Skoči do osrednje vsebine

Digitalizacija podjetništva prinaša velike možnosti rasti, saj se ocenjuje, da digitalno proaktivna podjetja lahko poslujejo do desetkrat bolje kot istovrstna podjetja, ki digitalnih tehnologij še ne uporabljajo.

Intenzivna in inovativna raba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) prinaša možnosti za zmanjšanje stroškov poslovanja, povečanje učinkovitosti dela, krepitev inovacijskih sposobnosti, izboljšanje pritegnitve potrošnikov in za širitve na nove trge. Za tovrstna podjetja so značilne velike možnosti rasti, majhni začetni vložki v opremo in hiter dostop do globalnih trgov.

Slovenija se je po indeksu digitalnega gospodarstva v letu 2021 uvrstila na 13. mesto v EU, pri čemer smo pri vključevanju digitalne tehnologije v podjetja na 8. mestu v EU. Rezultat želimo v prihodnje še izboljšati.

Strateške usmeritve digitalizacije in digitalne preobrazbe slovenskega gospodarstva

Program digitalizacije in digitalne transformacije smo pripravili za zagotavljanje podpornega okolja za digitalizacijo in prenovo, povečanje internacionalizacije zaradi večje uporabe IKT, krepitev digitalnih kompetenc zaposlenih in vodstvenega kadra ter za uvedbo digitalne preobrazbe v podjetjih.

Program zajema med seboj komplementarne ukrepe, za katere je do leta 2023 zagotovljenih 32,85 milijona evrov.

Strategija

 • Strategija preobrazbe digitalnega gospodarstva opredeljuje, kako bo Slovenija v naslednjem desetletju zagotovila prehod v sodobno digitalno gospodarstvo. Do leta 2030 bo Slovenija postala vodilno središče naprednih digitalnih tehnologij v Evropi in bo med prvimi tremi evropskimi državami po indeksu napredne digitalne tehnologije.

Digitalno inovacijsko stičišče

Digitalno inovacijsko stičišče (DIH) deluje kot enotna kontaktna točka na področju digitalizacije. Vanjo so povezani Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Gospodarska zbornica Slovenije, Tehnološki park Ljubljana, Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo (krajše SRIP) Tovarne prihodnosti, SRIP informacijsko-komunikacijske tehnologije (krajše IKT) - horizontalna mreža, FABLAB Mreža Slovenije, Tehnološki center TECOS Celje, Lesarski grozd ter Mednarodni inštitut za poslovno analizo IIBA (angleško International Institute of Business Analysis). Njegove aktivnosti so usmerjene v vzpostavitev ekosistema digitalizacije gospodarstva, tako da

 • pregleduje ponudbo in povpraševanje na trgu,
 • sodeluje pri pripravi kataloga digitalnih kompetenc,
 • pripravlja kataloge mentorjev, svetovalcev in usposabljanj,
 • skrbi za promocijo digitalizacije in povezovanje deležnikov v Sloveniji in tudi mednarodno
 • ter svetuje podjetjem in jih usmerja.

Ukrepi za spodbujanje digitalizacije gospodarstva

Podpora digitalni preobrazbi podjetij poteka z uporabo:

 • nepovratnih sredstev (subvencije),
 • povratnih sredstev (lastniški kapital, semenski, tvegani, (mikro) posojila in garancije s subvencijo obrestne mere) ter
 • s kombiniranjem različnih oblik (na primer semenski kapital kombiniramo z nefinančno pomočjo v obliki usmerjanja in usposabljanja).

S prijavo na javne pozive imajo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) s sedežem v Republiki Sloveniji možnost hitreje poskrbeti za dvig digitalnih kompetenc, izdelavo digitalne strategije in digitalni marketing. Namen je krepitev razvoja podjetij in inovacij za večjo konkurenčnost gospodarstva in prilagodljivosti podjetij tržnim razmeram. To je še posebej pomembno z vidika vedno hitrejše digitalizacije in zagotavljanja konkurenčnosti.

Čezmejni večdržavni projekti na področju naprednih digitalnih tehnologij

Čezmejni več državni projekti so projekti na ravni Evropske unije, namenjeni krepitvi konkurenčnosti, dodane vrednosti, inovativnosti in odpornosti ter povečanju strateške avtonomije EU. Izvajajo se v različnih oblikah, in sicer kot:

 • čezmejni projekti, ki se izvajajo v večjem številu držav članic EU,
 • projekti v skupnem evropskem interesu (angleško Important Projects of Common European Interest - IPCEI),
 • projekti, ki se izvajajo skozi skupna podjetja (angleško Joint Undertakings),
 • projektna združenja za prihodnjo izvedbo skupnih evropskih projektov (angleško Alliances),
 • projektna partnerstva na področju programa Obzorje Evropa.

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport izvaja tri čezmejne več državne projekte, poleg tega podpira slovenska podjetja pri vključevanju v vse zgoraj navedene oblike povezovanja na ravni EU in na svetovni ravni. V ta namen je zagotovljenih 10 milijonov evrov.

Projekti in programi

 • Čezmejni večdržavni projekt skupnega evropskega interesa (ang. Important Projects of Common European Interest, IPCEI) »Mikroelektronika-2« krepi zmožnost držav članic EU pri vzpostavitvi in povečanju avtonomije in odpornosti EU na področju verig vrednosti polprevodnikov, v katerem namerava sodelovati tudi Slovenija, in sicer v sklopu nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost - Digitalna transformacija gospodarstva.

Izvajanje ukrepov na področju digitalizacije

Ukrepe s področja digitalizacije in digitalne preobrazbe gospodarstva izvajajo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Javna agencija Spirit Slovenija, Slovenski podjetniški sklad (SPS) in Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka). 

Z vidika pomena digitalizacije in digitalne preobrazbe za mikro, mala in srednje velika podjetja je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavil javne pozive za vavčerje za pripravo digitalne strategije, digitalnega marketinga in digitalnih kompetenc.

Vsem upravičencem za prijavo na javne pozive na področju digitalizacije so na voljo številni strokovnjaki in programi usposabljanja, ki jim bodo pomagali na poti do uspešne digitalne preobrazbe. Navedeni so v dveh katalogih usposabljanj oziroma svetovanj, ki ju vodi zavod DIH Slovenija in sta objavljena na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišče Slovenija (krajše DIH Slovenija). Trenutno je vpisanih več kot 230 preverjenih ponudnikov usposabljanj in zunanjih strokovnjakov, katalog pa z novimi vpisi dopolnjujejo vsak mesec. Poleg tega je DIH Slovenija pristojen za podajanje predhodnega pozitivnega mnenja za projekt, ki ga mora pridobiti prijavitelj, in sicer na področju digitalnega marketinga ter za pridobitev vavčerja za digitalno strategijo. 

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge na javne pozive so prijaviteljem na voljo tudi svetovalci mreže slovenskih poslovnih točk (SPOT).