Skoči do osrednje vsebine

Inovacije in inovacijska kultura so ključni dejavnik uspešnosti visokotehnološke družbe in gospodarstva. Razvoj novih tehnologij, skrajševanje življenjskega cikla izdelkov in naraščajoča globalna konkurenca povečujejo pomen inovacij, ne le za prihodnjo rast podjetij, temveč tudi za dvig konkurenčnosti podjetij in njihovo uspešno rast na dolgi rok.

Inovacije pomembno prispevajo k reševanju ključnih družbenih izzivov, od okoljske problematike, varnosti, dostopa do hrane, staranja prebivalstva, do izzivov na področju zdravja. Pogosto so povezane z velikimi naložbami in posledično tudi tveganji. 

Država inovacije v gospodarstvu spodbuja na različne načine, tako s spodbudo za podjetja, z davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj, kot tudi s omogočanjem povezovanje inovacijskega ekosistema.

Inovativnost slovenskih podjetij

V Sloveniji je inovativacijsko aktivnih več kot polovica vseh podjetij, kažejo podatki Statističnega urada.

Evropska lestvica inovativnosti (vsebina v angleščini) Slovenijo in naša podjetja uvršča med zmerne inovatorje.

Inovacijsko aktivna podjetja se osredotočajo na inovacije in stalno vlagajo v raziskave in razvoj novih izdelkov, storitev, procesov ali poslovnih modelov. Usmerjena so v ustvarjanje nove vrednosti, izboljšanje obstoječih izdelkov ali storitev ter povečanje konkurenčne prednosti na trgu. Inovacijsko aktivna podjetja imajo oblikovane skupine za raziskave in razvoj ter investirajo v kadre z ustreznim strokovnim znanjem in izkušnjami. Inovacijsko aktivna podjetja se povezujejo z raziskovalnimi institucijami, univerzami ali drugimi podjetji, da bi izmenjali znanje, ustvarjali sinergije ter pospeševali inovacije.

Strateška razvojno inovacijska partnerstva

Slovenija spodbuja vlaganja v raziskave  in inovacije z različnimi ukrepi, ki so usmerjeni v prioritetna področja, določena s slovensko Strategijo trajnostne pametne specializacije (S5). Vsako od teh področij povezuje eno strateško raziskovalno inovacijsko partnerstvo.

S5 opredeljuje 10 prioritetnih področij uporabe, in sicer:

 1. pametna mesta in skupnosti,
 2. horizontalna mreža informacijsko-komunikacijskih tehnologij,
 3. pametne stavbe in dom z lesno verigo,
 4. mreže za prehod v krožno gospodarstvo,
 5. trajnostna hrana,
 6. trajnostni turizem,
 7. tovarne prihodnosti,
 8. zdravje-medicina,
 9. mobilnost,
 10. materiali.

Strateško razvojno inovacijska partnerstva (SRIP) oziroma okrepitev raziskovalno inovacijskega sodelovanja sicer neodvisnih deležnikov: podjetij, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov, ki delujejo na posameznem področju uporabe Strategije trajnostne pametne specializacije, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji. 

Mednarodni raziskovalno inovacijski projekti

Mednarodni programi povezovanja, prenosa znanja in spodbujanja inovacij so:

 • Eureka,
 • Eurostars in
 • Obzorje 2020 – ukrepi Evropskega inovacijskega sveta.

Eureka

Mednarodni program Eureka omogoča slovenskim podjetjem, da sodelujejo v mednarodnih konzorcijih in skupaj s tujimi partnerji izvajajo projekte, ki zagotavljajo konkurenčne tehnologije in izdelke ter njihovo uporabo, sodelovanje in prenos znanja.

Eureka je mednarodna tehnološka iniciativa, ki je 1985 nastala na pobudo predsednikov Francije in Nemčije,  Mitteranda in Kohla, z namenom narediti gospodarstvo EU konkurenčnejše, predvsem pa konkurenčno gospodarstvu ZDA in Japonske ter vzhajajočim industrijskim državam v JV Aziji, in sicer s pospešitvijo sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi institucijami. 

Vlade držav pristopnic so se obvezale mednarodno iniciativo Eureka podpreti s tem, da podprejo partnerje iz svoje države in delno sofinancirajo delo sekretariata v Bruslju. V programu Eureka sedaj sodeluje že 41 držav članic, vključno z Evropsko komisijo.

Že od vsega začetka deluje Eureka v smislu skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in je za razliko od Evropskih okvirnih programov za raziskave in razvoj usmerjena predvsem v tržno realizacijo znanj skozi konkretne inovacijske projekte.

Slovenija se je programu Eureka pridružila v letu 1994. Na spletnih straneh programa Eureka (vsebina v angleščini), ki je dostopna v angleškem jeziku, so na voljo podrobne informacije o sodelovanju Slovenije ter o podprtih slovenskih projektih.

Evropsko partnerstvo inovativnih mikro, malih in srednje velikih podjetij programa Eurostars

Eurostars (vsebina v angleščini) je mednarodni program, ki zagotavlja hiter način financiranja raziskav za inovativna mala in srednje velika podjetja. Financirata ga Eureka (vsebina v angleščini) in Evropska komisija.

Eurostars ponuja ambicioznim in inovativnim malim in srednje velikim podjetjem, preko ene vstopne točke na nacionalni ravni, dostop do nacionalnih in evropskih sredstev za raziskave. Ponuja hiter postopek prijave, usklajeno časovnico financiranja in hitre rezultate, ki so tržišču lahko hitro dostopni.

Prednosti programa Eurostars:

 • osredotočen je na ambiciozna mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem in inovacijami v visoko tehnoloških sektorjih,
 • stimulira tržno orientirane inovacije na vseh nevojaških tehnoloških področjih,
 • podpira inovacije na način ene podpisane pogodbe,
 • ponuja centralno ocenjevanje mednarodnih strokovnjakov,
 • zagotavlja napovedljive procedure in kratek čas do podpisa pogodbe.

Eurostars je del Evropskega partnerstva za inovativna mala in srednje velika podjetja (MSP). Partnerstvo sofinancira Evropska unija prek Horizon Europe (vsebina v angleščini).

Obzorje 2020

Innowwide – Spodbude za izvedbo ocene preživetja sodelovalnih in inovativnih poslovnih rešitev na svetovnih trgih. Innowwide je projekt Obzorja 2020, katerega namen je spodbuditi evropska inovativna mala in srednje velika podjetja in novoustanovljena podjetja za izvajanje projektov ocenjevanja preživetja (angleško Vulnerability Assessment Program – VAP) na trgih zunaj Evrope. Razpis Innowwide namerava popeljati evropska visoko inovativna MSP v ospredje mednarodnih trgov za povečanje sprejemanja evropskih inovativnih rešitev na trgih zunaj Evrope. Izvedba VAP ne traja dlje kot šest mesecev.

 • Obzorje 2020

  Zaključen

  Obzorje 2020 (Horizon 2020) je okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Program se je začel izvajati 1.1.2014 in se bo izvajal do 31.12.2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR.