instrument v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije - Obzorje 2020, od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje),
 4. spodbujanje vključevanja slovenskih podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno - razvojne aktivnosti,
 5. izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov, usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju, ki se lahko uvrstijo na fokusna področja iz Akcijskih načrtov SRIP v okviru Slovenske strategije pametne specializacije,
 6. Strateško razvojno inovacijska partnerstva (SRIP) oziroma okrepitev raziskovalno-razvojno-inovacijskega (RRI) sodelovanja sicer neodvisnih deležnikov: podjetij, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov, ki delujejo na posameznem področju uporabe Strategije pametne specializacije 2014-2020, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji.